ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมแก้ไขปัญหาจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง : 50420000-3589

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตสายไหมยังมีที่ว่างริมทางซึ่งเจ้าของที่ปล่อยปละละเลยให้รกร้างว่างเปล่า จึงมีการลักลอบนำขยะไปทิ้งบริเวณดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฝ่ายรักษาความสะอาดจึงร่วมกับฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชี และปรับปรุงสภาพพื้นที่ โดยจัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่ดำเนินการแก้ไขพร้อมล้อมรั้ว (กรณีหาเจ้าของที่พบและกรณีเป็นที่ดินของหน่วยงานอื่น) หรือกรณีเป็นพื้นที่สาธารณะหรือหาเจ้าของไม่พบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจะดำเนินการจัดเก็บ ทำรั้วกั้น และติดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว

50420600/50420600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะที่ว่างริมทาง

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนจุดที่มีปัญหาการทิ้งขยะที่ว่างริมทางลดลงร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินการซ่อมแซมแนวกั้นรั้วห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็บขยะที่ว่างริมทางจุดลักลอบบริเวณถนนกาญจนาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : ดำเนินการเก็บขยะจุดลักลอบทิ้งในซอยสายไหม 17

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขปัญหาจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำหนังสือถึงเจ้าของที่บริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอยและท้ายซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยบริเวณถนนสายไหม ซอย 17 ช่วงต้นซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณสุขาภิบาล 5 ซอย32แยก3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : ดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางโดยการทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามทิ้งขยะริมทางบริเวณถนนกาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-28)

15.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะทำงานและสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามโรงการ
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3589

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3589

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0833

ตัวชี้วัด : (เจรจาภารกิจตัวที่ 1.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 37.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
37.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **