ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่สำนักการคลังกำหนด : 50440000-3351

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัลยา ผิวผ่อง โทร 7122

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ จึงเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการปฏิบัติงานเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันต้องดำเนินการตามภารกิจของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ทันตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครและบรรลุเป้าหมายตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

50440500/50440500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ปิดประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 ส่งแบบบัญชีรายชื่อได้ครบตามจำนวนที่ได้มีการสำรวจไว้แล้วตามฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน และฐานภาษีบำรุงท้องที่ 3 ส่งแบบบัญชีรายชื่ออาคารชุดได้ครบจำนวนที่ได้มีสำรวจเอกสารข้อมูลจากกรมที่ดิน

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2 บังคับการชำระภาษีได้ครบตามจำนวนที่ได้มีการแจ้งประเมินภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ยอดประเมิน จำนวน 5,595 ราย คิดเป็นเงิน 11,156,832.24 บาท จัดเก็บได้ จำนวน 4,130 ราย คิดเป็นเงิน 7,275,625.05 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยอดประจำดือนสิงหาคม ณ 25 สิงหาคม 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 3,250.- บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 89,264.- บาท ภาษีป้าย จำนวน 50,693.- บาท รวมทั้งสิ้น 143,207.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บภาษี ประจำเดือนกรกฎาคม ณ 21 กรกฎาคม 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 6,285.- บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 253,201.- บาท ภาษีป้าย จำนวน 301,950.- บาท รวมทั้งสิ้น 561,436.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บภาษี ประจำเดือน ณ 26 มิถุนายน 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 9,125.- บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 80,235.- บาท ภาษีป้าย จำนวน 925,302.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,014,662.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บภาษี ประจำเดือน ณ 15 พฤษภาคม 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 10,500.- บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 125,007.50 บาท ภาษีป้าย จำนวน 1,606,019.80 บาท รวมทั้งสิ้น 1,741,527.30 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-21)

65.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 28,560.18 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน - บาท ภาษีป้าย จำนวน 618,265.20 บาท รวมทั้งสิ้น 646,825.35 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี ประจำเดือนมีนาคม 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 3,183.89 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน - บาท ภาษีป้าย จำนวน 1,220,653.36 บาท รวมทั้งสิ้น 1,223,837.25 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บภาษี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 50,236.- บาท ภาษีป้าย จำนวน 30,285.- บาท รวมทั้งสิ้น 80,521.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ยอดจัดเก็บภาษี ประจำเดือนมกราคม 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 7,440.58 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 49,880.75 บาท ภาษีป้าย จำนวน 368,080.40 บาท รวมทั้งสิ้น 425,401.73 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยอดจัดเก็บภาษี ประจำเดือนธันวาคม 2562 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 85,652.59 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 418,394.13 บาท ภาษีป้าย จำนวน 163,015.50 บาท รวมทั้งสิ้น 667,062.22 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยอดจัดเก็บภาษี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 95,926.19 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 681,476.25 บาท ภาษีป้าย จำนวน 163,558.40 บาท รวมทั้งสิ้น 940,960.84 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการยอดจัดเก็บภาษี ประจำเดือนตุลาคม 2562 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - บาท (อยุ่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนออกหนังสือถึงผู้รับประเมิน) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 137,268.58 บาท ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า จำนวน 2,017,441.61 บาท ภาษีป้าย จำนวน 51,402.50 บาท รวมทั้งสิ้น 2,206,112.69 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมสำรวจข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการแจ้งผู้เสียภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บภาษีทุกประเภททั้งรายใหม่รายเก่า
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมข้อมูลเพื่อการรับตรวจตัวชี้วัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3351

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3351

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0775

ตัวชี้วัด : 7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **