รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5046-0906

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 58.1400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.24
100.0000
100 / 100
2
31.07
100.0000
100 / 100
3
58.14
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ค่าครุภัณพ์ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 4,161,500.-.บาท 1.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 652,000.-บาท 1.2 ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 41,800.-บาท 1.3 ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธา) เป็นเงิน 3,467,700.-บาท 2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน60,013,000.-บาท 2.1 ฝ่ายการโยธา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,723,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.2 ฝ่ายการการศึกษา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,290,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.3 โครงการต่อเนื่อง ปี 63 - 64 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดลำกระดาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เป้าหมาย 54% ต่ำกว่าเป้าหมาย 22.93%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563 = 58.14%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด