ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย : 50430000-3209

สำนักงานเขตคันนายาว

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายสมนึก เชาว์สุขุม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตคันนายาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ (ถนนเสรีไทย) ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการรปับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนนและทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ในถนนเสรีไทย ตั้งแต่สะพานคลองระหัส ถึงสะพานคลองบางชัน ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร

50430600/50430600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้พักอาศัยในถนนเสรีไทย พื้นที่เขตคันนายาวรับทราบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 2. ให้คำแนะนำผู้พักอาศัยในการมีส่วนร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทยบริเวณเกาะกลาง ไหล่ทางและทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการดูแลทำความสะอาดถนนเสรีไทย 4. เพื่อให้ถนนเสรีไทยซึ่งเป็นถนนสาธารณะมีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น มีเครื่องหมายจราจร การทาสีตีเส้น ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอยคนข้ามถนน ติดตั้งสัญลักษณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้พักอาศัยบริเวณถนนเสรีไทย ได้ตระหนักถึงเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่ดี สภาพแวดล้อมดี พื้นที่สะอาด ไม่มีการลักลอบทิ้งขยะก่อน้าง ขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้งช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และจัดเก็บขยะริมถนนเสรีไทย ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และจัดเก็บขยะริมถนนเสรีไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และจัดเก็บขยะริมถนนเสรีไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยทอดแบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด/ครั้ง สำรวจ 2 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปรายงานการดำเนินกิจกรรมนำเรียนผู้บริหารเขตและแจ้งสำนักยุทธศาสตร์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0804

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **