ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50430000-3157

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุทัด ตรีสมุทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว ได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด จึงมีแนวนโยบายให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการในการจัดกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นวัยสำหรับการเรียนรู้โดยแท้จริง โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นในบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดี จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นคววามสำคัญในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการสภาเยาชนกรุงเทพมหานครขึ้น

50431000/50431000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านเยาวชน ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการประสานงาน และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน หรือผู้สนใจได้เข้ามามีบทบาท และปฏิบัติงานในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านเยาวชนของกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต ในรูปของอาสาสมัครฯ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความคิดเเห็น แนวทางการจัดกิจกรรม และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านเยาวชนในการประชุมประจำเดือน ให้กับสมาชิกสภาเยาวชนเขตและเครือข่ายในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครฯ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน 2. จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสภาพเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ครั้ง 3. จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต) จำนวน 1 วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะบริหารฯ และสมาชิกสภาพเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่เขตคันนายาว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : เนื่องจากไม่มีอาสาสมัครฯ มาเข้ารับการคัดเลือกจึงทำให้ผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-17)

50.00

17/06/2563 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-15)

40.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างฉลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-16)

35.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสรรหาอาสาสมัคสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-19)

30.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครอาสาสมัครสภาเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-14)

25.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่่ระหว่างประกาศรับสมัครอาสามัคณ (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเพื่อประชุมเกี่ยวการการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครอาสาสมัครสภาเยาวชน และประชุมสามัญประจำปี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสภาเด็กและเยาวชนเขต
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต)
:25%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3157

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3157

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0810

ตัวชี้วัด : 16. จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชน ที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **