รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5046-0921

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้เข้ารับการอบรมการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล ที่สำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 2. วัน. และจัดทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบแล้ว. และอยู่ระหว่างรอการประสานการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายปกครองได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา ว่าแนวทางที่ต้องดำเนินการอยู่ระหว่างปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม คาดว่าจะเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในสัปดาห์หน้า สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้หน่วยงานส่งผลการทบทวนข้อมูลและแผนการพัฒนาข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เดิม มกราคม 2563) ซึ่งมีแบบฟอร์มให้หน่วยงานดำเนินงาน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม. 1 และฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานตามวันเวลา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สยป. 4.1 (2) และแบบ สยป. 4.1 (4) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินงานตามแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดส่งแบบข้อมูลรายงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝายในการส่งข้อมูลต่างๆ ตามรายละเอียด 9 รายการ และรวบรวมเพื่อลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา และจัดส่งเอกสารให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามที่สั่งการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายปกครองได้เวียนแจ้งหนังสือให้ทุกฝ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายละเอียดที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข ให้ส่งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ในสื่อต่าง ๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ดำเนินการ ครบ 5 ขั้นตอน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
:เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด