ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(ตัวชี้วัด 2.1) กิจกรรมความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50450000-3170

สำนักงานเขตวังทองหลาง

11.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11.00

นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องเบิกจ่ายให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

50450800/50450800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวม 3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายของโครงการ

ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 10 ฝ่าย และ 3 โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-29)

11.00

29/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0840

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.7700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.77

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **