ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50420000-3572

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางชัชชญา การกรณ์ โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาวะวิกฤตของประเทศไทยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภาวะค่าครองชีพสูง การประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว อาจมีรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดสภาวะปัญหา การว่างงาน ซึ่งสาเหตุมาจากประชาชนขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพ การปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ หากประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกอาชีพจะเป็นการลดปัญหาการว่างงานได้ สำนักงานเขตสายไหมจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ เสริมรายได้หลักของประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม ฝึกอาชีพทำให้ได้รับแนวคิดใหม่ๆ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถนำวัสดุเหลือทิ้งมาแปรรูปถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทำให้ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะงานให้กับประชาชน 2. เพื่อให้แม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่เขตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทางเลือก ในการประกอบอาชีพเสริม 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม เพื่่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในการประกอบอาชีพ 4. เพื่อให้ประบาชนในพื้นที่เขตสายไหมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 5. เพื่อเพ่ิมพูนรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับแม่บ้าน ผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุและประชาชนผู้สนใจในชุมชนพื้นที่เขตสายไหม โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสายไหม และชุมชนในพื้นที่เขตสายไหม เป้าหมายไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และจัดตารางในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-20)

10.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมความต้องการของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย และเวลาที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3572

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3572

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0841

ตัวชี้วัด : (06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 8.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **