รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร : 5049-0841

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 90

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 97.76

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.84
100
100 / 100
2
94.17
100
100 / 100
3
97.65
100
100 / 100
4
97.76
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562) จำนวน 215 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 191 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.84 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563) จำนวน 446 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.17 อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 26 มิถุนายน 2563) จำนวน 724 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 707 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 984 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 962 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.24

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)