รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

16. จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชน ที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 5043-0810

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
1.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและแยาวชนเขตคันนายาว เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและแยาวชนเขตคันนายาว เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 2. สำนักงานเขตคันนายาว -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชนภายในชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วม จำนวน 92 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหาร ฯ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่เขตคันนายาว

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรม ของสภาเด็ก ฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนกิจกรรมที่กำหนดในโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

...

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด