ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50440000-3296

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชญานี เพ็ชรสงคราม โทร 7107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขอหน่วยงาน การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

50440100/50440100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากสำนักงานเขต 2. เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

การสำรวจความพึงพอใจประชาชนที่มารับบริการสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 2 ครั้ง ความพึงพอใจของประชาชนและดำเนินการตามขั้นตอนได้ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม 2 ครั้ง ของสนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.572

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.737

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง ครั้งที่ 2 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างรอนิด้าเข้ามาสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างรอนิด้าเข้ามาสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : ผลสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 สนข.สะพานสูงได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด คิดเป็น 4.406

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างรอผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง ครั้งที่ 1 จากทางนิด้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : นิด้าเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบ และได้จ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) สำรวจความพึงพอใจโดยกำหนดสำรวจ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการสำรวจความพึงพอใจ โดยกองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการจัดจ้างสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รอกองงานผู้ตรวจจัดจ้างนิด้าสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นิด้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2019-11-30 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-30 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นิด้าแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ต่อสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-31 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นิด้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-03-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-31 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นิด้าแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ต่อสำนักงานเขต
:20%
เริ่มต้น :2020-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-31 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-31 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0785

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.572

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.41

100 / 100
3
4.41

100 / 100
4
4.57

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **