รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5045-0840

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.5700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.77
100.0000
100 / 100
2
1.57
100.0000
100 / 100
3
4.33
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 204,632,323.31 ( 31.59 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 285,308,018.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 177,617,515.64 (61.93 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด