รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5044-0785

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.4060

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.41
100.0000
100 / 100
3
4.41
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ และได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) สำรวจความพึงพอใจโดยกำหนดสำรวจ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.2562 และผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สนข.สะพานสูงได้คะเเนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ ครั้งที่ 1 ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406 -นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง ครั้งที่ 2 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ ผตร. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด