รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5045-0845

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.1460

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
0.10
100.0000
100 / 100
3
0.10
100.0000
100 / 100
4
4.15
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.816

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 3.816 คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.477 ผลคะแนนความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง ได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.146

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นไปตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป็นไปตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เป็นไปตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด