รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(08) ความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 5042-0843

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ (ติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 2-3 ชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดไวรสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม -กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เด็ก เยาวชน บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม -กลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขต -ชุมชน หมายถึง ชุมชนในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ กทม. -กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการในวันสำคัญที่สำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการ ค่าเป้าหมาย -จัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี(ผลผลิต)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมในวันสำคัญที่สำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด