รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง : 5046-0902

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองจะดำเนินการจัดอบรมอาสายาเสพติดเขตคลองสามวา. ในเดือนกุมภาพันธ์. 2563. ณ. ห้องปนะชุมใหญ่ ชั้น2. สำนักงานเขตคลองสามวา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม. จำนวน 50. คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ศป.ปส.เขต) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่อจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่อจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาสาสมัครที่เข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา 2. เกณฑ์การให้คะแนน ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ วัดผลจากการที่อาสาสมัครฯ ที่เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้แล้วได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า 16 คะแนน จากแบบทดสอบคะแนนเต็ม 20 คะแนน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาสาสมัครฯ ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ x 100 / จำนวนอาสาสมัครฯ ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด