ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50490000-3313

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางมนัญชยา พรหมสารเมฆ โทร.5555

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ทุกวัน 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพโดยเร็วที่สุด 3. จัดให้มีรูปภาพหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 4. ชี้แจงผู้ร้อง(กรณีสามารถติดต่อได้) 5. บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการให้สามารถตอบผู้ร้องได้ผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

50490100/50490100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเเจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพอ่างเร็วที่สุดและรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความพึ่งพอใจเพิ่มมากขึ้นทำให้เรื่องร้องเรียนลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนได้แก่ การรับเรื่องแจ้งดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานความก้าวหน้าเข้าสู่ระบบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 การดำเนินการแก้ไข และรายงานผลตอบชี้แจ้งผู้ร้องได้ภายใน 3 วันทำการหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จดำเนินการรายงานทุกวันที่ 15และวันที่ 30 ของเดือนจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ การรายงานผลโดยรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยทราบทุกเดือนและนำส่งให้กองกลางสำนักปลัด กรุงเทพมหานครภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-05)

100.00

5/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.76 (2020-09-30)

97.76

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 59 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 96 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.17 อยู่่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.83

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 59 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.97 อยู่่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 72 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 56 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.39 อยู่่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 82 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.61 อยู่่ระหว่างการดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นเรื่อง 24.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 81 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 65 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.25 อยู่่ระหว่างการดำเนินการ 16 เรื่อง คิดเป็นเรื่อง 19.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 84 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 064 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.19 อยู่่ระหว่างการดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นเรื่อง 23.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 82 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 61 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.39 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 21 เรื่อง คิดเป็นเรื่อง 25.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 45 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2563 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 55 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 39 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.10 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-02)

20.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 60 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 เรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 76 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0841

ตัวชี้วัด : ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับคะแนน : 97.7600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.84

100 / 100
2
94.17

100 / 100
3
97.65

100 / 100
4
97.76

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **