ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(ตัวชี้วัด 2.1) กิจกรรมความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50450000-3170

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฏฐณิชา บุญโสภา ( โทร 6985 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องเบิกจ่ายให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

50450800/50450800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวม 3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายของโครงการ

ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 10 ฝ่าย และ 3 โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวด ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.หมวดเงินอุดหนุน 5.หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง เป็นเงิน 155,894ม173.14 จากงบประมาณ 191,109,176.00 ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 81.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-26)

67.00

26/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 188,180,088.08 (67.06% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 280,622,234.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.84 (2020-07-29)

63.84

29/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 182,930,743.60 (61.93% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 278,326,882.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.93 (2020-06-30)

61.93

30/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 177,617,515.64 (61.93% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.81 (2020-05-27)

49.81

27/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 143,302,935.9 (49.81 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 273,902,918 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.31 (2020-04-30)

40.31

30/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 120,380,051.61 (40.31 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 284,878,418 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.59 (2020-03-30)

31.59

30/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 94,524,502.53 ( 31.59 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 285,308,018.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.74 (2020-02-28)

23.74

28/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 71,019,324.57 ( 23.74% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 299,139,728 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.92 (2020-01-29)

16.92

29/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 52,816,859.65 ( 16.92% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 312,134,118 บาท ( 29 มกราคม 63 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-29)

11.00

29/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3170

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3170

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0840

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.709

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.77

100 / 100
2
1.57

100 / 100
3
4.33

100 / 100
4
5.71

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **