รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : 5043-0804

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ - ตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และจัดเก็บขยะริมถนนเสรีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเท้าฯ พัฒนากำจัดวัชพืชริมไหล่ทาง เก็บขยะไม่ให้ตกค้าง ตัดแต่งต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ถ.เสรีไทยให้สวยงาม เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลาง ถ.เสรีไทย เป็นประจำทุกเดือน 3.จัดให้มีที่พักขยะ ให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน ถ.เสรีไทย จำนวน 5 จุด 4.ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บและปรับป้ายผิดกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน 5.ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ ไม่ให้มีการนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดบนทางเท้า โดยได้แจ้งผลการดำเนินการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นประจำทุกเดือน 6.มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตั้งแต่ เดือน ต.ค.62 - มิ.ย.63 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มี.ค.63 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มี.ค.63 และครั้งที่ 3 วันที่ 3 เม.ย.63 7.ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการจัดระเบียบ ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มิ.ย.63 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง 8.ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม สำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนมี.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1) ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ถ.เสรีไทย ให้สวยงามเป็นประจำทุกเดือน 2) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้าและเกาะกลางถ.เสรีไทย เป็นประจำทุกเดือน 3) จัดให้มีที่พักขยะ ให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน ถ.เสรีไทย จำนวน 5 จุด 4) ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บและปรับป้ายผิดกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน 5) ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ ไม่ให้มีการนำรถจักรยาน- ยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดรถบนทางเท้าโดยได้แจ้งผลการดำเนินการ ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเป็นประจำทุกเดือน 6) มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 7) ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการจัดระเบียบ ซ่อมแซม ปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น - โดยดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม สำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 100 ชุดเมื่อเดือน มี.ค.63 และเดือน ก.ค.63 - สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ถนนในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกหมายถึงถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบแตะละเขต จำนวนเขตละ 1 สาย ดังนี้ 1) ถนนเสรีไทย สำนักงานเขตที่ดำเนินการ จำนวน 4 เขต คือ - สำนักงานเขตบางกะปิ ระยะทาง 1,400 เมตรจากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้า - สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระยะทาง 2,900 เมตร จากแยกนิด้าถึงคลองระหัส - สำนักงานเขตคันนายาว ระยะทาง 3,000 เมตร จากคลองระหัสถึงคลองบางชัน - สำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี 2) ถนนอ่อนนุช สำนักงานเขตที่ดำเนินการ จำนวน 2 เขต คือ - สำนักงานเขตประเวศ ระยะทาง 5,212 เมตร จากคลองหนองบอน ถึงคลองตาพุฒ - สำนักงานเขตลาดกระบัง ระยะทาง 8,068 เมตร จากคลองตาพุฒ ถึงคลองหัวตะเข้ 3) ถนนคลองเก้า สำนักงานเขตหนอกจอก ระยะทาง 5,890 เมตร จากถนนคู้คลองสิบถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 4) ถนนไมตรีจิตร สำนักงานเขตคลองสามวา ระยะทาง 6,000 เมตร จากแยกถนนนิมิตรใหม่ถึงโรงเรียนวัดศรีสุก 5) ถนนเคหะร่มเกล้า สำนักงานเขตสะพานสูง ระยะทาง 1,300 เมตร จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงคลองลาดบัวขาว การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมือง ที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม รายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ ดังนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1) ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของเขต การจัดระเบียบเรียบร้อย 3) จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4) ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 5) ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดทางเท้า การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม 6) กิจกรรม Big Cleaning Day 7) กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

...

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด