ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50460000-3417

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางอมรรัตน์ ธารทาน นักจัดการงานทั่วไป โทร.5140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อมุ่นเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

50461000/50461000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวน 3 ครั้ง - ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาดไวรัสโคโลน่า (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-24)

30.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เดือนพฤษภาคม 2563 7,128 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 288 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-21)

30.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เกิดโรคระบาดโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวาร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวนฯ เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะดำเนินการประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสามวา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3417

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3417

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0937

ตัวชี้วัด : 10. - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
30.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **