ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 50450000-3134

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชมภู่ เขตขาม ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศชาติ โดยพบว่ากลุ่มผู้ที่ลองใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกลุ่มและทุกวัยได้รู้ถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด และร่วมกันแจ้งเบาะแสของอย่าเสพติดให้กับหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามยาเสพติด โดยการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักของภัยยา

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

- จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติด จำนวน 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ฝ่ายปกครองรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ผ่านเครือข่ายออนไลน์ 2. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รณรงค์ให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการ 3. ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน ทั้ง 19 ชุมชน 4. โรงเรียน ในสังกัด กทม. จัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงความอันตรายของยาเสพติดและสอนให้หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธหากมีใครมาชักชวนให้ใช้ยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 :ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯและฝ่ายการการศึกษา จัดบอร์ดรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับสถานประกอบการและสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 :ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเป็นจัดทำสื่อประชสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อ COVID-19 ให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มคน โดยคณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : ออยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : ออยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-29)

12.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3134

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3134

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0835

ตัวชี้วัด : 11.จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **