ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50440000-3343

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวธีรพร เพ็ชรแสง โทร 7108

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบันยังน่าเป็นห่วง คณะกรรมการบริหารการป้องกันยาเสพติดกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันยาเสพติด ในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด และจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

50440100/50440100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเขตสะพานสูง 2.เพื่อเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูง

เป้าหมายของโครงการ

1.อาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูงได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2.อาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสะพานสูง ภาคประชาชน เอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตสะพานสูงได้ทำกิจกรรมร่วมกับรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสะพานสูง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-28)

10.00

28/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : เลื่อนการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : - กำหนดจัดฝึกอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในช่วงเดือนพ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อาสาเฝ้าระวังได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกียวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างเบิกเงินค่างวดอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ขออนุมัติโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายเงินและส่งฎีกาให้ฝ่ายการคลัง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3343

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3343

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0789

ตัวชี้วัด : 11.ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **