รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10. - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม : 5046-0937

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
30.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 2562 / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 2562 / 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2563 / 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท / 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 / 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 / 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 / 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 2563 7,128 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 288 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร (ชุมชนทั้งหมด 81 ชุมชน) - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ/ ประสานการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน หมายถึง ชุมชนมีการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนมายังผู้อำนวยการเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน - ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจ x 100 / ระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บันทึกโดยคอมพิวเตอร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด