รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เจรจาภารกิจตัวที่ 1.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข : 5042-0833

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
37.50
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายละเอียดโครงการ/จัดทำแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน/ประชุมคณะทำงานและสำรวจพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยด้วยการปรับสภาพแวดล้อม ทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32แยก3 (หลังวัดพรพระร่วงประสิทธิ์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยด้วยการปรับสภาพแวดล้อม เก็บขยะที่ลักลอบทิ้ง และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนสายไหมซอย 17 และดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยจุดลักลอบบริเวณจุดถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32แยก3 (หลังวัดพรพระร่วงประสิทธิ์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเก็บขยะที่ว่างริมทางจุดลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในซอยสายไหม 17และบริเวณจุดลักลอบทิ้งบริเวฯถนนกาญจนาภิเษก โดยดำเนินการได้ทั้งหมด 3 แห่ง จาก 8 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การแก้ไขจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอย ที่ว่างริมทาง หมายถึง จัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขพร้อมล้อมรั้ว (กรณีหาเจ้าของที่พบและกรณีเป็นที่ดินของหน่วยงานอื่น) หรือฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการจัดเก็บ ทำรั้วกั้น และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ (กรณีหาเจ้าของที่ไม่พบ) พร้อมภาพถ่ายดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางมีการจัดการแก้ไข หารด้วยจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด