ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50430000-3156

สำนักงานเขตคันนายาว

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวพรรณวริณทร์ เจริญศักดิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายตามยุทธศาสตร์ด้านเมืองแห่งความพอเพียง ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพในชุมชนโดยเน้นประชาชนที่มีรายได้น้อย สามารถเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตนถนัดเพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะวิชาชีพที่ได้รับไปประกอบอาชีพ ทำให้มีความเป็นผู้ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนะ เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่เขตคันนายาว ให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 4 หลักสูตรๆ ละ 50 ชั่งโมง มีผู้เข่าร่วมโครงการฯหลักสูตรละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประสานงานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยังไม่ได้อนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ประสานงานผู้นำชุมชนเพื่อขอใช้สถานที่ในการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าอาหารทำการนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3156

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3156

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0809

ตัวชี้วัด : 14. ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **