ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50490000-3313

สำนักงานเขตทุ่งครุ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางมนัญชยา พรหมสารเมฆ โทร.5555

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ทุกวัน 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด 3. จัดให้มีรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 4. ชี้แจงผู้ร้อง(กรณีสามารถติดต่อได้) 5. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

50490100/50490100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเเจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพอ่างเร็วที่สุดและรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความพึ่งพอใจเพิ่มมากขึ้นทำให้เรื่องร้องเรียนลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนได้แก่ การรับเรื่องแจ้งดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 การดำเนินการแก้ไข และรายงานผลตอบชี้แจ้งผู้ร้องได้ภายใน 3 วันทำการหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จดำเนินการรายงานทุกวันที่ 15และวันที่ 30 ของเดือนจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ การรายงานผลโดยรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยทราบทุกเดือนและนำส่งให้กองกลางสำนักปลัด กรุงเทพมหานครภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-02)

20.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 76 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0841

ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **