ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50470000-3242

สำนักงานเขตบางนา

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

ปรัชญา กวยาวงศ์ โทร.6080

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พัฒนาทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

50470900/50470900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวก สบายและปลอดภัย 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพบนถนนสายหลัก จำนวน 2 ถนน ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ 2.พัฒนาคู คลองให้มีความสะอาด และสวยงามปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองเคล็ด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตัดเแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดสะพานลอยและถนน ล้างถนนและจัดเก็บผักตบชวา มีการประชาสัมพันธ์ ดูแล กวดขันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา และการฝ่าฝืนจอด/ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า มีการตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

** อุปสรรคของโครงการ :บางครั้งเจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นที่เร่งด่วน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกวดขันมิให้มีการมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า และมีการล้างทำความสะอาดถนน อีกทั้งยังมีการตัดแต่ต้นไม้บริเวณริมถนน พร้อมซ่อมบำรุงผิวการจราจรและทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : จัดทำโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0894

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **