ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50460000-3400

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวชฏากร สังข์บุญเรือง เจ้าพนักงานปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วน ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย และมาตรการเร่งด่วนในการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อให้อาสาสมัครฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน สำนักงานเขตคลองสามวาได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562 จำนวน 517 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา ร่วมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษาในชุมชน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงชุมชน ให้ผู้มีจิตอาสาสมัครในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีความเข้มแข็งเกิดประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคลองสามวา มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัย และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชน เพื่อเป็นการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเขตคลองสามวา มีความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 . เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด 4. เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 5. เพื่อให้การอำนวยการด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคลองสามวาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 6. เพื่อกระตุ้นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา ในชุมชน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 7. เพื่อให้ผู้มีจิตอาสาสมัครใจร่วมเป็นอาสาสมัครในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัจย และวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. การพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา จำนวน 517 คน แบบไป-กลับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา 2. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคลองสามวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-08)

50.00

8/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการ์การแพร่ระลาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :คืนเงินจำนวน 172,005 บาท ไปเรียบร้อยแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :คืนเงิน จำนวน 172,005.- บาท เรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสณมัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ศป.ปส.) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-21)

0.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรองบประมาณในการดำเนินการ รอบที่ 2 คาดว่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา ในการดำเนินการจัดอบรมตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-03)

10.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0902

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติพและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **