ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตัวชี้วัด 3.3 กิจกรรมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50450000-3138

สำนักงานเขตวังทองหลาง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เนื่องจากหน่วยงานสำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน จะทำให้ทราบสิ่งบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หากสิ่งไหนที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วก็จะได้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเอาไว้หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง 2.เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีการบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชน/ผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามของกองงานผู้ตรวจราชการ ในระดับ 4.00 ขึ้นไป โดยประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ จำนวน 6 ด้าน 1 ด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 2 ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3 ด้านความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 4 ด้านความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน 5 ด้านความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ 6 ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ของกองงานผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3138

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3138

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0845

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **