ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและเร่งจัดการจัดเก็บภาษี : 50450000-3177

สำนักงานเขตวังทองหลาง

2.49

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 2.49

นางสาวสุนันทา บุญกอด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตวังทองหลางจึงพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งจะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครตั้งไว้ โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์, สำรวจที่ดิน อาคารปละป้าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้จัดเก็บภาษีต้องพัฒนาศักยภาพ นำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

50450500/50450500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อแจ้งการประเมินรายที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ได้ตามที่กรุงเทพมหานครตั้งประมาณการของสำนักงานเขตวังทองหลาง 2. ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ดำเนินการตามกระบวนการบังคับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.49 (2019-12-27)

2.49

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 169 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,380,301.25 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 42 ราย เป็นจำนวนเงิน 21,217.09 บาท - ภาษีป้าย 277 ราย เป็นจำนวนเงิน 189,488.05 บาท ยอดรวม 488 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,591,006.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.30 (2019-11-26)

2.30

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 155 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,876,641.25 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 42 ราย เป็นจำนวนเงิน 21,217.09 บาท - ภาษีป้าย 268 ราย เป็นจำนวนเงิน 186,648.05 บาท ยอดรวม 465 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,084,506.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.89 (2019-10-25)

0.89

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 18 ตุลาคม 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 56 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,240,975.99 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,858.07 บาท - ภาษีป้าย 177 ราย เป็นจำนวนเงิน 121,296.00 บาท ยอดรวม 246 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,366,130.06 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3177

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3177

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0834

ตัวชี้วัด : 10. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 // 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.4900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.49

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **