รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 5045-0835

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
0.10
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแก้ไขและปัญหายาเสพติด หมายถึง การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขและปัญหายาเสพติด หรือตระหนักถึงปัญหาและโทษของยาเสพติดของสำนักงานเขตวังทองหลาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแก้ไขและปัญหายาเสพติด คูณ 100 หารด้วย จำนวนการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแก้ไขและปัญหายาเสพติด จำนวน 4 ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด