ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 50450000-3134

สำนักงานเขตวังทองหลาง

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

นางสาวชมภู่ เขตขาม ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศชาติ โดยพบว่ากลุ่มผู้ที่ลองใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกลุ่มและทุกวัยได้รู้ถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด และร่วมกันแจ้งเบาะแสของอย่าเสพติดให้กับหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามยาเสพติด โดยการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักของภัยยา

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

- จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-29)

12.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3134

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3134

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0835

ตัวชี้วัด : 11.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **