รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5045-0843

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00
100.0000
100 / 100
2
7.00
100.0000
100 / 100
3
7.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 1 ( เดือนตุลาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562 ) มีทั้งหมด 502 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 494 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 8 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 71 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 14 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน 1 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 20 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 11 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 8 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 39 เรื่อง, 8.อาคาร จำนวน 23 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน 1 เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 108 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 10 เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 21 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 58 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 117 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 2 ( เดือนมีนาคม 2562 – 24 มีนาคม 2563 ) มีทั้งหมด 442 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 421 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 21 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 46 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 10 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน - เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 20 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 14 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 36เรื่อง , 8.อาคาร จำนวน 26 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน - เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 121 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 4 เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 14 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 50 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 84 เรื่อง , 15. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 9 เรื่อง , 16. บาทวิถี จำนวน 4 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาส 3 ( เดือนเมษายน 2563 – 24 มิถุนายน 2563 ) มีทั้งหมด 488 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 473 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จำนวน 15 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 71 เรื่อง, 2. เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ จำนวน 8 เรื่อง, 3.สะพานจำนวน - เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 25 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 13 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 5 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 67 เรื่อง , 8.อาคาร จำนวน 24 เรื่อง, 9.น้ำท่วม จำนวน 9 เรื่อง, 10.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 75 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 7เรื่อง, 12.ปัญหาจราจร จำนวน 16 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 69 เรื่อง, 14 ไฟฟ้า จำนวน 57 เรื่อง , 15. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 39 เรื่อง , 16. บาทวิถี จำนวน 2 เรื่อง, 17 เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถตอบรับได้ภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วันทำการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นไปตามที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป็นไปตามที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เป็นไปตามที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด