รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 // 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี : 5045-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.49
100.0000
100 / 100
2
7.56
100.0000
100 / 100
3
9.85
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 169 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,380,301.25 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 42 ราย เป็นจำนวนเงิน 21,217.09 บาท - ภาษีป้าย 277 ราย เป็นจำนวนเงิน 189,488.05 บาท ยอดรวม 488 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,591,006.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 423 ราย เป็นจำนวนเงิน 17,199,152.29 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 275 ราย เป็นจำนวนเงิน 276,130.16 บาท- ภาษีป้าย 1,548 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,111,197.65 บาทยอดรวม 2,246 ราย เป็นจำนวนเงิน 23,586,480.10 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท 7,634,026.99 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 536 ราย เป็นจำนวนเงิน 20,689,668.36 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 384 ราย เป็นจำนวนเงิน 289,306.87 บาท - ภาษีป้าย 2,312 ราย เป็นจำนวนเงิน 11,392,444.55 บาท ยอดรวม 3,232 ราย เป็นจำนวนเงิน 32,371,419.78 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 9,261,242.30 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2563 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,549 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,836,496.11 บาท - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 704 ราย เป็นจำนวนเงิน 26,789,676.34 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 1,350 ราย เป็นจำนวนเงิน 628,273.08 บาท - ภาษีป้าย 2,686 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,566,198.25 บาท ยอดรวม 15,289 ราย เป็นจำนวนเงิน 55,810,643.78 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,756,884.76 บาท ดำเนินการออกหนังสือแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,392 ราย จากจำนวนผู้ที่เข้าข่ายเสียภาษี 16,392 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การแจ้งประเมินภาษี ความหมาย: กรุงเทพมหานครสามารถ แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต การบังคับใช้ภาษี ความหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย นิยาม: ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การแจ้งประเมินภาษี 2.1. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร 2.2 แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต การบังคับใช้ภาษี จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การแจ้งประเมินภาษี 2.1. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร 2.2 แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต การบังคับใช้ภาษี 2.1 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจัดทำบัญชีลูกหนี้ 2.2 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)