ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 50460000-3425

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสินสุริโย ปิ่นเมือง เจ้าหน้าที่ระบบคอม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กกกกก

50460100/50460100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กกกก

เป้าหมายของโครงการ

1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการส่งข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา เพื่ออัตเดรตต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้บันทึกข้อมูลตามรายการที่สำนักยุทธศาสตร์กำหนดในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา และได้ประสานทุกฝ่ายในการส่งข้อมูลต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :1. การบันทึกข้อมูลต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะต้องใช้ความสามารถส่วนตัว ทำให้บางครั้งการบันทึกข้อมุลไม่เป็นไปตามที่กำหนด 2. ควรจะมีการอบรมสอนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ฝ่ายละ 1 คน

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายให้ข้อมูลตามแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด และส่งรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และหลังจากนี้ได้นำข้อมูลที่ได้รับนำเข้าระบบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับหนังสือจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/788 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ให้สำนักงานเขตจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ และจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมแนบเอกสารหน้าแรกของทุกรายการ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และฝ่ายปกครองได้ออกหนังสือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นปัญหาในการเข้าข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียว ทำให้การรายงานอาจล่าช้าไปบ้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรอการประสานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการนำข้อมูลกรอกลงในระบบโปรแกรมการพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-13)

50.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดส่งแบบข้อมูลรายงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/230 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สยป. 4.1 (2) และแบบ สยป. 4.1 (4) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินงานตามแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-07)

30.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/231 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบ จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม. 1 และฝ่ายปกครองได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานตามวันเวลา ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสามวา ว่าแนวทางที่ต้องดำเนินการอยู่ระหว่างปลัดกรุงเทพมหานครลงนาม คาดว่าจะเวียนแจ้งหน่วยงานได้ภายในสัปดาห์หน้า สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้หน่วยงานส่งผลการทบทวนข้อมูลและแผนการพัฒนาข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เดิม มกราคม 2563) ซึ่งมีแบบฟอร์มให้หน่วยงานดำเนินงาน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อทราบผลการประชุมฯ และจะนัดคณะทำงานเพื่อดำเนินการตัวชี้วัดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

10.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีหนังสือให้หน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 และทางสำนักงานเขตคลองสามวาได้ให้เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว จะนำมาเสนอผู้บริหารเขตเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและให้ทุกฝ่ายรับทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3425

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3425

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0921

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **