รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ : 5042-0841

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
8.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ได้แก่ 1. หลักสูตรอาหารว่างและเบเกอรี่ 2. หลักสูตรการทำของชำร่วย 3. หลักสูตรวิชาศิลปะประดิษฐ์จากเศษผ้า 4. หลักสูตรวิชาการจักรสาน 5. หลักสูตรวิชาเครื่องแขวนไทย 6. หลักสูตรวิชาสมุนไพรไทยนิยม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เด็ก เยาวชน บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม - เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี - เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 -25 ปี - บุคคล หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม - กลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตชุมชน - ชุมชน หมายถึง ชุมชนในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ กทม. -กิจกรรม หมายถึง การจัดหลักสูตรฝึกอาชีพต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสายไหม ค่าเป้าหมาย -จัดกิจกรรม 8 ครั้ง/ปี (ผลผลิต)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ -นับจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด