ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและเร่งจัดการจัดเก็บภาษี : 50450000-3177

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุนันทา บุญกอด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตวังทองหลางจึงพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งจะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครตั้งไว้ โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์, สำรวจที่ดิน อาคารปละป้าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้จัดเก็บภาษีต้องพัฒนาศักยภาพ นำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

50450500/50450500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อแจ้งการประเมินรายที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ได้ตามที่กรุงเทพมหานครตั้งประมาณการของสำนักงานเขตวังทองหลาง 2. ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ดำเนินการตามกระบวนการบังคับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 11 กันยายน 2563 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10,549 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,836,496.11 บาท - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 704 ราย เป็นจำนวนเงิน 26,789,676.34 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 1,350 ราย เป็นจำนวนเงิน 628,273.08 บาท - ภาษีป้าย 2,686 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,566,198.25 บาท ยอดรวม 15,289 ราย เป็นจำนวนเงิน 55,810,643.78 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,756,884.76 บาท ดำเนินการออกหนังสือแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,392 ราย จากจำนวนผู้ที่เข้าข่ายเสียภาษี 16,392 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.09 (2020-08-29)

13.09

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2563 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,593 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,185,984.71 บาท - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 685 ราย เป็นจำนวนเงิน 26,206,130.03 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 800 ราย เป็นจำนวนเงิน 465,090.90 บาท - ภาษีป้าย 2,603 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,145,381.75 บาท ยอดรวม 7,681 ราย เป็นจำนวนเงิน 43,002,587.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,591,499.46 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.63 (2020-07-31)

11.63

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กรกฎาคม 2563 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 ราย เป็นจำนวนเงิน 138,597.74 บาท - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 612 ราย เป็นจำนวนเงิน 25,142,462.64 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 525 ราย เป็นจำนวนเงิน 346,460.11 บาท - ภาษีป้าย 2,449 ราย เป็นจำนวนเงิน 12,595,421.25 บาท ยอดรวม 3,592 ราย เป็นจำนวนเงิน 38,222,941.74 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,395,642.30 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.85 (2020-06-29)

9.85

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 19 มิถุนายน 2563 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 536 ราย เป็นจำนวนเงิน 20,689,668.36 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 384 ราย เป็น เป็นจำนวนเงิน 289,306.87 บาท - ภาษีป้าย 2,312 ราย เป็นจำนวนเงิน 11,392,444.55 บาท ยอดรวม 3,232 ราย เป็นจำนวนเงิน 32,371,419.78 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,261,242.30 บาท :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.10 (2020-05-25)

9.10

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 22 พฤษภาคา 2563 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 502 ราย เป็นจำนวนเงิน 19,885,587.36 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 332 ราย เป็น เป็นจำนวนเงิน 282,202.51 บาท - ภาษีป้าย 1,994 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,747,455.25 บาท ยอดรวม 2,828 ราย เป็นจำนวนเงิน 29,915,245.12 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 9,048,357.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.54 (2020-04-28)

8.54

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 เมษายน 2563 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 478 ราย เป็นจำนวนเงิน 19,029,433.29 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 319 ราย เป็น เป็นจำนวนเงิน 279,427.78 บาท - ภาษีป้าย 1,869 ราย เป็นจำนวนเงิน 8,767,179.05 บาท ยอดรวม 2,666 ราย เป็นจำนวนเงิน 28,076,040.12 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 8,900,977.10 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.56 (2020-03-25)

7.56

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 423 ราย เป็นจำนวนเงิน 17,199,152.29 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 275 ราย เป็นจำนวนเงิน 276,130.16 บาท - ภาษีป้าย 1,548 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,111,197.65 บาท ยอดรวม 2,246 ราย เป็นจำนวนเงิน 23,586,480.10 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 7,634,026.99 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.54 (2020-02-24)

5.54

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 346 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,064,862.17 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 190 ราย เป็นจำนวนเงิน 225,630.97 บาท - ภาษีป้าย 892 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,998,803.65 บาท ยอดรวม 1,428 ราย เป็นจำนวนเงิน 17,289,296.79 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท 3,938,503.94

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.07 (2020-01-23)

3.07

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 240 ราย เป็นจำนวนเงิน 7,748,760.70 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 161 ราย เป็นจำนวนเงิน 161,346.84 บาท - ภาษีป้าย 302 ราย เป็นจำนวนเงิน 238,117.85 บาท ยอดรวม 703 ราย เป็นจำนวนเงิน 8,148,225.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 3,486,008.44

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.49 (2019-12-27)

2.49

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 169 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,380,301.25 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 42 ราย เป็นจำนวนเงิน 21,217.09 บาท - ภาษีป้าย 277 ราย เป็นจำนวนเงิน 189,488.05 บาท ยอดรวม 488 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,591,006.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.30 (2019-11-26)

2.30

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 155 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,876,641.25 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 42 ราย เป็นจำนวนเงิน 21,217.09 บาท - ภาษีป้าย 268 ราย เป็นจำนวนเงิน 186,648.05 บาท ยอดรวม 465 ราย เป็นจำนวนเงิน 6,084,506.39 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.89 (2019-10-25)

0.89

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 18 ตุลาคม 2562 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 56 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,240,975.99 บาท - ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,858.07 บาท - ภาษีป้าย 177 ราย เป็นจำนวนเงิน 121,296.00 บาท ยอดรวม 246 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,366,130.06 บาท ดำเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระภาษี 3 ประเภท จำนวนเงิน 1,510,757.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3177

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3177

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0834

ตัวชี้วัด : 10. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 // 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.49

100 / 100
2
7.56

100 / 100
3
9.85

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **