รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11.ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด : 5044-0789

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล - ขออนุมัติจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อาสาเฝ้าระวังได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกียวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย -อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามที่สำนักอนามัยกำหนด -กิจกรรม หมายถึง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสะพานสูง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนอาสาฯที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด×100 จำนวนอาสาสมัครฯทั้งหมด (คน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด