ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50470000-3242

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ปรัชญา กวยาวงศ์ โทร.6080

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พัฒนาทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

50470900/50470900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวก สบายและปลอดภัย 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพบนถนนสายหลัก จำนวน 2 ถนน ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ 2.พัฒนาคู คลองให้มีความสะอาด และสวยงามปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองเคล็ด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-23)

100.00

23/6/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้และพัฒนาลอกคลองบริเวณคลองเคล็ดแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกกวดขัน ดูแลตรวจตรามิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะและจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าและตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณูปโภคและมีการลอกคลอง ตีสีเส้นจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองโดยการปลูกต้นไม้ตกแต่งสวนให้สวยงามและสะอาดตา

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : ดำเนินการปรับปรุงปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเคล็ด เก็บขยะในคลอง กวดขันดูแลมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ห้ามมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต มีการตรวจตรากล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 :ฝ่ายโยธาดำเนินการลอกคลองเคล็ด และฝ่ายรักษาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเคล็ด เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจัดเก็บป้ายบริเวณริมคลองเคล็ด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการลอกทำความสะอาดคลองเคล็ด ฝ่ายรักษาฯ ทำความสะอาดบริเวณถนน เก็บขยะ ปลูกต้นไม้และฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบป้ายผิดกฎหมาย และรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าและตรวจสอบกล้อม CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งตรวจสอบมิให้มีผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจตราการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้าและการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการทำความสะอาดสะพานลอยและล้างถนน ตีเส้นจราจร และการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสรรพาวุธ อีกทั้งมีการจัดเก็บขยะบริเวณคลองเคล็ด พร้อมทั้งตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตัดเแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดสะพานลอยและถนน ล้างถนนและจัดเก็บผักตบชวา มีการประชาสัมพันธ์ ดูแล กวดขันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา และการฝ่าฝืนจอด/ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า มีการตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกวดขันมิให้มีการมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า และมีการล้างทำความสะอาดถนน อีกทั้งยังมีการตัดแต่ต้นไม้บริเวณริมถนน พร้อมซ่อมบำรุงผิวการจราจรและทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0894

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **