ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตัวชี้วัด 3.3 กิจกรรมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50450000-3138

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปฤษฎี หล่อคุณธรรม ( โทร 6955-6957 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เนื่องจากหน่วยงานสำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน จะทำให้ทราบสิ่งบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หากสิ่งไหนที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วก็จะได้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเอาไว้หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

50450100/50450100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง 2.เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีการบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชน/ผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามของกองงานผู้ตรวจราชการ ในระดับ 4.00 ขึ้นไป โดยประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ จำนวน 6 ด้าน 1 ด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 2 ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3 ด้านความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 4 ด้านความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน 5 ด้านความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ 6 ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.477 เฉลี่ยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานวังทองหลาง ทั้ง 2 ครั้ง อยู่ที่ 4.140 - ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ คือ 1.10 สำนักงานเขตมีความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.600 1.2 ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน-หลัง ไม่ถูกลัดคิว คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.570 1.5 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.565 - ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ 1.16 สำนักงานเขตดูแลสภาพของถนน ทางเท้า สะพานลอย ไฟฟ้าแสงสว่าง และคู คลอง ได้ดี คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.207 1.15 สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่น ฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.223 1.20 สำนักงานเขตสามารถดูจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอด/ซอย คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.264

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มึ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างรอคะแนนความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 จากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างรอคะแนนความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : เจ้าหน้าที่จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการครั้งที่ 2 จำนวน 250 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : ดำเนินการนำข้อที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดจำนวน 2 ข้อ มาปรับปรุง/พัฒนาการใหเ้บริการ คิอ 1.18 สำนักงานเขตดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ความปลอดภัย ได้ดี เช่น ยาเสพติด ไฟฟ้าแสงสว่าง การก่อสร้าง อาหารสะอาดปลอดภัย และข้อ 1.20 สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายใน/ซอย โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อ 1.18 ทำแผนออกตรวจสอบอาหาร , แผนการเปลี่ยน/ซ่อมแซมไฟฟ้า และข้อ 1.20 จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขต ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานให้กองงานผู้ตรวจราชการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.816 โดยข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อับดับ คือ 1.10 สำนักงานเขตมีความสะอาดทั้งภายในและภายในออกอาคาร คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.957 1.5 เจ้าหน้าที่มีความซื้อสัตย์ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.847 1.9 จำนวนที่พักรอรับบริการเหมาะสม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.872 ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ คือ 1.20 สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.550 1.18 สำนักงานเขตดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ความปลอดภัยได้ดี คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.574 1.19 สำนักงานเขตมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.607

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-28)

37.00

28/2/2563 : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : เจ้าหน้าที่จากสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 จำนวน 250 ชุด เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลคะแนนความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ของกองงานผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

7.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3138

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3138

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0845

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.146

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.10

100 / 100
4
4.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **