รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี : 5044-0775

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บภาษี ต.ค.- ธ.ค. 2562 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) -ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 67,327.- บาท -ภาษีป้าย จำนวน 46,755.- บาท รวมทั้งสิ้น 114,082.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดจัดเก็บภาษี ต.ค.62 - มี.ค.63 -ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการจัดเก็บ 300,000 บาท จัดเก็บได้ 335,905.76.- บาท คิดเป็นร้อยละ 111.97 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการจัดเก็บ 2,600,000 บาท จัดเก็บได้ 3,205,867.74.- บาท คิดเป็นร้อยละ 123.30 -ภาษีป้าย ประมาณการจัดเก็บ 11,600,000 บาท จัดเก็บได้ 3,167,355.16.- บาท คิดเป็นร้อยละ 27.30 -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน และคีย์ข้อมูล กรรมสิทธิ์ ทั้งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม โดยดูจากเลขประจำตัวปชช.13 หลักที่ขอจากฝ่ายทะเบียน เช็คกับข้อมูลในระบบ p tax)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บภาษี -ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการจัดเก็บ 300,000 บาท จัดเก็บได้ 386,862.64.- บาท คิดเป็นร้อยละ 128.95 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการจัดเก็บ 2,600,000 บาท จัดเก็บได้ 3,347,675.77.- บาท คิดเป็นร้อยละ 128.76 -ภาษีป้าย ประมาณการจัดเก็บ 11,600,000 บาท จัดเก็บได้ 8,380,510.17.- บาท คิดเป็นร้อยละ 72.25-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างเจ้าของที่ดินติอต่อขอแก้ไขข้อมูลภาษีที่ดินให้ถูกต้องภายในกำหนด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตัวชี้วัด 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษีจำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด 5,592 ราย ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี 5,592 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 - ตัวชี้วัด 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563) - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอดประเมิน จำนวน 5,595 ราย คิดเป็นเงิน 11,156,832.24 บาท จัดเก็บได้ 7,275,625.05 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย -กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย นิยาม/คำอธิบาย -ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563ที่ปรากฎจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต -ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 -การบังคับคดี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ) - ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร - แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ) - ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจัดทำบัญชีลูกหนี้ - ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)