รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์) : 5047-0894

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน และตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่หรือจอดบนทางเท้า และมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ปลูกและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยคนข้าม อีกทั้งจัดเก็บขยะในคูคลองและตามถนน ฝ่ายโยธา่ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผิวจราจร และฟุตบาทที่ชำรุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน และตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่หรือจอดบนทางเท้า และมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ปลูกและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยคนข้าม อีกทั้งจัดเก็บขยะในคูคลองและตามถนน ฝ่ายโยธา่ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผิวจราจร และฟุตบาทที่ชำรุด ** 3 ** 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขัน และตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่หรือจอดบนทางเท้า และมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะและตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ปลูกและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และล้างทำความสะอาดป้ายรถประจำทางและสะพานลอยคนข้าม อีกทั้งจัดเก็บขยะในคูคลองและตามถนน ฝ่ายโยธา่ จัดเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผิวจราจร และฟุตบาทที่ชำรุด ** 3 ** 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนนที่สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้คัดเลือกมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขตเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเขตละ 2 สาย 2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 2.1 คลองริมถนนสุขุมวิทซอย 40 2.2 คลองสวนหลวง 1 2.3 คลองเคล็ด 2.4 คลองหัวลำโพงเก่า 2.5 คลองผดุงกรุงเกษม 2.6 ลำรางแยกคลองมอญ 2.7 คลองเสาหิน 2.8 คูน้ำซอยทองหล่อ 2.9 คลองวัดยานนาวา 2.10 คลองบึงบ้านม้า 3. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตามแนวทางดังนี้ 3.1 ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า 3.2 ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย 3.3 ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 3.4 ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย 3.5 ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า 3.6 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน 3.7 สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.8 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรที่ชำรุด 3.9 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ 3.10 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 3.11 ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหาย ต้องแก้ไขให้ใช้การได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 3.12 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า 3.13 ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา 3.14 จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง 3.15 ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง 3.16 ทำความสะอาดสะพานลอย 4. ความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง หมายถึง 4.1 สามารถดำเนินการพัฒนาคลองเป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางดังนี้ 4.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และหน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองน่ามอง 4.1.2 ปราศจากผักตบชวา ขยะ 4.1.3 ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง 4.1.4 ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ 4.1.5 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี 4.1.6 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 4.1.7 สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 4.2 การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา 4.2.1 การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ 4.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลองและรณรงค์เชิญชวนเจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้หน้ามอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : 1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาถนน = (จำนวนถนนที่พัฒนาตามเกณฑ์ × 100) ÷ จำนวนถนนที่ดำเนินการตามโครงการฯ 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาคลอง = (จำนวนคอลองที่พัฒนาตามเกณฑ์ × 100) ÷ จำนวนคลองที่ดำเนินการตามโครงการฯ 3. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด = (ร้อยละความสำเร็จข้อ 3 + ข้อ 4) ÷ 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. โครงการ/กิจกรรม 2. แผนการดำเนินงานพัฒนาถนนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 3. แผนการพัฒนาคลองในพื้นความรับผิดชอบของพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพใต้ 4. รายงานผลการดำเนินการโครงการประจำเดือน 5. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบถนนและคลองเป้าหมายเป้าหมาย 6. เอกสารเผยแพร่ 7. ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ตาราง : ตารางคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563

idsample_idsample_pointscanalsample_monthsample_yearbod_valuedo_valuenh3n_valuelattitudelongitudeadddateupdatedate
112ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256362.71.113.74223100.494582020-05-272020-05-27
213หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256382.60.813.74536100.49632020-05-272020-05-27
314อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256343.20.013.75655100.495142020-05-272020-05-27
415ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256342.40.013.76083100.491792020-05-272020-05-27
516หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)42563130.83.613.75118100.496242020-05-272020-05-27
621หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)42563150.06.213.75476100.501852020-05-272020-05-27
731ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ4256342.50.013.74814100.499822020-05-272020-05-27
841สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง42563100.04.213.75634100.505582020-05-272020-05-27
942หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง4256375.22.013.76264100.498542020-05-272020-05-27
1043ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256354.23.413.76409100.496222020-05-272020-05-27
1151ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256353.50.013.73965100.500192020-05-272020-05-27
1252สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง42563150.03.113.74676100.503892020-05-272020-05-27
1353สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง4256381.22.013.75217100.505192020-05-272020-05-27
1461สะพานดำรัสคลองมหานาค4256382.02.513.75464100.509382020-05-272020-05-27
1562สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค42563140.04.213.75307100.517032020-05-272020-05-27
1663เจริญผลคลองมหานาค4256392.04.213.74977100.524412020-05-272020-05-27
1772สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256365.31.713.72996100.513932020-05-272020-05-27
1873สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม42563150.09.813.73821100.515672020-05-272020-05-27
1974หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256353.62.513.75714100.516152020-05-272020-05-27
2075ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม42563120.04.813.76991100.503792020-05-272020-05-27
2176ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256364.80.013.77177100.501142020-05-272020-05-27
2281ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256351.40.313.7843100.508522020-05-272020-05-27
2382วัดโบสถ์คลองสามเสน42563160.05.213.78314100.510662020-05-272020-05-27
2483อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน42563150.03.413.766100.538742020-05-272020-05-27
2585หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563134.11.113.75608100.552372020-05-272020-05-27
2690ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ42563146.98.413.85666100.866392020-05-272020-05-27
2791สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ4256394.03.413.74771100.563242020-05-272020-05-27
2892ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ4256374.56.413.74122100.596312020-05-272020-05-27
2993ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ4256396.48.713.75954100.613352020-05-272020-05-27
3094สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ4256386.49.213.76473100.645382020-05-272020-05-27
3195วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ4256392.112.613.80048100.710182020-05-272020-05-27
3296มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ4256383.010.613.81264100.732262020-05-272020-05-27
3397ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ4256397.013.213.82086100.747552020-05-272020-05-27
3498ประตูน้ำคลองแสนแสบ4256352.55.013.74937100.541082020-05-272020-05-27
3599ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563117.07.613.85458100.823232020-05-272020-05-27
3699.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ42563186.55.213.852100.885542020-05-272020-05-27
37101ปตร. คลองตันคลองตัน42563180.96.713.73798100.598672020-05-272020-05-27
38112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร4256351.30.313.79339100.529732020-05-272020-05-27
39113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร4256391.41.713.80207100.534522020-05-272020-05-27
40114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร42563110.02.013.85446100.563042020-05-272020-05-27
41115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร42563140.06.713.83901100.554662020-05-272020-05-27
42116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร4256351.82.513.78334100.524262020-05-272020-05-27
43117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256353.10.013.76642100.515022020-05-272020-05-27
44118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร42563280.012.913.8887100.581782020-05-272020-05-27
45119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร42563200.07.013.93475100.60662020-05-272020-05-27
46121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ4256361.94.813.79992100.521392020-05-272020-05-27
47122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ4256342.63.913.79612100.550322020-05-272020-05-27
48123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ42563110.08.413.79616100.574292020-05-272020-05-27
49131ปตร. สาทรคลองสาทร4256381.73.413.71862100.519112020-05-272020-05-27
50132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563330.010.113.72638100.536382020-05-272020-05-27
51133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร42563230.09.813.72638100.543872020-05-272020-05-27
52141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี4256354.41.413.69569100.546162020-05-272020-05-27
53142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี42563140.03.913.707100.537642020-05-272020-05-27
54143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี42563150.01.113.72209100.530142020-05-272020-05-27
55144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี42563360.011.513.72632100.527942020-05-272020-05-27
56145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี42563380.017.113.72806100.52712020-05-272020-05-27
57146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี4256344.10.013.69496100.548492020-05-272020-05-27
58151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่42563150.04.813.70948100.495772020-05-272020-05-27
59152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่42563170.09.213.72306100.49222020-05-272020-05-27
60161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256370.54.813.73215100.502082020-05-272020-05-27
61162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา42563100.03.913.731100.505512020-05-272020-05-27
62171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง4256362.36.213.77818100.5722020-05-272020-05-27
63173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง4256391.110.613.78977100.569792020-05-272020-05-27
64174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง4256371.32.213.77383100.573162020-05-272020-05-27
65175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง42563120.87.813.76754100.576682020-05-272020-05-27
66180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา42563170.01.713.75696100.597972020-05-272020-05-27
67181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว42563140.04.213.76891100.593652020-05-272020-05-27
68182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว42563170.012.913.79751100.589162020-05-272020-05-27
69183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563150.012.613.85405100.587492020-05-272020-05-27
70184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563100.011.813.8417100.590122020-05-272020-05-27
71191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน4256381.93.413.70503100.489862020-05-272020-05-27
72192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563142.94.813.72141100.478832020-05-272020-05-27
73201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง4256382.13.413.69489100.486342020-05-272020-05-27
74202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง4256362.01.113.69311100.481822020-05-272020-05-27
75211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256386.80.813.69737100.466682020-05-272020-05-27
76212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256385.01.113.68039100.470372020-05-272020-05-27
77221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ4256374.74.213.71214100.439712020-05-272020-05-27
78222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ4256341.53.413.67963100.344852020-05-272020-05-27
79231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256343.02.213.84818100.467222020-05-272020-05-27
80232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256344.10.013.86348100.448342020-05-272020-05-27
81241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด4256340.51.713.80921100.511612020-05-272020-05-27
82251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563110.84.213.74682100.484752020-05-272020-05-27
83252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563150.05.013.74309100.470222020-05-272020-05-27
84261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256354.92.213.76135100.482412020-05-272020-05-27
85262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256364.50.013.76431100.476942020-05-272020-05-27
86263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256342.10.013.80668100.475822020-05-272020-05-27
87264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256343.50.013.82332100.467832020-05-272020-05-27
88265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256353.40.013.82849100.437672020-05-272020-05-27
89271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง42563180.06.413.70887100.594452020-05-272020-05-27
90272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง42563190.05.013.7107100.597282020-05-272020-05-27
91281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา42563350.010.413.66858100.605242020-05-272020-05-27
92282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา42563390.017.413.66001100.643372020-05-272020-05-27
93291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256352.83.913.70823100.494182020-05-272020-05-27
94292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่42563132.04.213.72223100.482212020-05-272020-05-27
95301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต42563380.323.213.71978100.560412020-05-272020-05-27
96303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต42563400.019.013.73162100.552832020-05-272020-05-27
97311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน42563160.86.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
98312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563180.911.213.66942100.511692020-05-272020-05-27
99321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ42563131.53.413.682100.504942020-05-272020-05-27
100322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563131.79.513.67481100.503212020-05-272020-05-27
101331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563121.38.413.68399100.497122020-05-272020-05-27
102332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563131.37.613.67972100.495382020-05-272020-05-27
103341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว42563100.00.813.68894100.490282020-05-272020-05-27
104342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว4256392.60.6100.4889100.48892020-05-272020-05-27
105371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง42563307.012.313.62934100.627912020-05-272020-05-27
106391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256342.72.813.7255100.466932020-05-272020-05-27
107392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256381.05.613.74066100.461542020-05-272020-05-27
108393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256343.10.013.77326100.454892020-05-272020-05-27
109394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256343.20.013.77878100.465162020-05-272020-05-27
110395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่4256364.13.613.73592100.487632020-05-272020-05-27
111396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่4256344.22.013.73012100.4642020-05-272020-05-27
112401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256354.71.113.80653100.479652020-05-272020-05-27
113402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256333.20.813.8068100.487962020-05-272020-05-27
114411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256342.00.613.79548100.467452020-05-272020-05-27
115421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256351.70.013.78733100.335782020-05-272020-05-27
116422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256342.30.013.70045100.37682020-05-272020-05-27
117423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256342.11.113.75139100.352792020-05-272020-05-27
118431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย4256381.26.413.68157100.449082020-05-272020-05-27
119432วัดเลาคลองสนามชัย4256391.13.613.66584100.446992020-05-272020-05-27
120433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย42563170.09.213.63907100.447612020-05-272020-05-27
121434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย4256343.91.413.60115100.405472020-05-272020-05-27
122435วัดแสมดำคลองสนามชัย4256345.31.713.59011100.387782020-05-272020-05-27
123441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563105.42.813.61939100.450082020-05-272020-05-27
124451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256336.83.913.57217100.445812020-05-272020-05-27
125452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ4256336.63.413.62698100.433892020-05-272020-05-27
126453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ4256386.33.413.61386100.452642020-05-272020-05-27
127461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์42563103.77.013.72378100.719032020-05-272020-05-27
128462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์42563143.08.713.72389100.783642020-05-272020-05-27
129463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์42563135.415.413.72100.659232020-05-272020-05-27
130471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256341.93.113.56437100.43172020-05-272020-05-27
131472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256342.44.513.5703100.438912020-05-272020-05-27
132473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256342.41.713.57081100.4422020-05-272020-05-27
133481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)42563350.08.713.68877100.601592020-05-272020-05-27
134491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256362.00.013.7955100.507342020-05-272020-05-27
135501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ4256380.910.413.748100.569232020-05-272020-05-27
136511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256381.52.813.82124100.507192020-05-272020-05-27
137512วัดทางหลวงคลองบางเขน42563101.21.113.83392100.522372020-05-272020-05-27
138513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน42563132.07.013.85237100.552312020-05-272020-05-27
139514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน42563230.37.613.85881100.586272020-05-272020-05-27
140515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน42563280.02.013.8557100.566232020-05-272020-05-27
141516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256352.20.013.81889100.512472020-05-272020-05-27
142521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน4256381.11.113.7686100.492382020-05-272020-05-27
143522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน42563230.06.413.77547100.483942020-05-272020-05-27
144523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน42563360.011.213.77967100.47722020-05-272020-05-27
145531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)42563230.04.813.78145100.494592020-05-272020-05-27
146541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู4256351.61.113.78776100.499142020-05-272020-05-27
147551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256362.10.813.79128100.50422020-05-272020-05-27
148561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256380.70.613.79345100.505842020-05-272020-05-27
149571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ42563140.05.913.80802100.51912020-05-272020-05-27
150572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256362.01.413.80837100.521622020-05-272020-05-27
151581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่42563180.015.113.84801100.604182020-05-272020-05-27
152582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่42563200.011.213.84567100.596342020-05-272020-05-27
153591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม42563490.09.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
154592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม42563120.010.613.78399100.673672020-05-272020-05-27
155601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย42563220.012.313.78474100.647732020-05-272020-05-27
156602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563135.79.813.77479100.649822020-05-272020-05-27
157611ปตร. คลองเตยคลองเตย42563190.05.013.7041100.583412020-05-272020-05-27
158612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย42563280.021.813.71674100.566342020-05-272020-05-27
159621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน42563270.012.313.7153100.513872020-05-272020-05-27
160631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร4256390.82.013.71861100.507932020-05-272020-05-27
161641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง42563100.62.013.72451100.501382020-05-272020-05-27
162642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง42563121.47.013.72567100.509012020-05-272020-05-27
163651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)42563150.013.413.70866100.584112020-05-272020-05-27
164661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563123.01.713.71073100.511822020-05-272020-05-27
165671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน42563113.91.413.71825100.469352020-05-272020-05-27
166672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256385.82.813.70416100.465922020-05-272020-05-27
167691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว42563150.07.813.84271100.559532020-05-272020-05-27
168692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563160.08.113.83007100.562372020-05-272020-05-27
169701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก42563180.09.813.8123100.566492020-05-272020-05-27
170711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว42563290.08.713.80189100.580612020-05-272020-05-27
171712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว42563180.05.313.80102100.574952020-05-272020-05-27
172721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง42563480.012.613.74731100.523562020-05-272020-05-27
173722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง42563480.012.913.74024100.522172020-05-272020-05-27
174741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ4256356.81.113.79164100.516362020-05-272020-05-27
175751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)42563710.09.213.76903100.563742020-05-272020-05-27
176752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง42563720.013.213.75655100.560572020-05-272020-05-27
177761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก42563270.09.213.72004100.474132020-05-272020-05-27
178762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก42563300.06.713.71206100.476172020-05-272020-05-27
179771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256364.13.413.73394100.497172020-05-272020-05-27
180781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563132.02.213.77716100.738882020-05-272020-05-27
181782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563153.05.013.80918100.730522020-05-272020-05-27
182791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256352.60.013.71489100.504922020-05-272020-05-27
183801วัดราชาคลองวัดราชา4256344.50.013.77631100.50312020-05-272020-05-27
184811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม4256352.62.213.73649100.489922020-05-272020-05-27
185821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)42563190.07.013.77607100.478972020-05-272020-05-27
186831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ42563290.01.713.7792100.475922020-05-272020-05-27
187841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256343.80.013.78035100.382562020-05-272020-05-27
188851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256342.00.613.79199100.420252020-05-272020-05-27
189861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563123.018.213.78261100.683152020-05-272020-05-27
190871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล42563132.510.413.79027100.697272020-05-272020-05-27
191872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563143.217.413.77961100.70232020-05-272020-05-27
192873หน้าตลาดซีรอคลองมณี42563103.38.713.76818100.696062020-05-272020-05-27
193881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563133.76.413.79548100.707722020-05-272020-05-27
194891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว42563133.47.313.76987100.714942020-05-272020-05-27
195892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563104.84.213.75784100.695782020-05-272020-05-27
196901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส42563153.915.113.77653100.723792020-05-272020-05-27
197902วัดปากบึงคลองลำนายโส42563133.74.513.77718100.738062020-05-272020-05-27
198911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563152.28.413.79978100.743622020-05-272020-05-27
199921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563116.411.513.83313100.773982020-05-272020-05-27
200941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์4256396.66.713.87387100.808712020-05-272020-05-27
201951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้4256396.58.113.85159100.808432020-05-272020-05-27
202961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563105.611.813.89232100.810632020-05-272020-05-27
203971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต42563116.112.313.85529100.81482020-05-272020-05-27
204981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม42563125.910.913.8571100.827622020-05-272020-05-27
205991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563114.912.013.86064100.860922020-05-272020-05-27
2061001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563124.01.713.80621100.845282020-05-272020-05-27
2071002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563123.32.013.78479100.828112020-05-272020-05-27
2081021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า42563200.06.413.79236100.828912020-05-272020-05-27
2091031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256353.80.013.81487100.516712020-05-272020-05-27
2101041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256354.00.013.81417100.517182020-05-272020-05-27
2111051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน42563160.04.813.81317100.521572020-05-272020-05-27
2121061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน4256363.00.313.81002100.521842020-05-272020-05-27
2131071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า42563143.315.413.73115100.651922020-05-272020-05-27
2141081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง42563270.09.213.72014100.678022020-05-272020-05-27
2151082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง42563150.07.613.7041100.690322020-05-272020-05-27
2161083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง42563250.019.313.71123100.68262020-05-272020-05-27
2171091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา42563130.017.113.72093100.687722020-05-272020-05-27
2181101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256361.02.013.71364100.694722020-05-272020-05-27
2191102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)42563121.47.813.72138100.701032020-05-272020-05-27
2201112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ42563160.05.913.70075100.683792020-05-272020-05-27
2211121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ42563200.010.913.70053100.677382020-05-272020-05-27
2221111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง42563161.314.813.69831100.674972020-05-272020-05-27
2231131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน42563132.85.913.67795100.663092020-05-272020-05-27
2241141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง42563320.06.713.68343100.646372020-05-272020-05-27
2251151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)42563170.06.713.70257100.645892020-05-272020-05-27
2261161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)42563142.67.313.72449100.641672020-05-272020-05-27
2271171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก42563145.515.413.7157100.651012020-05-272020-05-27
2281181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก42563146.15.013.72217100.709132020-05-272020-05-27
316R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.40.013.74013100.497822020-05-272020-05-27
2291191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย42563160.018.513.72236100.729742020-05-272020-05-27
2301201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)42563133.413.713.72271100.751752020-05-272020-05-27
2311211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า42563175.314.613.72179100.76182020-05-272020-05-27
2321221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)42563340.011.813.72181100.766682020-05-272020-05-27
2331231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ42563270.09.213.72204100.779492020-05-272020-05-27
2341241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้42563142.58.713.72224100.789532020-05-272020-05-27
2351251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา42563114.04.213.75262100.777452020-05-272020-05-27
2361261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256361.97.313.75326100.796052020-05-272020-05-27
2371271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563114.17.313.7658100.805512020-05-272020-05-27
2381281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว42563520.011.813.86375100.641092020-05-272020-05-27
2391291ถ.วัชรพลคลองจระเข้42563620.012.613.85944100.64692020-05-272020-05-27
2401301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก42563160.06.213.92106100.661982020-05-272020-05-27
2411302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน42563200.014.813.90429100.658552020-05-272020-05-27
2421303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน42563230.014.813.90164100.64312020-05-272020-05-27
2431321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563190.012.913.90788100.626152020-05-272020-05-27
2441331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ42563170.512.613.68219100.591322020-05-272020-05-27
2451341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก42563240.08.713.69219100.590152020-05-272020-05-27
2461351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย42563330.09.813.70915100.62172020-05-272020-05-27
2471352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย42563170.014.313.69995100.622662020-05-272020-05-27
2481361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด42563230.916.213.71046100.630622020-05-272020-05-27
2491362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด42563140.014.713.67795100.640172020-05-272020-05-27
2501371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256354.00.013.70823100.509182020-05-272020-05-27
2511381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)4256361.46.713.70157100.501812020-05-272020-05-27
2521391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม4256361.67.813.69452100.49912020-05-272020-05-27
2531401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์42563100.03.413.69194100.502112020-05-272020-05-27
2541411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256353.63.413.69002100.505512020-05-272020-05-27
2551412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256363.92.513.69342100.506792020-05-272020-05-27
2561421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256362.73.413.68955100.509042020-05-272020-05-27
2571431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256375.01.113.68754100.517342020-05-272020-05-27
2581441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256353.90.013.67477100.543722020-05-272020-05-27
2591451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี42563172.82.013.74906100.650852020-05-272020-05-27
2601452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563104.712.913.74828100.669072020-05-272020-05-27
2611461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256371.03.913.67761100.546592020-05-272020-05-27
2621471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส4256375.30.013.67384100.535072020-05-272020-05-27
2631491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256353.80.013.68205100.525542020-05-272020-05-27
2641501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน42563150.07.313.68282100.524512020-05-272020-05-27
2651513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ42563122.210.413.79324100.685972020-05-272020-05-27
2661531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256392.05.613.8327100.677422020-05-272020-05-27
2671541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน42563110.99.513.83634100.686262020-05-272020-05-27
2681551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563122.411.513.78692100.676392020-05-272020-05-27
2691561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)42563170.016.213.79494100.689872020-05-272020-05-27
2701571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563160.011.813.76788100.657212020-05-272020-05-27
2711572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563150.014.313.77289100.665872020-05-272020-05-27
2721591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง42563152.34.813.77877100.676222020-05-272020-05-27
2731611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง4256374.65.013.7401100.688022020-05-272020-05-27
2741621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่42563102.115.713.76762100.693182020-05-272020-05-27
2751631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล42563132.016.813.76846100.693452020-05-272020-05-27
2761641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563194.07.313.7806100.821342020-05-272020-05-27
2771651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว42563121.83.913.70028100.540952020-05-272020-05-27
2781661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร4256380.01.713.68267100.349782020-05-272020-05-27
2791662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256334.80.313.70623100.344552020-05-272020-05-27
2801663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร42563123.14.513.71697100.340852020-05-272020-05-27
2811671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก42563120.03.113.71625100.405882020-05-272020-05-27
2821672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก42563140.03.613.71474100.395612020-05-272020-05-27
2831681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่4256340.82.213.73831100.363562020-05-272020-05-27
2841682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่4256345.32.013.74112100.395322020-05-272020-05-27
2851691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา4256383.89.513.85951100.729242020-05-272020-05-27
2861692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา4256375.88.713.90353100.728762020-05-272020-05-27
2871701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา4256370.72.213.76339100.596072020-05-272020-05-27
2881702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา4256380.013.713.76204100.59762020-05-272020-05-27
2891703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา4256390.34.813.76319100.596342020-05-272020-05-27
2901704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563100.71.713.75947100.600812020-05-272020-05-27
2911705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา4256390.04.213.75857100.601282020-05-272020-05-27
2921711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563390.511.513.76465100.597392020-05-272020-05-27
2931721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน42563210.07.013.81416100.765252020-05-272020-05-27
2941722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน42563140.018.213.81072100.801452020-05-272020-05-27
2951731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด425631380.023.213.66096100.469822020-05-272020-05-27
2961732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด42563280.013.213.65045100.472072020-05-272020-05-27
2971741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563126.63.413.62576100.472542020-05-272020-05-27
2981751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร42563230.020.413.9198100.68712020-05-272020-05-27
2991761วัดยายร่มคลองบางมด42563153.06.713.82204100.754432020-05-272020-05-27
3001762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด42563102.90.313.67772100.42552020-05-272020-05-27
3011763วัดพุทธบูชาคลองบางมด4256382.71.113.66683100.405772020-05-272020-05-27
3021764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด4256391.90.613.62576100.472532020-05-272020-05-27
3031772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์42563102.25.613.9198100.687092020-05-272020-05-27
3041781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)4256380.014.313.82439100.747192020-05-272020-05-27
3051791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด4256395.97.613.82204100.754422020-05-272020-05-27
3061801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร42563160.016.513.74782100.53612020-05-272020-05-27
3071811ปตร.1บึงหนองบอน4256345.30.013.69956100.660952020-05-272020-05-27
3081812ปตร.2บึงหนองบอน4256347.00.013.69835100.65342020-05-272020-05-27
3091813ปตร.3บึงหนองบอน4256354.41.113.69499100.653822020-05-272020-05-27
3101814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน4256355.30.013.69292100.660842020-05-272020-05-27
3111821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน42563130.07.013.67772100.425492020-05-272020-05-27
3121822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน4256361.50.613.66682100.405772020-05-272020-05-27
313R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.10.013.84213100.490952020-05-272020-05-27
314R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.70.013.81509100.514542020-05-272020-05-27
315R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.10.013.76098100.49142020-05-272020-05-27
317R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.40.013.70015100.493612020-05-272020-05-27
318R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.30.013.68424100.518962020-05-272020-05-27
319R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256344.40.013.69484100.549452020-05-272020-05-27
320R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256343.80.013.67655100.587412020-05-272020-05-27
321R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256333.20.013.65766100.536472020-05-272020-05-27
32212ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256363.60.813.74223100.494582020-05-272020-05-27
32313หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256374.90.613.74536100.49632020-05-272020-05-27
32414อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256373.2013.75655100.495142020-05-272020-05-27
32515ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256373.5013.76083100.491792020-05-272020-05-27
32616หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256374.4013.75118100.496242020-05-272020-05-27
32721หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)425632304.813.75476100.501852020-05-272020-05-27
32831ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ4256362.52.213.74814100.499822020-05-272020-05-27
32941สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง4256372.21.713.75634100.505582020-05-272020-05-27
33042หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง425631040.313.76264100.498542020-05-272020-05-27
33143ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256376.4013.76409100.496222020-05-272020-05-27
33251ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256375.3013.73965100.500192020-05-272020-05-27
33352สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง4256392.81.713.74676100.503892020-05-272020-05-27
33453สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง4256361.91.713.75217100.505192020-05-272020-05-27
33561สะพานดำรัสคลองมหานาค42563922.213.75464100.509382020-05-272020-05-27
33662สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค4256372.52.213.75307100.517032020-05-272020-05-27
33763เจริญผลคลองมหานาค4256363.31.713.74977100.524412020-05-272020-05-27
33872สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256361.92.513.72996100.513932020-05-272020-05-27
33973สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม4256351.92.813.73821100.515672020-05-272020-05-27
34074หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256353.4013.75714100.516152020-05-272020-05-27
34175ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม4256373.3013.76991100.503792020-05-272020-05-27
34276ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256372.9013.77177100.501142020-05-272020-05-27
34381ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256352.20.813.7843100.508522020-05-272020-05-27
34482วัดโบสถ์คลองสามเสน42563531.713.78314100.510662020-05-272020-05-27
34583อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน42563200913.766100.538742020-05-272020-05-27
34685หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563172.95.313.75608100.552372020-05-272020-05-27
34790ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ42563156.79.813.85666100.866392020-05-272020-05-27
34891สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ42563182.43.113.74771100.563242020-05-272020-05-27
34992ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ42563101.58.713.74122100.596312020-05-272020-05-27
35093ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ425631409.813.75954100.613352020-05-272020-05-27
35194สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ4256314012.313.76473100.645382020-05-272020-05-27
35295วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ42563101.913.213.80048100.710182020-05-272020-05-27
35396มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ42563101.513.413.81264100.732262020-05-272020-05-27
35497ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ42563145.113.413.82086100.747552020-05-272020-05-27
35598ประตูน้ำคลองแสนแสบ42563112.73.913.74937100.541082020-05-272020-05-27
35699ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563165.45.913.85458100.823232020-05-272020-05-27
35799.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ4256365.1013.852100.885542020-05-272020-05-27
358101ปตร. คลองตันคลองตัน425633101913.73798100.598672020-05-272020-05-27
359112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร42563813.913.79339100.529732020-05-272020-05-27
360113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร42563121.62.213.80207100.534522020-05-272020-05-27
361114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร42563170.92.813.85446100.563042020-05-272020-05-27
362115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร425631815.613.83901100.554662020-05-272020-05-27
363116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร42563151.13.413.78334100.524262020-05-272020-05-27
364117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256383.31.713.76642100.515022020-05-272020-05-27
365118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร4256327014.813.8887100.581782020-05-272020-05-27
366119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร425632809.813.93475100.60662020-05-272020-05-27
367121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ4256371.83.913.79992100.521392020-05-272020-05-27
368122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ42563727.613.79612100.550322020-05-272020-05-27
369123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ425631209.813.79616100.574292020-05-272020-05-27
370131ปตร. สาทรคลองสาทร42563102.72.813.71862100.519112020-05-272020-05-27
371132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563350913.72638100.536382020-05-272020-05-27
372133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร4256329011.213.72638100.543872020-05-272020-05-27
373141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี4256371.92.813.69569100.546162020-05-272020-05-27
374142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี425632907.813.707100.537642020-05-272020-05-27
375143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี4256330010.613.72209100.530142020-05-272020-05-27
376144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี4256346010.613.72632100.527942020-05-272020-05-27
377145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี4256360013.713.72806100.52712020-05-272020-05-27
378146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี425631906.413.69496100.548492020-05-272020-05-27
379151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่425633201413.70948100.495772020-05-272020-05-27
380152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่425632008.113.72306100.49222020-05-272020-05-27
381161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256391.42.813.73215100.502082020-05-272020-05-27
382162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256391.13.413.731100.505512020-05-272020-05-27
383171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง425633701413.77818100.5722020-05-272020-05-27
384173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง4256343015.713.78977100.569792020-05-272020-05-27
385174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง4256331013.213.77383100.573162020-05-272020-05-27
386175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง4256328014.513.76754100.576682020-05-272020-05-27
387180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา4256325011.713.75696100.597972020-05-272020-05-27
388181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว4256318110.913.76891100.593652020-05-272020-05-27
389182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว42563171.711.813.79751100.589162020-05-272020-05-27
390183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563150.810.113.85405100.587492020-05-272020-05-27
391184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563110.68.413.8417100.590122020-05-272020-05-27
392191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน4256324010.613.70503100.489862020-05-272020-05-27
393192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563101.34.213.72141100.478832020-05-272020-05-27
394201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง42563103.33.913.69489100.486342020-05-272020-05-27
395202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง42563112.93.413.69311100.481822020-05-272020-05-27
396211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256374.43.913.69737100.466682020-05-272020-05-27
397212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256364.75.313.68039100.470372020-05-272020-05-27
398221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ4256383.64.213.71214100.439712020-05-272020-05-27
399222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ425631604.813.67963100.344852020-05-272020-05-27
400231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256342.91.113.84818100.467222020-05-272020-05-27
401232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256354013.86348100.448342020-05-272020-05-27
402241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด42563160.87.313.80921100.511612020-05-272020-05-27
403251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563112.36.213.74682100.484752020-05-272020-05-27
404252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563141.16.713.74309100.470222020-05-272020-05-27
405261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256364.50.813.76135100.482412020-05-272020-05-27
406262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256385.40.613.76431100.476942020-05-272020-05-27
407263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256364.2013.80668100.475822020-05-272020-05-27
408264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256363.7013.82332100.467832020-05-272020-05-27
409265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256352.71.713.82849100.437672020-05-272020-05-27
410271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง42563102.58.413.70887100.594452020-05-272020-05-27
411272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง42563103.19.513.7107100.597282020-05-272020-05-27
412281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา4256320012.613.66858100.605242020-05-272020-05-27
413282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา4256320011.213.66001100.643372020-05-272020-05-27
414291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256364.51.713.70823100.494182020-05-272020-05-27
415292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่42563201.66.213.72223100.482212020-05-272020-05-27
416301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต4256359016.813.71978100.560412020-05-272020-05-27
417303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต4256340013.413.73162100.552832020-05-272020-05-27
418311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน42563151.16.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
419312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563190.56.713.66942100.511692020-05-272020-05-27
420321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ425631233.913.682100.504942020-05-272020-05-27
421322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563122.5513.67481100.503212020-05-272020-05-27
422331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563122.25.913.68399100.497122020-05-272020-05-27
423332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563111.56.413.67972100.495382020-05-272020-05-27
424341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว42563124.44.813.68894100.490282020-05-272020-05-27
425342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว42563122.84.5100.4889100.48892020-05-272020-05-27
426371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง425632507.313.62934100.627912020-05-272020-05-27
427391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256363.23.613.7255100.466932020-05-272020-05-27
428392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256363.13.113.74066100.461542020-05-272020-05-27
429393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256342.91.713.77326100.454892020-05-272020-05-27
430394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256342.91.413.77878100.465162020-05-272020-05-27
431395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่42563112.75.313.73592100.487632020-05-272020-05-27
432396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่42563932.813.73012100.4642020-05-272020-05-27
433401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256352.91.113.80653100.479652020-05-272020-05-27
434402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256353.10.813.8068100.487962020-05-272020-05-27
435411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256384.8013.79548100.467452020-05-272020-05-27
436421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256362.2013.78733100.335782020-05-272020-05-27
437422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256352.71.113.70045100.37682020-05-272020-05-27
438423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256351.8013.75139100.352792020-05-272020-05-27
439431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย42563146.34.513.68157100.449082020-05-272020-05-27
440432วัดเลาคลองสนามชัย42563180.59.513.66584100.446992020-05-272020-05-27
441433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย425632106.713.63907100.447612020-05-272020-05-27
442434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย42563112.32.813.60115100.405472020-05-272020-05-27
443435วัดแสมดำคลองสนามชัย4256381.72.513.59011100.387782020-05-272020-05-27
444441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563146.24.213.61939100.450082020-05-272020-05-27
445451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256342.4013.57217100.445812020-05-272020-05-27
446452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ4256381.63.413.62698100.433892020-05-272020-05-27
447453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563136.93.413.61386100.452642020-05-272020-05-27
448461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์42563163.311.813.72378100.719032020-05-272020-05-27
449462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์42563162.51413.72389100.783642020-05-272020-05-27
450463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์42563112.99.213.72100.659232020-05-272020-05-27
451471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256332013.56437100.43172020-05-272020-05-27
452472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256342.5013.5703100.438912020-05-272020-05-27
453473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256342.5013.57081100.4422020-05-272020-05-27
454481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)425631801213.68877100.601592020-05-272020-05-27
455491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256390.42.813.7955100.507342020-05-272020-05-27
456501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ42563100913.748100.569232020-05-272020-05-27
457511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256361.91.713.82124100.507192020-05-272020-05-27
458512วัดทางหลวงคลองบางเขน4256352.3013.83392100.522372020-05-272020-05-27
459513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน42563813.913.85237100.552312020-05-272020-05-27
460514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน425631706.213.85881100.586272020-05-272020-05-27
461515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน425631508.413.8557100.566232020-05-272020-05-27
462516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256361.8013.81889100.512472020-05-272020-05-27
463521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน42563110.53.913.7686100.492382020-05-272020-05-27
464522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน4256329011.213.77547100.483942020-05-272020-05-27
465523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน425631203.613.77967100.47722020-05-272020-05-27
466531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)4256337010.613.78145100.494592020-05-272020-05-27
467541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู425631604.513.78776100.499142020-05-272020-05-27
468551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256342.9013.79128100.50422020-05-272020-05-27
469561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256381.63.613.79345100.505842020-05-272020-05-27
470571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ4256364.2013.80802100.51912020-05-272020-05-27
471572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256372.9013.80837100.521622020-05-272020-05-27
472581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่4256330014.313.84801100.604182020-05-272020-05-27
473582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่4256325013.713.84567100.596342020-05-272020-05-27
474591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม4256342030.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
475592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม4256325011.513.78399100.673672020-05-272020-05-27
476601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย4256324017.913.78474100.647732020-05-272020-05-27
477602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563246.9913.77479100.649822020-05-272020-05-27
478611ปตร. คลองเตยคลองเตย4256349018.513.7041100.583412020-05-272020-05-27
479612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย425635501613.71674100.566342020-05-272020-05-27
480621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน425632601.413.7153100.513872020-05-272020-05-27
481631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร4256380.82.813.71861100.507932020-05-272020-05-27
482641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง4256351.52.513.72451100.501382020-05-272020-05-27
483642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง425631708.713.72567100.509012020-05-272020-05-27
484651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)4256348010.613.70866100.584112020-05-272020-05-27
485661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563111.52.813.71073100.511822020-05-272020-05-27
486671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน42563171.26.413.71825100.469352020-05-272020-05-27
487672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256373.7513.70416100.465922020-05-272020-05-27
488691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว42563112.65.913.84271100.559532020-05-272020-05-27
489692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563122.95.913.83007100.562372020-05-272020-05-27
490701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก425632608.413.8123100.566492020-05-272020-05-27
491711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว4256328014.613.80189100.580612020-05-272020-05-27
492712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว4256322011.213.80102100.574952020-05-272020-05-27
493721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง425635801713.74731100.523562020-05-272020-05-27
494722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง4256359019.613.74024100.522172020-05-272020-05-27
495741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ42563143.81.113.79164100.516362020-05-272020-05-27
496751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)425634802113.76903100.563742020-05-272020-05-27
497752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง425634201913.75655100.560572020-05-272020-05-27
498761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก425631901.113.72004100.474132020-05-272020-05-27
499762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก425631705.613.71206100.476172020-05-272020-05-27
500771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256373.3013.73394100.497172020-05-272020-05-27
501781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563174.91413.77716100.738882020-05-272020-05-27
502782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563143.61413.80918100.730522020-05-272020-05-27
503791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256375.8013.71489100.504922020-05-272020-05-27
504801วัดราชาคลองวัดราชา4256374.7013.77631100.50312020-05-272020-05-27
505811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม42563190.83.113.73649100.489922020-05-272020-05-27
506821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)425632006.213.77607100.478972020-05-272020-05-27
507831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ425632704.513.7792100.475922020-05-272020-05-27
508841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256362.8013.78035100.382562020-05-272020-05-27
509851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256341.80.613.79199100.420252020-05-272020-05-27
510861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563142.715.413.78261100.683152020-05-272020-05-27
511871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล42563203.71413.79027100.697272020-05-272020-05-27
512872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563195.912.313.77961100.70232020-05-272020-05-27
513873หน้าตลาดซีรอคลองมณี42563144.614.313.76818100.696062020-05-272020-05-27
514881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563156.612.613.79548100.707722020-05-272020-05-27
515891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว4256319510.613.76987100.714942020-05-272020-05-27
516892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563154.514.313.75784100.695782020-05-272020-05-27
517901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส425631449.813.77653100.723792020-05-272020-05-27
518902วัดปากบึงคลองลำนายโส42563165.11213.77718100.738062020-05-272020-05-27
519911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563195.810.113.79978100.743622020-05-272020-05-27
520921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563114.210.113.83313100.773982020-05-272020-05-27
521941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์42563126.5913.87387100.808712020-05-272020-05-27
522951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้42563116.15.613.85159100.808432020-05-272020-05-27
523961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563135.410.113.89232100.810632020-05-272020-05-27
524971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต4256311016.813.85529100.81482020-05-272020-05-27
525981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม42563123.16.713.8571100.827622020-05-272020-05-27
526991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563115.87.313.86064100.860922020-05-272020-05-27
5271001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563124.52.813.80621100.845282020-05-272020-05-27
5281002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563133.86.213.78479100.828112020-05-272020-05-27
5291021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า425632206.213.79236100.828912020-05-272020-05-27
5301031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256364013.81487100.516712020-05-272020-05-27
5311041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256361013.81417100.517182020-05-272020-05-27
5321051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน4256318011.813.81317100.521572020-05-272020-05-27
5331061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน42563904.513.81002100.521842020-05-272020-05-27
5341071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า4256314710.913.73115100.651922020-05-272020-05-27
5351081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง4256348020.713.72014100.678022020-05-272020-05-27
5361082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง425631406.713.7041100.690322020-05-272020-05-27
5371083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง4256349019.313.71123100.68262020-05-272020-05-27
5381091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา425631006.413.72093100.687722020-05-272020-05-27
5391101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256331.73.113.71364100.694722020-05-272020-05-27
5401102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)4256342.110.413.72138100.701032020-05-272020-05-27
5411112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ425632501613.70075100.683792020-05-272020-05-27
5421121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ4256314011.513.70053100.677382020-05-272020-05-27
5431111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง4256318013.413.69831100.674972020-05-272020-05-27
5441131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน4256315013.413.67795100.663092020-05-272020-05-27
5451141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง425632601213.68343100.646372020-05-272020-05-27
5461151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)425631307.813.70257100.645892020-05-272020-05-27
5471161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)4256326017.113.72449100.641672020-05-272020-05-27
5481171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก4256326018.213.7157100.651012020-05-272020-05-27
5491181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก42563194.913.413.72217100.709132020-05-272020-05-27
5501191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย4256329018.213.72236100.729742020-05-272020-05-27
5511201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)42563204.210.613.72271100.751752020-05-272020-05-27
5521211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า4256320513.413.72179100.76182020-05-272020-05-27
5531221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)4256336022.113.72181100.766682020-05-272020-05-27
5541231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ4256333018.813.72204100.779492020-05-272020-05-27
5551241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้42563173.212.913.72224100.789532020-05-272020-05-27
5561251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา42563136.61.713.75262100.777452020-05-272020-05-27
5571261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256348017.413.75326100.796052020-05-272020-05-27
5581271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563102.76.213.7658100.805512020-05-272020-05-27
5591281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว4256347027.213.86375100.641092020-05-272020-05-27
5601291ถ.วัชรพลคลองจระเข้4256365025.213.85944100.64692020-05-272020-05-27
5611301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก4256335020.413.92106100.661982020-05-272020-05-27
5621302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน425631128.113.90429100.658552020-05-272020-05-27
5631303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน42563112.714.313.90164100.64312020-05-272020-05-27
5641321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563112.3713.90788100.626152020-05-272020-05-27
5651331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ4256320010.113.68219100.591322020-05-272020-05-27
5661341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก4256324010.913.69219100.590152020-05-272020-05-27
5671351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย4256324013.713.70915100.62172020-05-272020-05-27
5681352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย4256326013.713.69995100.622662020-05-272020-05-27
5691361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด4256327113.713.71046100.630622020-05-272020-05-27
5701362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด42563260.710.913.67795100.640172020-05-272020-05-27
5711371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256352.5013.70823100.509182020-05-272020-05-27
5721381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)42563181.23.613.70157100.501812020-05-272020-05-27
5731391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม42563131.1713.69452100.49912020-05-272020-05-27
5741401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์4256313112.913.69194100.502112020-05-272020-05-27
5751411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256353.7013.69002100.505512020-05-272020-05-27
5761412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256364.20.813.69342100.506792020-05-272020-05-27
5771421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256393213.68955100.509042020-05-272020-05-27
5781431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256345.1013.68754100.517342020-05-272020-05-27
5791441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256343.3013.67477100.543722020-05-272020-05-27
5801451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี42563142.312.613.74906100.650852020-05-272020-05-27
5811452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563132.215.113.74828100.669072020-05-272020-05-27
5821461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256363.80.313.67761100.546592020-05-272020-05-27
5831471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส42563170.97.613.67384100.535072020-05-272020-05-27
5841491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256392.22.513.68205100.525542020-05-272020-05-27
5851501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน4256363.31.713.68282100.524512020-05-272020-05-27
5861513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ4256322513.713.79324100.685972020-05-272020-05-27
5871531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256317010.113.8327100.677422020-05-272020-05-27
5881541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน42563206.28.713.83634100.686262020-05-272020-05-27
5891551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563192.711.213.78692100.676392020-05-272020-05-27
5901561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)425632901413.79494100.689872020-05-272020-05-27
5911571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563132.112.313.76788100.657212020-05-272020-05-27
5921572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563143.413.213.77289100.665872020-05-272020-05-27
5931591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง4256313215.713.77877100.676222020-05-272020-05-27
5941611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง42563143.57.813.7401100.688022020-05-272020-05-27
5951621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่42563132.911.213.76762100.693182020-05-272020-05-27
5961631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล42563143.31213.76846100.693452020-05-272020-05-27
5971641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563166.57.313.7806100.821342020-05-272020-05-27
5981651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว4256322011.813.70028100.540952020-05-272020-05-27
5991661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร425631301.113.68267100.349782020-05-272020-05-27
6001662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256353.50.613.70623100.344552020-05-272020-05-27
6011663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร4256353.5013.71697100.340852020-05-272020-05-27
6021671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก425631603.613.71625100.405882020-05-272020-05-27
6031672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก4256380.82.513.71474100.395612020-05-272020-05-27
6041681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่425631903.113.73831100.363562020-05-272020-05-27
6051682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่4256353.60.613.74112100.395322020-05-272020-05-27
6061691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา42563102.8713.85951100.729242020-05-272020-05-27
6071692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา42563103.37.613.90353100.728762020-05-272020-05-27
6081701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา42563191.28.113.76339100.596072020-05-272020-05-27
6091702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา42563150.710.613.76204100.59762020-05-272020-05-27
6101703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา4256314210.913.76319100.596342020-05-272020-05-27
6111704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563190.610.613.75947100.600812020-05-272020-05-27
6121705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563201.611.213.75857100.601282020-05-272020-05-27
6131711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563180.911.213.76465100.597392020-05-272020-05-27
6141721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน4256375.40.313.81416100.765252020-05-272020-05-27
6151722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน425631344.213.81072100.801452020-05-272020-05-27
6161731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด42563111.3513.66096100.469822020-05-272020-05-27
6171732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด4256332016.513.65045100.472072020-05-272020-05-27
6181741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563126.58.713.62576100.472542020-05-272020-05-27
6191751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร4256325028.313.9198100.68712020-05-272020-05-27
6201761วัดยายร่มคลองบางมด42563135.86.413.82204100.754432020-05-272020-05-27
6211762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด4256394.13.413.67772100.42552020-05-272020-05-27
6221763วัดพุทธบูชาคลองบางมด4256382.23.413.66683100.405772020-05-272020-05-27
6231764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด42563101.93.913.62576100.472532020-05-272020-05-27
6241772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์4256362.14.213.9198100.687092020-05-272020-05-27
6251781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)42563103.47.813.82439100.747192020-05-272020-05-27
6261791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด42563156.19.813.82204100.754422020-05-272020-05-27
6271801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร42563102.23.113.74782100.53612020-05-272020-05-27
6281811ปตร.1บึงหนองบอน4256366.7013.69956100.660952020-05-272020-05-27
6291812ปตร.2บึงหนองบอน4256366.8013.69835100.65342020-05-272020-05-27
6301813ปตร.3บึงหนองบอน4256385.3013.69499100.653822020-05-272020-05-27
6311814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน4256366.4013.69292100.660842020-05-272020-05-27
6321821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน425633208.413.67772100.425492020-05-272020-05-27
6331822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน4256393.34.513.66682100.405772020-05-272020-05-27
634R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256351.7013.84213100.490952020-05-272020-05-27
635R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256351.7013.81509100.514542020-05-272020-05-27
636R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.3013.76098100.49142020-05-272020-05-27
637R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256362.1013.74013100.497822020-05-272020-05-27
638R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256352013.70015100.493612020-05-272020-05-27
639R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.1013.68424100.518962020-05-272020-05-27
640R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.1013.69484100.549452020-05-272020-05-27
641R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.6013.67655100.587412020-05-272020-05-27
642R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256343.2013.65766100.536472020-05-272020-05-27
64312ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.50.813.74223100.494582020-05-272020-05-27
64413หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.30.313.74536100.49632020-05-272020-05-27
64514อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)42563630.313.75655100.495142020-05-272020-05-27
64615ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256372.80.613.76083100.491792020-05-272020-05-27
64716หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256382.71.413.75118100.496242020-05-272020-05-27
64821หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)4256361.1013.75476100.501852020-05-272020-05-27
64931ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ42563830.613.74814100.499822020-05-272020-05-27
65041สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง4256383.4013.75634100.505582020-05-272020-05-27
65142หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง4256384.30.313.76264100.498542020-05-272020-05-27
65243ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256373.91.713.76409100.496222020-05-272020-05-27
65351ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256383.20.313.73965100.500192020-05-272020-05-27
65452สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง4256362.8013.74676100.503892020-05-272020-05-27
65553สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง42563720.313.75217100.505192020-05-272020-05-27
65661สะพานดำรัสคลองมหานาค4256393.60.313.75464100.509382020-05-272020-05-27
65762สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค4256393.90.313.75307100.517032020-05-272020-05-27
65863เจริญผลคลองมหานาค42563840.813.74977100.524412020-05-272020-05-27
65972สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256374.30.613.72996100.513932020-05-272020-05-27
66073สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม4256380.6513.73821100.515672020-05-272020-05-27
66174หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256394.51.113.75714100.516152020-05-272020-05-27
66275ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม4256394.50.313.76991100.503792020-05-272020-05-27
66376ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256374.20.813.77177100.501142020-05-272020-05-27
66481ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256362.40.613.7843100.508522020-05-272020-05-27
66582วัดโบสถ์คลองสามเสน4256382.41.713.78314100.510662020-05-272020-05-27
66683อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน4256362.13.913.766100.538742020-05-272020-05-27
66785หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563624.813.75608100.552372020-05-272020-05-27
66890ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ425631573.913.85666100.866392020-05-272020-05-27
66991สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ42563730.313.74771100.563242020-05-272020-05-27
67092ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ4256382.25.613.74122100.596312020-05-272020-05-27
67193ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ42563102.26.413.75954100.613352020-05-272020-05-27
67294สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ42563111.88.113.76473100.645382020-05-272020-05-27
67395วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ4256386.38.413.80048100.710182020-05-272020-05-27
67496มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ4256396.68.413.81264100.732262020-05-272020-05-27
67597ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ42563145.3513.82086100.747552020-05-272020-05-27
67698ประตูน้ำคลองแสนแสบ4256382.60.813.74937100.541082020-05-272020-05-27
67799ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563116.1713.85458100.823232020-05-272020-05-27
67899.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ4256335.61.713.852100.885542020-05-272020-05-27
679101ปตร. คลองตันคลองตัน42563102.66.713.73798100.598672020-05-272020-05-27
680112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร42563112.14.513.79339100.529732020-05-272020-05-27
681113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร42563101.55.313.80207100.534522020-05-272020-05-27
682114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร425632205.913.85446100.563042020-05-272020-05-27
683115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร425631905.313.83901100.554662020-05-272020-05-27
684116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร42563824.213.78334100.524262020-05-272020-05-27
685117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256362.92.213.76642100.515022020-05-272020-05-27
686118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร4256372.92.513.8887100.581782020-05-272020-05-27
687119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร4256339014.813.93475100.60662020-05-272020-05-27
688121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ42563111.21.713.79992100.521392020-05-272020-05-27
689122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ4256372.73.613.79612100.550322020-05-272020-05-27
690123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ4256344.12.213.79616100.574292020-05-272020-05-27
691131ปตร. สาทรคลองสาทร42563113.30.313.71862100.519112020-05-272020-05-27
692132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563230713.72638100.536382020-05-272020-05-27
693133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร425632703.413.72638100.543872020-05-272020-05-27
694141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี425632005.313.69569100.546162020-05-272020-05-27
695142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี425631804.713.707100.537642020-05-272020-05-27
696143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี425632200.813.72209100.530142020-05-272020-05-27
697144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี425632203.613.72632100.527942020-05-272020-05-27
698145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี425632504.513.72806100.52712020-05-272020-05-27
699146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี425632006.213.69496100.548492020-05-272020-05-27
700151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่425632803.913.70948100.495772020-05-272020-05-27
701152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่425633305.313.72306100.49222020-05-272020-05-27
702161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256382.8013.73215100.502082020-05-272020-05-27
703162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256372.4013.731100.505512020-05-272020-05-27
704171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง4256381.15.913.77818100.5722020-05-272020-05-27
705173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง42563110.910.613.78977100.569792020-05-272020-05-27
706174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง425632508.113.77383100.573162020-05-272020-05-27
707175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง4256324012.613.76754100.576682020-05-272020-05-27
708180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา42563170.98.413.75696100.597972020-05-272020-05-27
709181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว42563150.812.913.76891100.593652020-05-272020-05-27
710182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว4256372.26.713.79751100.589162020-05-272020-05-27
711183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563141.1913.85405100.587492020-05-272020-05-27
712184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)4256372.27.313.8417100.590122020-05-272020-05-27
713191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน425632201.413.70503100.489862020-05-272020-05-27
714192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563130.5513.72141100.478832020-05-272020-05-27
715201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง42563146.81.713.69489100.486342020-05-272020-05-27
716202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง42563146.40.813.69311100.481822020-05-272020-05-27
717211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256374.64.513.69737100.466682020-05-272020-05-27
718212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256372.93.913.68039100.470372020-05-272020-05-27
719221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ42563105.41.113.71214100.439712020-05-272020-05-27
720222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ42563141.73.113.67963100.344852020-05-272020-05-27
721231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256342.9013.84818100.467222020-05-272020-05-27
722232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256343.1013.86348100.448342020-05-272020-05-27
723241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด4256361.13.113.80921100.511612020-05-272020-05-27
724251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563111.9513.74682100.484752020-05-272020-05-27
725252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563150.95.913.74309100.470222020-05-272020-05-27
726261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76135100.482412020-05-272020-05-27
727262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76431100.476942020-05-272020-05-27
728263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256352.3013.80668100.475822020-05-272020-05-27
729264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256352.5013.82332100.467832020-05-272020-05-27
12721813ปตร.3บึงหนองบอน4256395.2013.69499100.653822020-05-272020-05-27
730265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256352.20.813.82849100.437672020-05-272020-05-27
731271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง4256382.87.813.70887100.594452020-05-272020-05-27
732272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง4256382.76.413.7107100.597282020-05-272020-05-27
733281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา425631707.613.66858100.605242020-05-272020-05-27
734282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา425631607.813.66001100.643372020-05-272020-05-27
735291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256362.7013.70823100.494182020-05-272020-05-27
736292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่4256320010.613.72223100.482212020-05-272020-05-27
737301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต42563110.82.213.71978100.560412020-05-272020-05-27
738303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต42563132.43.113.73162100.552832020-05-272020-05-27
739311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน425632006.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
740312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563130.64.813.66942100.511692020-05-272020-05-27
741321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ42563156.36.713.682100.504942020-05-272020-05-27
742322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563156.25.613.67481100.503212020-05-272020-05-27
743331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563105.33.913.68399100.497122020-05-272020-05-27
744332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563105.56.213.67972100.495382020-05-272020-05-27
745341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว4256363.71.113.68894100.490282020-05-272020-05-27
746342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว42563115.82.2100.4889100.48892020-05-272020-05-27
747371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง4256321510.613.62934100.627912020-05-272020-05-27
748391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256394.61.713.7255100.466932020-05-272020-05-27
749392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256331.4213.74066100.461542020-05-272020-05-27
750393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256361.9213.77326100.454892020-05-272020-05-27
751394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256343.8013.77878100.465162020-05-272020-05-27
752395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่42563123.63.113.73592100.487632020-05-272020-05-27
753396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่4256382.43.413.73012100.4642020-05-272020-05-27
754401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256352.3013.80653100.479652020-05-272020-05-27
755402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256351.8013.8068100.487962020-05-272020-05-27
756411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256362.8013.79548100.467452020-05-272020-05-27
757421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256362.1013.78733100.335782020-05-272020-05-27
758422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256363.10.613.70045100.37682020-05-272020-05-27
759423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256362.10.813.75139100.352792020-05-272020-05-27
760431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย42563156.62.813.68157100.449082020-05-272020-05-27
761432วัดเลาคลองสนามชัย42563156.30.613.66584100.446992020-05-272020-05-27
762433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย42563240913.63907100.447612020-05-272020-05-27
763434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย42563123.23.913.60115100.405472020-05-272020-05-27
764435วัดแสมดำคลองสนามชัย42563123.82.513.59011100.387782020-05-272020-05-27
765441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563165.93.113.61939100.450082020-05-272020-05-27
766451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256366.30.613.57217100.445812020-05-272020-05-27
767452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ42563124.41.713.62698100.433892020-05-272020-05-27
768453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563146.21.113.61386100.452642020-05-272020-05-27
769461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์4256341.99.513.72378100.719032020-05-272020-05-27
770462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์4256395.38.713.72389100.783642020-05-272020-05-27
771463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์4256361.99.513.72100.659232020-05-272020-05-27
772471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256343.2013.56437100.43172020-05-272020-05-27
773472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256343.2013.5703100.438912020-05-272020-05-27
774473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256353.5513.57081100.4422020-05-272020-05-27
775481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)4256328010.613.68877100.601592020-05-272020-05-27
776491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256351.70.813.7955100.507342020-05-272020-05-27
777501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ4256370.43.613.748100.569232020-05-272020-05-27
778511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256362.61.113.82124100.507192020-05-272020-05-27
779512วัดทางหลวงคลองบางเขน425632507.313.83392100.522372020-05-272020-05-27
780513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน425631703.613.85237100.552312020-05-272020-05-27
781514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน42563101.41.713.85881100.586272020-05-272020-05-27
782515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน42563101.30.613.8557100.566232020-05-272020-05-27
783516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256353.20.813.81889100.512472020-05-272020-05-27
784521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน42563811.413.7686100.492382020-05-272020-05-27
785522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน4256371.52.213.77547100.483942020-05-272020-05-27
786523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน42563111.12.513.77967100.47722020-05-272020-05-27
787531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)425632607.813.78145100.494592020-05-272020-05-27
788541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู4256361.40.813.78776100.499142020-05-272020-05-27
789551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256361.40.613.79128100.50422020-05-272020-05-27
790561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256352.60.313.79345100.505842020-05-272020-05-27
791571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ4256352.50.613.80802100.51912020-05-272020-05-27
792572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256342.50.313.80837100.521622020-05-272020-05-27
793581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่42563220.512.613.84801100.604182020-05-272020-05-27
794582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่42563200.713.413.84567100.596342020-05-272020-05-27
795591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม4256343030.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
796592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม42563191.312.613.78399100.673672020-05-272020-05-27
797601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย4256324013.713.78474100.647732020-05-272020-05-27
798602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563176.86.713.77479100.649822020-05-272020-05-27
799611ปตร. คลองเตยคลองเตย425633108.413.7041100.583412020-05-272020-05-27
800612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย425632703.413.71674100.566342020-05-272020-05-27
801621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน42563121.42.813.7153100.513872020-05-272020-05-27
802631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร42563101.80.613.71861100.507932020-05-272020-05-27
803641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง4256393.2513.72451100.501382020-05-272020-05-27
804642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง42563140.6213.72567100.509012020-05-272020-05-27
805651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)425632608.713.70866100.584112020-05-272020-05-27
806661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563142.20.613.71073100.511822020-05-272020-05-27
807671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน4256362.34.513.71825100.469352020-05-272020-05-27
808672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256382.75.613.70416100.465922020-05-272020-05-27
809691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว425631236.713.84271100.559532020-05-272020-05-27
810692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563133.24.213.83007100.562372020-05-272020-05-27
811701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก425632303.913.8123100.566492020-05-272020-05-27
812711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว4256363.60.813.80189100.580612020-05-272020-05-27
813712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว4256373.51.713.80102100.574952020-05-272020-05-27
814721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง4256371.41.113.74731100.523562020-05-272020-05-27
815722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง4256391.72.213.74024100.522172020-05-272020-05-27
816741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ4256384.50.313.79164100.516362020-05-272020-05-27
817751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)4256349018.813.76903100.563742020-05-272020-05-27
818752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง4256354018.813.75655100.560572020-05-272020-05-27
819761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก425632806.713.72004100.474132020-05-272020-05-27
820762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก42563210913.71206100.476172020-05-272020-05-27
821771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256372.40.613.73394100.497172020-05-272020-05-27
822781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563150.64.513.77716100.738882020-05-272020-05-27
823782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563111.62.813.80918100.730522020-05-272020-05-27
824791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256362.90.813.71489100.504922020-05-272020-05-27
825801วัดราชาคลองวัดราชา4256345013.77631100.50312020-05-272020-05-27
826811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม42563250.62.813.73649100.489922020-05-272020-05-27
827821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)42563151.12.513.77607100.478972020-05-272020-05-27
828831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ425632203.113.7792100.475922020-05-272020-05-27
829841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256362.10.813.78035100.382562020-05-272020-05-27
830851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256371.51.113.79199100.420252020-05-272020-05-27
831861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563111.93.613.78261100.683152020-05-272020-05-27
832871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล425631145.613.79027100.697272020-05-272020-05-27
833872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563102.717.913.77961100.70232020-05-272020-05-27
834873หน้าตลาดซีรอคลองมณี4256344014.313.76818100.696062020-05-272020-05-27
835881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563111.315.413.79548100.707722020-05-272020-05-27
836891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว4256340017.613.76987100.714942020-05-272020-05-27
837892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563142.1213.75784100.695782020-05-272020-05-27
838901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส42563154.610.613.77653100.723792020-05-272020-05-27
839902วัดปากบึงคลองลำนายโส425631557.813.77718100.738062020-05-272020-05-27
840911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563102.43.913.79978100.743622020-05-272020-05-27
841921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563103.36.713.83313100.773982020-05-272020-05-27
842941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์42563874.213.87387100.808712020-05-272020-05-27
843951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้4256364.87.513.85159100.808432020-05-272020-05-27
844961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563106.69.513.89232100.810632020-05-272020-05-27
845971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต425631468.713.85529100.81482020-05-272020-05-27
846981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม4256373.53.113.8571100.827622020-05-272020-05-27
847991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563106.81.113.86064100.860922020-05-272020-05-27
8481001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563123.24.813.80621100.845282020-05-272020-05-27
8491002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563123.74.513.78479100.828112020-05-272020-05-27
8501021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า4256371.31.713.79236100.828912020-05-272020-05-27
8511031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256364.10.313.81487100.516712020-05-272020-05-27
8521041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256353.10.813.81417100.517182020-05-272020-05-27
8531051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน4256326011.213.81317100.521572020-05-272020-05-27
8541061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน42563131.61.713.81002100.521842020-05-272020-05-27
8551071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า4256330012.313.73115100.651922020-05-272020-05-27
8561081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง4256359018.213.72014100.678022020-05-272020-05-27
8571082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง42563240.48.713.7041100.690322020-05-272020-05-27
8581083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง425635001913.71123100.68262020-05-272020-05-27
8591091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา425633206.413.72093100.687722020-05-272020-05-27
8601101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256362.12.213.71364100.694722020-05-272020-05-27
8611102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)425631215.613.72138100.701032020-05-272020-05-27
8621112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ4256319011.513.70075100.683792020-05-272020-05-27
8631121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ425634207.813.70053100.677382020-05-272020-05-27
8641111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง42563131.213.713.69831100.674972020-05-272020-05-27
8651131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน4256314110.613.67795100.663092020-05-272020-05-27
8661141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง425632109.513.68343100.646372020-05-272020-05-27
9541822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน425631403.613.66682100.405772020-05-272020-05-27
8671151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)4256315013.413.70257100.645892020-05-272020-05-27
8681161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)425631477.313.72449100.641672020-05-272020-05-27
8691171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก42563151.39.513.7157100.651012020-05-272020-05-27
8701181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก4256386.18.413.72217100.709132020-05-272020-05-27
8711191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย4256338015.113.72236100.729742020-05-272020-05-27
8721201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)4256382.79.813.72271100.751752020-05-272020-05-27
8731211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า4256381.58.713.72179100.76182020-05-272020-05-27
8741221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)425633201213.72181100.766682020-05-272020-05-27
8751231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ425635301413.72204100.779492020-05-272020-05-27
8761241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้4256391.58.413.72224100.789532020-05-272020-05-27
8771251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา4256361.41.113.75262100.777452020-05-272020-05-27
8781261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256349018.213.75326100.796052020-05-272020-05-27
8791271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563174.68.413.7658100.805512020-05-272020-05-27
8801281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว4256353022.713.86375100.641092020-05-272020-05-27
8811291ถ.วัชรพลคลองจระเข้4256355023.513.85944100.64692020-05-272020-05-27
8821301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก42563174.69.213.92106100.661982020-05-272020-05-27
8831302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน425632909.813.90429100.658552020-05-272020-05-27
8841303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน425632608.713.90164100.64312020-05-272020-05-27
8851321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563174.97.613.90788100.626152020-05-272020-05-27
8861331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ4256329010.613.68219100.591322020-05-272020-05-27
8871341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก425631709.513.69219100.590152020-05-272020-05-27
8881351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย4256339012.313.70915100.62172020-05-272020-05-27
8891352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย4256327010.413.69995100.622662020-05-272020-05-27
8901361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด4256322010.613.71046100.630622020-05-272020-05-27
8911362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด425632301413.67795100.640172020-05-272020-05-27
8921371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256361.31.113.70823100.509182020-05-272020-05-27
8931381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)42563150.83.113.70157100.501812020-05-272020-05-27
8941391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม42563720.313.69452100.49912020-05-272020-05-27
8951401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์42563921.413.69194100.502112020-05-272020-05-27
8961411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256333.31.713.69002100.505512020-05-272020-05-27
8971412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256353.60.613.69342100.506792020-05-272020-05-27
8981421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256344.70.313.68955100.509042020-05-272020-05-27
8991431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256343.90.313.68754100.517342020-05-272020-05-27
9001441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256353.1013.67477100.543722020-05-272020-05-27
9011451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี4256391.812.613.74906100.650852020-05-272020-05-27
9021452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563126.2913.74828100.669072020-05-272020-05-27
9031461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256344.11.413.67761100.546592020-05-272020-05-27
9041471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส4256320013.713.67384100.535072020-05-272020-05-27
9051491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256343.61.413.68205100.525542020-05-272020-05-27
9061501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน4256371.23.613.68282100.524512020-05-272020-05-27
9071513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ4256316710.413.79324100.685972020-05-272020-05-27
9081531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256320018.213.8327100.677422020-05-272020-05-27
9091541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน4256323016.213.83634100.686262020-05-272020-05-27
9101551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563174.510.613.78692100.676392020-05-272020-05-27
9111561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)4256323014.313.79494100.689872020-05-272020-05-27
9121571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563136.4513.76788100.657212020-05-272020-05-27
9131572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563134.37.813.77289100.665872020-05-272020-05-27
9141591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง42563174.110.613.77877100.676222020-05-272020-05-27
9151611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง42563102.46.413.7401100.688022020-05-272020-05-27
9161621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่4256393.29.813.76762100.693182020-05-272020-05-27
9171631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล4256383.65.613.76846100.693452020-05-272020-05-27
9181641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563173.58.113.7806100.821342020-05-272020-05-27
9191651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว425632504.513.70028100.540952020-05-272020-05-27
9201661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร425631409.513.68267100.349782020-05-272020-05-27
9211662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256322011.513.70623100.344552020-05-272020-05-27
9221663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร4256318013.713.71697100.340852020-05-272020-05-27
9231671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก425631275.313.71625100.405882020-05-272020-05-27
9241672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก42563121.44.813.71474100.395612020-05-272020-05-27
9251681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่4256383.71.113.73831100.363562020-05-272020-05-27
9261682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่42563104.30.613.74112100.395322020-05-272020-05-27
9271691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา4256364.76.713.85951100.729242020-05-272020-05-27
9281692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา4256344.83.913.90353100.728762020-05-272020-05-27
9291701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา42563161.46.713.76339100.596072020-05-272020-05-27
9301702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา425631424.813.76204100.59762020-05-272020-05-27
9311703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา42563142.45.913.76319100.596342020-05-272020-05-27
9321704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563132.15.613.75947100.600812020-05-272020-05-27
9331705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563132.54.513.75857100.601282020-05-272020-05-27
9341711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563151.56.213.76465100.597392020-05-272020-05-27
9351721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน4256382.7713.81416100.765252020-05-272020-05-27
9361722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน4256352.34.813.81072100.801452020-05-272020-05-27
9371731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด4256336013.713.66096100.469822020-05-272020-05-27
9381732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด4256355.51.113.65045100.472072020-05-272020-05-27
9391741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563196.47.813.62576100.472542020-05-272020-05-27
9401751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร42563104.518.213.9198100.68712020-05-272020-05-27
9411761วัดยายร่มคลองบางมด42563154.94.813.82204100.754432020-05-272020-05-27
9421762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด42563135.73.613.67772100.42552020-05-272020-05-27
9431763วัดพุทธบูชาคลองบางมด42563132.83.413.66683100.405772020-05-272020-05-27
9441764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด42563132.83.613.62576100.472532020-05-272020-05-27
9451772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์4256382.86.213.9198100.687092020-05-272020-05-27
9461781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)4256354.90.813.82439100.747192020-05-272020-05-27
9471791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด425631066.713.82204100.754422020-05-272020-05-27
9481801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร4256352.73.913.74782100.53612020-05-272020-05-27
9491811ปตร.1บึงหนองบอน4256356.21.113.69956100.660952020-05-272020-05-27
9501812ปตร.2บึงหนองบอน4256347.12.513.69835100.65342020-05-272020-05-27
9511813ปตร.3บึงหนองบอน4256395.2013.69499100.653822020-05-272020-05-27
9521814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน42563861.113.69292100.660842020-05-272020-05-27
9531821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน42563834.213.67772100.425492020-05-272020-05-27
955R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.5013.84213100.490952020-05-272020-05-27
956R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.5013.81509100.514542020-05-272020-05-27
957R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.2013.76098100.49142020-05-272020-05-27
958R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256342.1013.74013100.497822020-05-272020-05-27
959R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.7013.70015100.493612020-05-272020-05-27
960R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.4013.68424100.518962020-05-272020-05-27
961R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.9013.69484100.549452020-05-272020-05-27
962R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.1013.67655100.587412020-05-272020-05-27
963R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.1013.65766100.536472020-05-272020-05-27
96412ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.50.813.74223100.494582020-05-272020-05-27
96513หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256383.30.313.74536100.49632020-05-272020-05-27
96614อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)42563630.313.75655100.495142020-05-272020-05-27
96715ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256372.80.613.76083100.491792020-05-272020-05-27
96816หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)4256382.71.413.75118100.496242020-05-272020-05-27
96921หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)4256361.1013.75476100.501852020-05-272020-05-27
97031ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ42563830.613.74814100.499822020-05-272020-05-27
97141สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง4256383.4013.75634100.505582020-05-272020-05-27
97242หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง4256384.30.313.76264100.498542020-05-272020-05-27
97343ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง4256373.91.713.76409100.496222020-05-272020-05-27
97451ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง4256383.20.313.73965100.500192020-05-272020-05-27
97552สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง4256362.8013.74676100.503892020-05-272020-05-27
97653สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง42563720.313.75217100.505192020-05-272020-05-27
97761สะพานดำรัสคลองมหานาค4256393.60.313.75464100.509382020-05-272020-05-27
97862สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค4256393.90.313.75307100.517032020-05-272020-05-27
97963เจริญผลคลองมหานาค42563840.813.74977100.524412020-05-272020-05-27
98072สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม4256374.30.613.72996100.513932020-05-272020-05-27
98173สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม4256380.6513.73821100.515672020-05-272020-05-27
98274หน้ากรมวิเทศสหการคลองผดุงกรุงเกษม4256394.51.113.75714100.516152020-05-272020-05-27
98375ตลาดเทวราชคลองผดุงกรุงเกษม4256394.50.313.76991100.503792020-05-272020-05-27
98476ปตร. เทเวศน์คลองผดุงกรุงเกษม4256374.20.813.77177100.501142020-05-272020-05-27
98581ปตร. สามเสนคลองสามเสน4256362.40.613.7843100.508522020-05-272020-05-27
98682วัดโบสถ์คลองสามเสน4256382.41.713.78314100.510662020-05-272020-05-27
98783อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลองสามเสน4256362.13.913.766100.538742020-05-272020-05-27
98885หลังแฟลตดินแดงคลองสามเสน42563624.813.75608100.552372020-05-272020-05-27
98990ตลาดหนองจอกคลองแสนแสบ425631573.913.85666100.866392020-05-272020-05-27
99091สะพานอโศกมนตรีคลองแสนแสบ42563730.313.74771100.563242020-05-272020-05-27
99192ปตร.แสนแสบ (คลองตัน)คลองแสนแสบ4256382.25.613.74122100.596312020-05-272020-05-27
99293ซอยเทพลีลาคลองแสนแสบ42563102.26.413.75954100.613352020-05-272020-05-27
99394สะพานบางกะปิคลองแสนแสบ42563111.88.113.76473100.645382020-05-272020-05-27
99495วัดบำเพ็ญเหนือคลองแสนแสบ4256386.38.413.80048100.710182020-05-272020-05-27
99596มีนบุรี รร.สตรีวิทยามีนบุรีคลองแสนแสบ4256396.68.413.81264100.732262020-05-272020-05-27
99697ปตร.แสนแสบ (มีนบุรี)คลองแสนแสบ42563145.3513.82086100.747552020-05-272020-05-27
99798ประตูน้ำคลองแสนแสบ4256382.60.813.74937100.541082020-05-272020-05-27
99899ถนนเลียบวารีคลองแสนแสบ42563116.1713.85458100.823232020-05-272020-05-27
99999.1ซ.โรงเรียนสุเหร่าใหม่ หนองจอกคลองแสนแสบ4256335.61.713.852100.885542020-05-272020-05-27
1000101ปตร. คลองตันคลองตัน42563102.66.713.73798100.598672020-05-272020-05-27
1001112สี่แยกสะพานแดงคลองเปรมประชากร42563112.14.513.79339100.529732020-05-272020-05-27
1002113ตลาดบางซื่อคลองเปรมประชากร42563101.55.313.80207100.534522020-05-272020-05-27
1003114ทัณฑสถานวัยหนุ่ม (ถ.งามวงศ์วาน)คลองเปรมประชากร425632205.913.85446100.563042020-05-272020-05-27
1004115เทศบาลสงเคราะห์(วัดเสมียนนารี)คลองเปรมประชากร425631905.313.83901100.554662020-05-272020-05-27
1005116ถนนเศรษฐศิริ(สะพานเกษะโกมล)คลองเปรมประชากร42563824.213.78334100.524262020-05-272020-05-27
1006117ถนนศรีอยุธยา(วัดเบญจมบพิตร)คลองเปรมประชากร4256362.92.213.76642100.515022020-05-272020-05-27
1007118ถนนแจ้งวัฒนะคลองเปรมประชากร4256372.92.513.8887100.581782020-05-272020-05-27
1008119ถนนเตชะคุงตะ ใกล้ สน.ดอนเมืองคลองเปรมประชากร4256339014.813.93475100.60662020-05-272020-05-27
1009121สะพานพิบูลย์สงคราม (ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1)คลองบางซื่อ42563111.21.713.79992100.521392020-05-272020-05-27
1010122ถนนพหลโยธินคลองบางซื่อ4256372.73.613.79612100.550322020-05-272020-05-27
1011123ถนนรัชดาภิเษก (รร.เจ้าพระยาปาร์ค)คลองบางซื่อ4256344.12.213.79616100.574292020-05-272020-05-27
1012131ปตร. สาทรคลองสาทร42563113.30.313.71862100.519112020-05-272020-05-27
1013132สถานทูตซาอุดิอาระเบียคลองสาทร42563230713.72638100.536382020-05-272020-05-27
1014133ถนนพระราม4 สะพานไทย-เบลเยี่ยมคลองสาทร425632703.413.72638100.543872020-05-272020-05-27
1015141ถนนนราธิวาสราชนครินทร์คลองช่องนนทรี425632005.313.69569100.546162020-05-272020-05-27
1016142แยกถนนจันทร์คลองช่องนนทรี425631804.713.707100.537642020-05-272020-05-27
1017143ก่อนแยกสาทรคลองช่องนนทรี425632200.813.72209100.530142020-05-272020-05-27
1018144ตัดถนนสีลมคลองช่องนนทรี425632203.613.72632100.527942020-05-272020-05-27
1019145ตัดถนนสุรวงศ์คลองช่องนนทรี425632504.513.72806100.52712020-05-272020-05-27
1020146หน้าโรงงานฯช่องนนทรีคลองช่องนนทรี425632006.213.69496100.548492020-05-272020-05-27
1021151ถนนเจริญนครคลองบางไส้ไก่425632803.913.70948100.495772020-05-272020-05-27
1022152ถนนตากสินคลองบางไส้ไก่425633305.313.72306100.49222020-05-272020-05-27
1023161สะพานท่าดินแดงคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256382.8013.73215100.502082020-05-272020-05-27
1024162หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาคลองสมเด็จเจ้าพระยา4256372.4013.731100.505512020-05-272020-05-27
1025171ชุมชนห้วยขวางคลองห้วยขวาง4256381.15.913.77818100.5722020-05-272020-05-27
1026173ถนนสุทธิสารวินิจฉัยคลองห้วยขวาง42563110.910.613.78977100.569792020-05-272020-05-27
1027174ถนนรัชดาภิเษกคลองห้วยขวาง425632508.113.77383100.573162020-05-272020-05-27
1028175ถนนเทียมร่วมมิตร ใกล้สถานฑูตเกาหลี คลองห้วยขวาง4256324012.613.76754100.576682020-05-272020-05-27
1029180สนามกีฬาชุมชนพลับพลา ซอย 1คลองพลับพลา42563170.98.413.75696100.597972020-05-272020-05-27
1030181ถนนประชาอุทิศคลองลาดพร้าว42563150.812.913.76891100.593652020-05-272020-05-27
1031182ถนนลาดพร้าวคลองลาดพร้าว4256372.26.713.79751100.589162020-05-272020-05-27
1032183วัดบางบัวคลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)42563141.1913.85405100.587492020-05-272020-05-27
1033184ถนนเกษตร - นวมินทร์ (ถนนประเสริฐมนูกิจ)คลองลาดพร้าว (คลองบางบัว)4256372.27.313.8417100.590122020-05-272020-05-27
1034191ถนนเจริญนครคลองบางน้ำชน425632201.413.70503100.489862020-05-272020-05-27
1035192ถนนเทอดไทคลองบางน้ำชน42563130.5513.72141100.478832020-05-272020-05-27
1036201ถนนราษฎร์บูรณะคลองดาวคะนอง42563146.81.713.69489100.486342020-05-272020-05-27
1037202ถ.พระเจ้าตากสินคลองดาวคะนอง42563146.40.813.69311100.481822020-05-272020-05-27
1038211ท่าน้ำวัดบางขุนเทียนนอก(ถ.จอมทอง 19)คลองบางขุนเทียน4256374.64.513.69737100.466682020-05-272020-05-27
1039212ถนนพระรามที่ 2คลองบางขุนเทียน4256372.93.913.68039100.470372020-05-272020-05-27
1040221ถนนเพชรสันติสุข (ซอยเพชรเกษม 33 )คลองภาษีเจริญ42563105.41.113.71214100.439712020-05-272020-05-27
1041222ถนนมาเจริญ (ถนนเพชรเกษม 81)คลองภาษีเจริญ42563141.73.113.67963100.344852020-05-272020-05-27
1042231ท่าน้ำวัดโตนดคลองอ้อมนนท์4256342.9013.84818100.467222020-05-272020-05-27
1043232ท่าน้ำวัดประชารังสรรค์คลองอ้อมนนท์4256343.1013.86348100.448342020-05-272020-05-27
1044241อู่รถเมล์ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนรอบนอกคลองบางละมุด4256361.13.113.80921100.511612020-05-272020-05-27
1045251ถนนอรุณอัมรินทร์คลองมอญ42563111.9513.74682100.484752020-05-272020-05-27
1046252ถนนจรัญสนิทวงค์คลองมอญ42563150.95.913.74309100.470222020-05-272020-05-27
1047261ถนนอรุณอมรินทร์คลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76135100.482412020-05-272020-05-27
1048262ท่าน้ำวัดสุวรรณารามคลองบางกอกน้อย4256353.80.313.76431100.476942020-05-272020-05-27
12731814หน้าสำนักงานบึงหนองบอน42563861.113.69292100.660842020-05-272020-05-27
1049263ทำน้ำวัดชลอ (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย)คลองบางกอกน้อย4256352.3013.80668100.475822020-05-272020-05-27
1050264ซอยร่วมวงศ์พัฒนา (ตัดถนนนครอินทร์)คลองบางกอกน้อย4256352.5013.82332100.467832020-05-272020-05-27
1051265ท่าน้ำวัดอุทยาน (ถ.นครอินทร์)คลองบางกอกน้อย 4256352.20.813.82849100.437672020-05-272020-05-27
1052271ปตร. พระโขนงคลองพระโขนง4256382.87.813.70887100.594452020-05-272020-05-27
1053272สะพานพระโขนง (ถนนสุขุมวิท)คลองพระโขนง4256382.76.413.7107100.597282020-05-272020-05-27
1054281หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท)คลองบางนา425631707.613.66858100.605242020-05-272020-05-27
1055282สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์)คลองบางนา425631607.813.66001100.643372020-05-272020-05-27
1056291ถนนเจริญนครคลองสำเหร่4256362.7013.70823100.494182020-05-272020-05-27
1057292ถนนเทอดไทยคลองสำเหร่4256320010.613.72223100.482212020-05-272020-05-27
1058301ตลาดคลองเตยคลองไผ่ห์สิงโต42563110.82.213.71978100.560412020-05-272020-05-27
1059303ข้างโรงงานยาสูบคลองไผ่ห์สิงโต42563132.43.113.73162100.552832020-05-272020-05-27
1060311ถนนราษฎร์บูรณะคลองแจงร้อน425632006.413.67459100.517652020-05-272020-05-27
1061312ถนนสุขสวัสดิ์คลองแจงร้อน42563130.64.813.66942100.511692020-05-272020-05-27
1062321ถนนราษฎร์บูรณะคลองราษฎร์บูรณะ42563156.36.713.682100.504942020-05-272020-05-27
1063322ถนนสุขสวัสดิ์คลองราษฎร์บูรณะ42563156.25.613.67481100.503212020-05-272020-05-27
1064331ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะกอก42563105.33.913.68399100.497122020-05-272020-05-27
1065332ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะกอก42563105.56.213.67972100.495382020-05-272020-05-27
1066341ถนนราษฎร์บูรณะคลองบางปะแก้ว4256363.71.113.68894100.490282020-05-272020-05-27
1067342ถนนสุขสวัสดิ์คลองบางปะแก้ว42563115.82.2100.4889100.48892020-05-272020-05-27
1068371สะพานสำโรง (ถนนศรีนครินทร์)คลองสำโรง4256321510.613.62934100.627912020-05-272020-05-27
1069391ถนนเพชรเกษมคลองบางกอกใหญ่4256394.61.713.7255100.466932020-05-272020-05-27
1070392วัดวิจิตการนิมิตร(วัดหนัง)คลองบางกอกใหญ่4256331.4213.74066100.461542020-05-272020-05-27
1071393วัดช่างเหล็กคลองชักพระ4256361.9213.77326100.454892020-05-272020-05-27
1072394ถนนบางขุนนนท์คลองชักพระ4256343.8013.77878100.465162020-05-272020-05-27
1073395สะพานเจริญพาสน์คลองบางกอกใหญ่42563123.63.113.73592100.487632020-05-272020-05-27
1074396ชุมชนคลองบางหลวงคลองบางกอกใหญ่4256382.43.413.73012100.4642020-05-272020-05-27
1075401วัดกล้วย (ถ.บางกรวย-ไทรน้อย22)คลองบางกรวย4256352.3013.80653100.479652020-05-272020-05-27
1076402วัดสำโรง (สะพานเฉลิมศักดิ์)คลองบางกรวย4256351.8013.8068100.487962020-05-272020-05-27
1077411หน้าวัดชัยพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์4256362.8013.79548100.467452020-05-272020-05-27
1078421ถ. ปิ่นเกล้า-นครชัยศรีคลองทวีวัฒนา4256362.1013.78733100.335782020-05-272020-05-27
1079422แยกถนนเพชรเกษม 69คลองทวีวัฒนา4256363.10.613.70045100.37682020-05-272020-05-27
1080423สน.ศาลาแดงคลองทวีวัฒนา4256362.10.813.75139100.352792020-05-272020-05-27
1081431ท่าน้ำวัดสิงห์คลองสนามชัย42563156.62.813.68157100.449082020-05-272020-05-27
1082432วัดเลาคลองสนามชัย42563156.30.613.66584100.446992020-05-272020-05-27
1083433สน. ท่าข้ามคลองสนามชัย42563240913.63907100.447612020-05-272020-05-27
1084434วัดบางกระดี่คลองสนามชัย42563123.23.913.60115100.405472020-05-272020-05-27
1085435วัดแสมดำคลองสนามชัย42563123.82.513.59011100.387782020-05-272020-05-27
1086441วัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563165.93.113.61939100.450082020-05-272020-05-27
1087451หน้า ปตร.คลองขุนฯ เทียนทะเล 25คลองขุนราชพินิจใจ4256366.30.613.57217100.445812020-05-272020-05-27
1088452ปตร.รางสะแกคลองขุนราชพินิจใจ42563124.41.713.62698100.433892020-05-272020-05-27
1089453สะพานก่อนเข้าวัดหัวกระบือคลองหัวกระบือ42563146.21.113.61386100.452642020-05-272020-05-27
1090461หน้าวัดลานบุญคลองประเวศบุรีรมย์4256341.99.513.72378100.719032020-05-272020-05-27
1091462สำนักงานเขตลาดกระบังเก่าคลองประเวศบุรีรมย์4256395.38.713.72389100.783642020-05-272020-05-27
1092463ถนนพัฒนาการคลองประเวศบุรีรมย์4256361.99.513.72100.659232020-05-272020-05-27
1093471ปตร. เชิงตาแพคลองเชิงตาแพ4256343.2013.56437100.43172020-05-272020-05-27
1094472ปตร. วัดประชาบำรุง(วัดลูกวัว)คลอลูกวัว4256343.2013.5703100.438912020-05-272020-05-27
1095473ปตร. เรือสัญจรคลองลูกวัวเก่า4256353.5513.57081100.4422020-05-272020-05-27
12741821ถนนบางบอน 1คลองบางพราน42563834.213.67772100.425492020-05-272020-05-27
1096481โรงกลั่นน้ำมันบางจากคลองบางจาก(เขตพระโขนง)4256328010.613.68877100.601592020-05-272020-05-27
1097491ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางรัก4256351.70.813.7955100.507342020-05-272020-05-27
1098501ปตร. บางกะปิคลองบางกะปิ4256370.43.613.748100.569232020-05-272020-05-27
1099511ถนนพิบูลสงคราม ปตร. บางเขนเก่าคลองบางเขน4256362.61.113.82124100.507192020-05-272020-05-27
1100512วัดทางหลวงคลองบางเขน425632507.313.83392100.522372020-05-272020-05-27
1101513ข้างเรือนจำพิเศษกรุงเทพคลองบางเขน425631703.613.85237100.552312020-05-272020-05-27
1102514สะพานชุมชนบางบัวคลองบางเขน42563101.41.713.85881100.586272020-05-272020-05-27
1103515ถ.วิภาวดี หน้าสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติคลองบางเขน42563101.30.613.8557100.566232020-05-272020-05-27
1104516ถนนพิบูลย์สงครามคลองบางเขนใหม่4256353.20.813.81889100.512472020-05-272020-05-27
1105521ท่าน้ำวัดพระศิริไอยสวรรค์คลองบางยี่ขัน42563811.413.7686100.492382020-05-272020-05-27
1106522สะพานถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางยี่ขัน4256371.52.213.77547100.483942020-05-272020-05-27
1107523ซ.บรมราชชนนี 2คลองบางยี่ขัน42563111.12.513.77967100.47722020-05-272020-05-27
1108531หน้าวัดเปาว์โลหิตคลองบางจาก(เขตบางพลัด)425632607.813.78145100.494592020-05-272020-05-27
1109541วัดภาณุรังสีคลองบางพลู4256361.40.813.78776100.499142020-05-272020-05-27
1110551ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพลัด4256361.40.613.79128100.50422020-05-272020-05-27
1111561ถนนจรัญสนิทวงค์คลองบางพระครู4256352.60.313.79345100.505842020-05-272020-05-27
1112571หลัง สน. บางโพคลองบางโพ4256352.50.613.80802100.51912020-05-272020-05-27
1113572ถนนประชาราษฏร์สาย 1คลองบางโพ4256342.50.313.80837100.521622020-05-272020-05-27
1114581ถนนลาดปลาเค้าคลองหลุมไผ่42563220.512.613.84801100.604182020-05-272020-05-27
1115582ซ. ลาดปลาเค้า 47คลองหลุมไผ่42563200.713.413.84567100.596342020-05-272020-05-27
1116591หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28)คลองกุ่ม4256343030.513.79464100.668132020-05-272020-05-27
1117592ถ. สุขาภิบาล 2คลองกุ่ม42563191.312.613.78399100.673672020-05-272020-05-27
1118601ถ. สุขาภิบาล 1คลองลำพังพวย4256324013.713.78474100.647732020-05-272020-05-27
1119602หลังแฟลตคลองจั่น ซ.57คลองลำพังพวย42563176.86.713.77479100.649822020-05-272020-05-27
1120611ปตร. คลองเตยคลองเตย425633108.413.7041100.583412020-05-272020-05-27
1121612ถนนเกษมราษฎร์คลองเตย425632703.413.71674100.566342020-05-272020-05-27
1122621ซ. เจริญกรุง 57คลองวัดดอน42563121.42.813.7153100.513872020-05-272020-05-27
1123631ถ. เจริญนคร 17คลองต้นไทร42563101.80.613.71861100.507932020-05-272020-05-27
1124641วัดทองเพลงคลองวัดทองเพลง4256393.2513.72451100.501382020-05-272020-05-27
1125642ถนนเจริญนครคลองวัดทองเพลง42563140.6213.72567100.509012020-05-272020-05-27
1126651สะพานหน้าเขตคลองเตยคลองเตย (คลองหัวลำโพง)425632608.713.70866100.584112020-05-272020-05-27
1127661ซ. เจริญกรุง 71คลองกรวย42563142.20.613.71073100.511822020-05-272020-05-27
1128671สะพานกระจก ถนนเทอดไทยคลองด่าน4256362.34.513.71825100.469352020-05-272020-05-27
1129672ท่าน้ำวัดนางนองวรวิหาร (ถ.วุฒากาศ)คลองด่าน4256382.75.613.70416100.465922020-05-272020-05-27
1130691ถนนวิภาวดีรังสิตคลองลาดยาว425631236.713.84271100.559532020-05-272020-05-27
1131692ถนนรัชดาภิเษกคลองลาดยาว42563133.24.213.83007100.562372020-05-272020-05-27
1132701ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 5/1)คลองพญาเวิก425632303.913.8123100.566492020-05-272020-05-27
1133711ถนนลาดพร้าว (ซอยลาดพร้าว 35)คลองน้ำแก้ว4256363.60.813.80189100.580612020-05-272020-05-27
1134712ถนนรัชดาภิเษกคลองน้ำแก้ว4256373.51.713.80102100.574952020-05-272020-05-27
1135721ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล)คลองสวนหลวง4256371.41.113.74731100.523562020-05-272020-05-27
1136722ถนนเจริญเมืองคลองสวนหลวง4256391.72.213.74024100.522172020-05-272020-05-27
1137741ถนนสามเสน (บริษัท บุญรอด บิวเวอรี่)คลองบางกระบือ4256384.50.313.79164100.516362020-05-272020-05-27
1138751ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์)คลองนาซอง (สามเสน)4256349018.813.76903100.563742020-05-272020-05-27
1139752ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง)คลองนาซอง4256354018.813.75655100.560572020-05-272020-05-27
1140761ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11)คลองบางสะแก425632806.713.72004100.474132020-05-272020-05-27
1141762ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน)คลองบางสะแก42563210913.71206100.476172020-05-272020-05-27
1142771หน้าวัดอนงค์คลองวัดอนงค์4256372.40.613.73394100.497172020-05-272020-05-27
11851111ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองปลัดเปรียง42563131.213.713.69831100.674972020-05-272020-05-27
1143781ถ.ร่มเกล้า หน้าทางเข้าวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่น42563150.64.513.77716100.738882020-05-272020-05-27
1144782ซ.รามคำแหง 209คลองสองต้นนุ่น42563111.62.813.80918100.730522020-05-272020-05-27
1145791วัดเศวตฉัตร(คลองสาน)คลองบางลำภูล่าง4256362.90.813.71489100.504922020-05-272020-05-27
1146801วัดราชาคลองวัดราชา4256345013.77631100.50312020-05-272020-05-27
1147811สน.บุปผารามคลองบุปผาราม42563250.62.813.73649100.489922020-05-272020-05-27
1148821ถนนบรมราชชนนี ซอย 7 - 9คลองบางยี่ขัน (คลองผักหนาม)42563151.12.513.77607100.478972020-05-272020-05-27
1149831ถนนบรมราชชนนีคลองบางบำหรุ425632203.113.7792100.475922020-05-272020-05-27
1150841ถนนศาลาธรรสพ ซอยนพรัตน์12/3ปตร.คลองควาย คลองควาย (คลองขุนศรี)4256362.10.813.78035100.382562020-05-272020-05-27
1151851ถ.สวนผัก 46คลองบัว(ทวีวัฒนา)4256371.51.113.79199100.420252020-05-272020-05-27
1152861ซ.รามคำแหง 149คลองเจ๊ก42563111.93.613.78261100.683152020-05-272020-05-27
1153871ซ.รามคำแหง 157/3คลองหลอแหล425631145.613.79027100.697272020-05-272020-05-27
1154872หน้าโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหลคลองหลอแหล42563102.717.913.77961100.70232020-05-272020-05-27
1155873หน้าตลาดซีรอคลองมณี4256344014.313.76818100.696062020-05-272020-05-27
1156881ถ.รามคำแหงคลองลาดบัวขาว42563111.315.413.79548100.707722020-05-272020-05-27
1157891ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว4256340017.613.76987100.714942020-05-272020-05-27
1158892วัดลาดบัวขาวคลองลาดบัวขาว (คลองทับช้างล่าง)42563142.1213.75784100.695782020-05-272020-05-27
1159901ถ.เคหะร่มเกล้า โรงเรียนสุเหร่าลำนายโสคลองลำนายโส42563154.610.613.77653100.723792020-05-272020-05-27
1160902วัดปากบึงคลองลำนายโส425631557.813.77718100.738062020-05-272020-05-27
1161911ถ.ร่มเกล้า ชุมชนพัฒนาบึงขวางคลองบึงขวาง42563102.43.913.79978100.743622020-05-272020-05-27
1162921ถ.ราษฏร์อุทิศ สุเหร่าทรายกองดินคลองลำบึงใหญ่42563103.36.713.83313100.773982020-05-272020-05-27
1163941ถ.คู้คลองสิบ สะพานข้ามคลองคลองลำเจดีย์42563874.213.87387100.808712020-05-272020-05-27
1164951ถ.เลียบวารี สะพานคลองลำหินฝั่งใต้คลองลำหินฝั่งใต้4256364.87.513.85159100.808432020-05-272020-05-27
1165961ถ.คลองสิบ คลองสิบเอ็ด สะพานคลองสิบเอ็ดคลองซอยสิบ42563106.69.513.89232100.810632020-05-272020-05-27
1166971ถ.มิตรไมตรีคลองบึงสิงห์โต425631468.713.85529100.81482020-05-272020-05-27
1167981ถ.มิตรไมตรี ม. เค.ซี. การ์เด้นคลองบึงแตงโม4256373.53.113.8571100.827622020-05-272020-05-27
1168991ถ.มิตรไมตรี ก่อนถึงสามแยก ร.พ.หนองจอกคลองลำต้นกล้วย42563106.81.113.86064100.860922020-05-272020-05-27
11691001ถ.สุวินทวงศ์ สถานีย่อยสุวินทวงศ์ กฟน.คลองลำผักชี42563123.24.813.80621100.845282020-05-272020-05-27
11701002ถนนสังฆประชา หน้าวัดลำผักชีคลองลำผักชี42563123.74.513.78479100.828112020-05-272020-05-27
11711021ถ.ฉลองกรุง จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองคลองลำปลาเน่า4256371.31.713.79236100.828912020-05-272020-05-27
11721031สะพานพระราม 6 สถานีเฝ้าระวังคลองส้มป่อยพระราม64256364.10.313.81487100.516712020-05-272020-05-27
11731041ใต้สะพานพระราม 6 ขนานทางรถไฟบางซ่อนคลองซุง4256353.10.813.81417100.517182020-05-272020-05-27
11741051ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ระหว่างซอย 34-36คลองวัดเสาหิน4256326011.213.81317100.521572020-05-272020-05-27
11751061ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใกล้ซอย 21คลองวัดเสาหิน42563131.61.713.81002100.521842020-05-272020-05-27
11761071หน้าสำนักงานเขตสวนหลวงคลองบ้านม้า4256330012.313.73115100.651922020-05-272020-05-27
11771081ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61คลองสองห้อง4256359018.213.72014100.678022020-05-272020-05-27
11781082ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9คลองสองห้อง42563240.48.713.7041100.690322020-05-272020-05-27
11791083หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย)คลองสองห้อง425635001913.71123100.68262020-05-272020-05-27
11801091ถ.อ่อนนุช ซ.67 วัดกระทุ่มเสือปลาคลองวัดกระทุ่มเสือปลา425633206.413.72093100.687722020-05-272020-05-27
11811101ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79คลองจรเข้ขบ4256362.12.213.71364100.694722020-05-272020-05-27
11821102ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วนคลองจรเข้ขบ(คลองตะเข้ขบ)425631215.613.72138100.701032020-05-272020-05-27
11831112ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 65คลองมะขามเทศ4256319011.513.70075100.683792020-05-272020-05-27
11841121ทางลัดเข้าซอยร่มเย็น (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วงเวียน ม.พิมาน)คลองมะขามเทศ425634207.813.70053100.677382020-05-272020-05-27
11861131ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 26คลองหนองบอน4256314110.613.67795100.663092020-05-272020-05-27
11871141สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ถ.ศรีนครินทร์คลองตาช้าง425632109.513.68343100.646372020-05-272020-05-27
11881151ประตูระบายน้ำคลองสาด ถ.ศรีนครินทร์คลองคู้ (คลองตาสาด)4256315013.413.70257100.645892020-05-272020-05-27
11891161ถ.ศรีนครินทร์คลองบ้านม้า (คลองโคกวัด)425631477.313.72449100.641672020-05-272020-05-27
11901171ถ.อ่อนนุชคลองหัวหมาก42563151.39.513.7157100.651012020-05-272020-05-27
11911181ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 4คลองตาพุก4256386.18.413.72217100.709132020-05-272020-05-27
11921191ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22คลองบัวลอย4256338015.113.72236100.729742020-05-272020-05-27
11931201ถ.ลาดกระบังคลองบางคูเวียง (คลองลาดกระบัง)4256382.79.813.72271100.751752020-05-272020-05-27
11941211ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 40คลองหนองตะกร้า4256381.58.713.72179100.76182020-05-272020-05-27
11951221หมู่บ้านมณสินี ถนนลาดกระบังคลองหนองคา (คลองหนองกล้า)425633201213.72181100.766682020-05-272020-05-27
11961231สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบังคลองหนองปรือ425635301413.72204100.779492020-05-272020-05-27
11971241ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 17 (ตลาดอุดมผล) ถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้4256391.58.413.72224100.789532020-05-272020-05-27
11981251ติดถนนเจ้าคุณทหารคลองลำพุทธา4256361.41.113.75262100.777452020-05-272020-05-27
11991261ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์คลองลำชวดเตย4256349018.213.75326100.796052020-05-272020-05-27
12001271ตัดถนนฉลองกรุงคลองลำกอไผ่42563174.68.413.7658100.805512020-05-272020-05-27
12011281ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5คลองบัว4256353022.713.86375100.641092020-05-272020-05-27
12021291ถ.วัชรพลคลองจระเข้4256355023.513.85944100.64692020-05-272020-05-27
12031301ถ.สุขาภิบาล5 สะพานระหว่างซอยสายไหม 58-60คลองหม้อแตก42563174.69.213.92106100.661982020-05-272020-05-27
12041302หมู่บ้านมายด์เพลส ถนนเพิ่มสินคลองออเงิน425632909.813.90429100.658552020-05-272020-05-27
12051303ร.ร.ศิริวัฒน์วิทยา (ถนนเพิ่มสิน)คลองออเงิน425632608.713.90164100.64312020-05-272020-05-27
12061321ซ.วัดเกาะ สามแยกโรงเรียนระเบียบวิทยา พหลโยธิน 54/1คลองสอง42563174.97.613.90788100.626152020-05-272020-05-27
12071331ถ.รถไฟสายเก่า คลังน้ำมันบางจากคลองบางอ้อ4256329010.613.68219100.591322020-05-272020-05-27
12081341ถ.รถไฟสายเก่า แฟลตเอื้ออมรสุขคลองเจ็ก425631709.513.69219100.590152020-05-272020-05-27
12091351ถ.อ่อนนุช คลองบ้านหลาย4256339012.313.70915100.62172020-05-272020-05-27
12101352ซ.พึ่งมี 50 พึ่งมีแมนชั่นคลองบ้านหลาย4256327010.413.69995100.622662020-05-272020-05-27
12111361ถ.อ่อนนุชคลองเคล็ด4256322010.613.71046100.630622020-05-272020-05-27
12121362ถ.อุดมสุขคลองเคล็ด425632301413.67795100.640172020-05-272020-05-27
12131371ถ.เจริญกรุง 72คลองขวาง4256361.31.113.70823100.509182020-05-272020-05-27
12141381ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76คลองสวนหลวง(บางคอแหลม)42563150.83.113.70157100.501812020-05-272020-05-27
12151391ถ.พระราม 3 ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยคลองบางคอแหลม42563720.313.69452100.49912020-05-272020-05-27
12161401ถ.พระราม 3 หน้าสำนักงานเขตบางคอแหลมคลองวัดจันทร์42563921.413.69194100.502112020-05-272020-05-27
12171411ถ.พระราม 3 โฮมโปรคลองบางโคล่น้อย4256333.31.713.69002100.505512020-05-272020-05-27
12181412ถ.เจริญราษฎร์ ซ.20 ก่อนแยกเจริญราษฎร์ (เจริญกรุง 107)คลองบางโคล่น้อย4256353.60.613.69342100.506792020-05-272020-05-27
12191421ถ.พระราม 3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์คลองบางโคล่สาร4256344.70.313.68955100.509042020-05-272020-05-27
12201431ถ.พระราม 3 วัดไกรคลองวัดไทร4256343.90.313.68754100.517342020-05-272020-05-27
12211441ถ.พระราม 3 เข้าซอย 53คลองวัดช่องนนทรี4256353.1013.67477100.543722020-05-272020-05-27
12221451ถ.กรุงเทพกรีฑา โรงเรียนลำสาลีคลองลำสาลี4256391.812.613.74906100.650852020-05-272020-05-27
12231452ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ประชาร่วมใจคลองลำสาลี42563126.2913.74828100.669072020-05-272020-05-27
12241461ถ.พระราม 3 ธ.กรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่คลองใหม่4256344.11.413.67761100.546592020-05-272020-05-27
12251471ถ.พระราม 3คลองวัดปริวาส4256320013.713.67384100.535072020-05-272020-05-27
12261491ถ.พระราม 3 วัดดอกไม้คลองวัดดอกไม้4256343.61.413.68205100.525542020-05-272020-05-27
12271501ถ.พระราม 3 ข้างปั๊มน้ำมันบางจากคลองโรงน้ำมัน4256371.23.613.68282100.524512020-05-272020-05-27
12281513ถ.เสรีไทย 67คลองครุ4256316710.413.79324100.685972020-05-272020-05-27
12291531ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองลำเกร็ด4256320018.213.8327100.677422020-05-272020-05-27
12301541ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์คคลองคอตัน4256323016.213.83634100.686262020-05-272020-05-27
12311551ถ.เสรีไทย 57คลองระหัส42563174.510.613.78692100.676392020-05-272020-05-27
12321561ถ.เสรีไทย 73คลองลำนุ่น(คลองลำต้นนุ่น)4256323014.313.79494100.689872020-05-272020-05-27
12331571ถ.รามคำแหง สามแยกบ้านม้าคลองบ้านม้า 142563136.4513.76788100.657212020-05-272020-05-27
12341572ถ.รามคำแหง (สุขาภิบาล 3) เลยซอย 127/1คลองบ้านม้า42563134.37.813.77289100.665872020-05-272020-05-27
12351591ถ.รามคำแหง หมู่บ้านกรีนเบอร์วิลล์คลองสะพานสูง42563174.110.613.77877100.676222020-05-272020-05-27
12361611ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.ภราดร (ชุมชนคลองทับช้างล่าง)คลองทับช้างล่าง42563102.46.413.7401100.688022020-05-272020-05-27
12371621ถ.เลียบมอเตอร์เวย์ หน้าวัดลาดบัวขาวคลองบัวคลี่4256393.29.813.76762100.693182020-05-272020-05-27
12381631ถ.ราษฏร์พัฒนา ซ.มิสทีนคลองหลอแหล4256383.65.613.76846100.693452020-05-272020-05-27
12391641ถ.ฉลองกรุงคลองลำมะขาม42563173.58.113.7806100.821342020-05-272020-05-27
12401651ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3คลองมะนาว425632504.513.70028100.540952020-05-272020-05-27
12411661ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ซอย 5คลองมหาศร425631409.513.68267100.349782020-05-272020-05-27
12421662ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7)คลองมหาศร4256322011.513.70623100.344552020-05-272020-05-27
12431663ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/9)คลองมหาศร4256318013.713.71697100.340852020-05-272020-05-27
12441671กาญจนาภิเษก แยกเดอะมอลล์บางแคคลองบางจาก425631275.313.71625100.405882020-05-272020-05-27
12451672พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก)คลองบางจาก42563121.44.813.71474100.395612020-05-272020-05-27
12461681ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา (พุทธมณฑลสาย 3)คลองบางไผ่4256383.71.113.73831100.363562020-05-272020-05-27
12471682พุทธมณฑลสาย 2คลองบางไผ่42563104.30.613.74112100.395322020-05-272020-05-27
12481691ปตร.หทัยราษฎร์ ซอยหทัยมิตรคลองสามวา4256364.76.713.85951100.729242020-05-272020-05-27
12491692สุเหร่าคลองสามวาคลองสามวา4256344.83.913.90353100.728762020-05-272020-05-27
12501701สถานีสูบน้ำคลองพลับพลาคลองพลับพลา42563161.46.713.76339100.596072020-05-272020-05-27
12511702ประตูคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา425631424.813.76204100.59762020-05-272020-05-27
12521703หน้าลานจอดรถคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมคลองพลับพลา42563142.45.913.76319100.596342020-05-272020-05-27
12531704หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563132.15.613.75947100.600812020-05-272020-05-27
12541705ลำธารคลองพลับพลา หลัง สน.วังทองหลางคลองพลับพลา42563132.54.513.75857100.601282020-05-272020-05-27
12551711หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนาคลองตาป่วน42563151.56.213.76465100.597392020-05-272020-05-27
12561721ซอยต้นสน หน้าโรงเรียนนานาชาติมัลเบอรี่เฮาส์คลองต้นสน4256382.7713.81416100.765252020-05-272020-05-27
12571722ซอยต้นสน ข้างสถานฑูตเนเธอร์แลนด์คลองต้นสน4256352.34.813.81072100.801452020-05-272020-05-27
12581731ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลมคลองสมคิด4256336013.713.66096100.469822020-05-272020-05-27
12591732ซอยสมคิด ก่อนโรงแรมปาร์คนายเลิศคลองสมคิด4256355.51.113.65045100.472072020-05-272020-05-27
12601741ถ.สุวินทวงศ์ เลยบริษัทแสงสหมิตร สตีลกรุ๊ป จำกัดคลองสี่42563196.47.813.62576100.472542020-05-272020-05-27
12611751ถ.สุวินทวงศ์ ก่อน กฟผ.สุวินทวงศ์คลองลำต้นไทร42563104.518.213.9198100.68712020-05-272020-05-27
12621761วัดยายร่มคลองบางมด42563154.94.813.82204100.754432020-05-272020-05-27
12631762ซ.พุทธบูชา 24คลองบางมด42563135.73.613.67772100.42552020-05-272020-05-27
12641763วัดพุทธบูชาคลองบางมด42563132.83.413.66683100.405772020-05-272020-05-27
12651764เลียบวงแหวนฝั่งใต้ ถนนพุทธบูชาคลองบางมด42563132.83.613.62576100.472532020-05-272020-05-27
12661772วัดหนองใหญ่คลองพระยาสุเรนทร์4256382.86.213.9198100.687092020-05-272020-05-27
12671781ถ.ประชาร่วมใจคลองพระราชดำริ 1 (คลองบึงไผ่)4256354.90.813.82439100.747192020-05-272020-05-27
12681791ถ.ราษฎร์อุทิศคลองตะโหนด425631066.713.82204100.754422020-05-272020-05-27
12691801ข้างสยามดิสคัพเวอรี่คลองอรชร4256352.73.913.74782100.53612020-05-272020-05-27
12701811ปตร.1บึงหนองบอน4256356.21.113.69956100.660952020-05-272020-05-27
12711812ปตร.2บึงหนองบอน4256347.12.513.69835100.65342020-05-272020-05-27
12751822ถนนกาญจนาภิเษกคลองบางพราน425631403.613.66682100.405772020-05-272020-05-27
1276R01ท่าน้ำนนท์แม่น้ำเจ้าพระยา4256343.5013.84213100.490952020-05-272020-05-27
1277R02สะพานพระราม7 แม่น้ำเจ้าพระยา4256363.1013.81509100.514542020-05-272020-05-27
1278R03สะพานปิ่นเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา4256353.2013.76098100.49142020-05-272020-05-27
1279R04สะพานพุทธ แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.3013.74013100.497822020-05-272020-05-27
1280R05สะพานกรุงเทพ แม่น้ำเจ้าพระยา4256363013.70015100.493612020-05-272020-05-27
1281R06สะพานพระราม9 แม่น้ำเจ้าพระยา4256352.9013.68424100.518962020-05-272020-05-27
1282R07ช่องนนทรี แม่น้ำเจ้าพระยา4256363.4013.69484100.549452020-05-272020-05-27
1283R08วัดบางนานอก แม่น้ำเจ้าพระยา4256363.30.413.67655100.587412020-05-272020-05-27
1284R09พระประแดง แม่น้ำเจ้าพระยา4256363.1013.65766100.536472020-05-272020-05-27
128512ปตร.ราชินีคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)52563104.11.113.74223100.494582020-06-292020-06-29
128613หน้ากรมที่ดินคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)52563114.21.013.74536100.49632020-06-292020-06-29
128714อนุสาวรีย์แม่ธรณีมวยผมคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)5256384.10.013.75655100.495142020-06-292020-06-29
128815ปตร. พระปิ่นเกล้าคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)52563105.20.013.76083100.491792020-06-292020-06-29
128916หน้ากระทรวงมหาดไทยคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)5256394.90.013.75118100.496242020-06-292020-06-29
129021หลัง กทม. 1คลองหลอดวัดราชนัดดา(คลองรอบกรุง)52563123.01.013.75476100.501852020-06-292020-06-29
129131ถนนตีทองคลองหลอดวัดราชบพิธ5256394.50.013.74814100.499822020-06-292020-06-29
129241สะพานผ่านฟ้าคลองรอบกรุง52563102.81.613.75634100.505582020-06-292020-06-29
129342หลังตลาดนานาคลองรอบกรุง52563104.61.213.76264100.498542020-06-292020-06-29
129443ปตร. บางลำภูคลองรอบกรุง52563144.31.713.76409100.496222020-06-292020-06-29
129551ปตร. โอ่งอ่างคลองรอบกรุง52563113.00.013.73965100.500192020-06-292020-06-29
129652สะพานดำรงสถิต (ถนนเจริญกรุง)คลองรอบกรุง52563123.41.313.74676100.503892020-06-292020-06-29
129753สะพานสมมตอมรมารค (ถนนบำรุงเมือง)คลองรอบกรุง52563122.11.913.75217100.505192020-06-292020-06-29
129861สะพานดำรัสคลองมหานาค52563132.71.113.75464100.509382020-06-292020-06-29
129962สะพานเจริญราษฎร์คลองมหานาค52563113.51.513.75307100.517032020-06-292020-06-29
130063เจริญผลคลองมหานาค52563132.00.813.74977100.524412020-06-292020-06-29
130172สถานีสูบน้ำกรุงเกษมคลองผดุงกรุงเกษม5256372.70.013.72996100.513932020-06-292020-06-29
130273สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองผดุงกรุงเกษม52563102.0