ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม แผนงานการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 : 50460000-3404

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

85.92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.92

คุณบุญสิตา เกตุวงศ์ โทร 5133

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

50460800/50460800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทให้ทันภายในกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายเงิน 90% ณ 30 กันยายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.92 (2020-09-24)

85.92

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 = 85.92 % / 24/9/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.86 (2020-08-24)

63.86

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 = 63.86 %

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.45 (2020-07-24)

61.45

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 = 61.45%

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.14 (2020-06-24)

58.14

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 = 58.14%

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.19 (2020-05-22)

51.19

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย 77% เบิกจ่ายแล้ว 51.41% ต่ำกว่าเป้าหมาย 25.81%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.54 (2020-04-27)

41.54

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 = 77% ต่ำกว่าเป้าหมาย 35.46%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.07 (2020-03-24)

31.07

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย 54% ต่ำกว่าเป้าหมาย 22.93%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.41 (2020-02-24)

22.41

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เป้าหมาย 54%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.55 (2020-01-28)

16.55

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ฝ่ายการคลัง เบิกจ่ายงบประมาณ 71,294,711.61 บาท ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 16.55 เป้าหมาย ร้อยละ 54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.24 (2019-12-21)

9.24

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ 1.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนว 17 รายการ เป็นเงิน 652,000.-บาท 1.2 ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 41.800.-บาท 1.3 ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯและฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 3,467.700.-บาท 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 60,013,000.-บาท 2.1 ฝ่ายโยธา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,723,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.2 ฝ่ายการศึกษา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,290,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.3 โครงการต่อเนื่อง ปีื 63-64 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท โครงการก่อาร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดลำกระดาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.ค่าตรุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 4,161,500.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 388,200.-บาท ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย 97,500.-บาท ยังไม่ก่อหนี้ 8 รายบการ เป็นเงิน 3,675,800.-บาท 2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 60,013,000.-บาท อยู่ระหว่างประกาศซื้อจ้าง โครงการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท อยู่ระหว่างประกาศซื้อจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-14)

5.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข้อมูลจัดทำขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0906

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.24

100 / 100
2
31.07

100 / 100
3
58.14

100 / 100
4
85.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **