รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

14. ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น : 5043-0809

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 50
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่สนใจในชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เลื่อนการจัดโครงการฯ เนื่องจาก สถานการณ์ COVID 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้ส่งคืนเงินงบประมาณค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าอาหารทำการนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔ หลักสูตร ๆ ละ ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน มีความรู้ ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนจากแบบสอบถามก่อนและหลัง มีการ-เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เครื่องมือ แบบทดสอบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

...

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด