ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตัวชี้วัด 3.1 กิจกรรมระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50450000-3137

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวศิริรัตน์ วรรณบุตร ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่มาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS ) นั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ตอบรับเรื่องรางร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 - 21 กันยายน 2563 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 112 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 94 เรื่อง อยู่ระหส่างดำเนินการ 12 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องต่างๆดังนี้ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง, 2.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง, 3.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง, 4.ถนน จำนวน 4 เรื่อง, 5.การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง, 6.น้ำท่วม จำนวน 12 เรื่อง, 7.อาคาร จำนวน 6 เรื่อง, 8.ท่อระบายน้ำ จำนวน 7 เรื่อง, 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 30 เรื่อง, 10.ปัญหาจราจร จำนวน 7 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง, 12.ไฟฟ้า จำนวน 17 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 เรื่อง โดยทุกเรื่องสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ภายใน 3 วัน และรายละเอียดการรายงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนสิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 105 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 10 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 10 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 7 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 2 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 6 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 29 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 4 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน – เรื่อง , 10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 12 เรื่อง , 11.ไฟฟ้า จำนวน 16 เรื่อง , 12. บาทวิถี 1 เรื่อง, 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง , 14. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 3 เรื่อง , 15. น้ำท่วม จำนวน 3 เรื่อง, 16 เขื่อน คูคลอง จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 :เรื่องร้องเรียนเดือนกรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 29 กรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 155 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 118 อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง, 3.ถนน - จำนวน 10 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 12 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 5เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 17เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 36 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ 5 จำนวน เรื่อง,10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 23 เรื่อง , 11.ไฟฟ้า จำนวน 25 เรื่อง 12. บาทวิถี 1 เรื่อง, 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน - เรื่อง , 14. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 2เรื่อง , 15. น้ำท่วม 5 เรื่อง, 16 เขื่อน คูคลอง จำนวน - เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนมิถุนายน 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 24 มิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 127 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 112 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 23 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง, 3.ถนน - จำนวน 1 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 11 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 10 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 16 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 17 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 2 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ 3 จำนวน เรื่อง,10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 14 เรื่อง , 11.ไฟฟ้า จำนวน 14 เรื่อง 12. บาทวิถี 1 เรื่อง, 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง , 14. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 3 เรื่อง , 15. น้ำท่วม 6 เรื่อง, 16 เขื่อน คูคลอง จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนพฤษภาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 153 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 129 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 26 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 6 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 5 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 8 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 25 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 19 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 8 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง,10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 27 เรื่อง , 11.ไฟฟ้า จำนวน 16 เรื่อง 12. บาทวิถี – เรื่อง, 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง , 14. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 7 เรื่อง , 15. น้ำท่วม 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนเมษายน 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 27 เมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 151 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 135 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 17 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 4 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 5 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 20 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 32 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง,10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน17 เรื่อง , 11.ไฟฟ้า จำนวน 16 เรื่อง 12. บาทวิถี – เรื่อง, 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน - เรื่อง , 14. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 6 เรื่อง , 15. น้ำท่วม 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนมีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 24 มี.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 134 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 114 อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 12 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 2 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 15 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 13 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 41 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 6 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง,10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 20 เรื่อง , 11.ไฟฟ้า จำนวน 15 เรื่อง 12. บาทวิถี – เรื่อง, 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง , 14. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 9 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-28)

33.00

28/2/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 165 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 155 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 17 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 4 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 2 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 12 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 7 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 15 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 42 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน 1 เรื่อง,10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 20 เรื่อง และ 11.ไฟฟ้า จำนวน 34 เรื่อง 12. บาทวิถี 3 เรื่อง 13. การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : เรื่องร้องเรียนเดือนมกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 29 ม.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 129 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 112 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 14 เรื่อง, 2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 10 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง, 5.อาคาร จำนวน 4 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 6 เรื่อง, 7.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 34 เรื่อง, 8.ปัญหาจราจร จำนวน 3 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน 3 เรื่อง, 10.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 16 เรื่อง และ 11.ไฟฟ้า จำนวน 34 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : เรื่องร้องเรียนเดือนธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 62 – 27 ธ.ค. 62 จำนวน 148 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 140 เรื่อง อยู่ระหว่างแก้ไข จำนวน 8 เรื่อง แบ่งเป็น 1.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 6 เรื่อง, 2.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 15 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 3 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง, 5.การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง, 6.ท่อระบายน้ำ จำนวน 13 เรื่อง, 7.อาคาร จำนวน 6 เรื่อง, 8.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 39 เรื่อง, 9.โทรศัพท์ จำนวน 4 เรื่อง, 10.ปัญหาจราจร จำนวน 8 เรื่อง, 11.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 เรื่อง, 12.ไฟฟ้า จำนวน 43 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : เรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน177 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 177 เรื่อง แบ่งเป็น 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 28 เรื่อง, 2.สะพาน จำนวน 1 เรื่อง, 3. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 3 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 10 เรื่อง, 5.ถนน จำนวน 3 เรื่อง, 6.การบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เรื่อง, 7.อาคาร จำนวน 8 เรื่อง, 8.ท่อระบายน้ำ จำนวน 12 เรื่อง, 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 29 เรื่อง, 10ปัญหาจราจร จำนวน 7 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 3 เรื่อง, 12.ไฟฟ้า จำนวน 44 เรื่อง, 13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 25 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : เรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 177 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 177 เรื่อง แบ่งเป็น 1.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 5 เรื่อง, 2.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 28 เรื่อง, 3.ถนน จำนวน 8 เรื่อง, 4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง, 5.การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง, 6.น้ำท่วม จำนวน 1 เรื่อง, 7.ท่อระบายน้ำ จำนวน 14 เรื่อง, 8.อาคาร จำนวน 9 เรื่อง, 9.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 40 เรื่อง, 10.ปัญหาจราจร จำนวน 6 เรื่อง, 11.โทรศัพท์ จำนวน 3 เรื่อง, 12.ไฟฟ้าจำนวน 30 เรื่อง ,13.ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 27 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0843

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **