ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50420000-3574

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางเพ็ญแข ทิพคชาภรณ์ โทร. 7283

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาวะทางสังปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวานย เพราะบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ขาดระเบียบวินัย ขาดการปลูกฝังศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปัญหาด้านอื่นตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น สำนักงานเขตสายไหมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ ประกอบกับเป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยข้องกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สำนักงานเขตสายไหมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดยเริ่มต้นจากการใช้เวลากิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันเข้าพรรษา

50421000/50421000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสืบทอดประเพณีวัันสำคัญทางศาสนา 2. เพือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตสายไหม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมในวันสำคัญอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยกิจกรรมในวันสำคัญ ประกอบด้วย 1. จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 3. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 4. จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-29)

10.00

29/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-31)

40.00

31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จากปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-31)

40.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-31)

40.00

31/5/2563 :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ต้องยกเลิกกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-20)

10.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:เก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3574

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3574

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0843

ตัวชี้วัด : (08) ความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **