รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร : 5049-0845

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.20
100
100 / 100
2
57.70
100
100 / 100
3
91.54
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร จำนวน 86 ราย ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 11 ราย 2.ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน - ราย 3.มินิมาร์ท จำนวน 47 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 12 ราย 4.ตลาด จำนวน 6 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน - ราย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุจำนวน 142 ราย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร จำนวน 86 ราย ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 40 ราย 2.ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3.มินิมาร์ท จำนวน 47 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 33 ราย 4.ตลาด จำนวน 6 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 6 ราย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 142 ราย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม 2563 ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร จำนวน 86 ราย ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 74 ราย 2.ซุเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3.มินิมาร์ท จำนวน 47 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 47 ราย 4.ตลาด จำนวน 6 ราย ได้รับป้ายรับรอง จำนวน 6 ราย สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 142 ราย มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม 2563 ได้รับป้ายรับรองฯ จำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขต 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานออกตรวจสถานประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร มินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต 3. ออกตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ,ตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) - ตรวจไม่พบสารเคมีอันตราย คือ บอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน - ตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ไม่เกินร้อยละ 10 4. ขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 5. ส่งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ (สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ มีจำนวน 142 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎ หมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๒.เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึงเกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ 2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะสถานประกอบการอาหาร 2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหารต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้ (1)อาหารและวัตถุดิบสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น(Test kit) ทางด้านเคมีอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด ดังนี้ - ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา - ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหาร ที่ห้ามการใช้สี - ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในนํ้าส้มสายชู - ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดทและสารโพลาร์ในนํ้ามันทอดอาหารเกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่กำหนด (2)ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภคภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหารโดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-๒) พบการปนเปื้อน ไม่เกินร้อยละ 1๐ กรณี พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายหรือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้ออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคำแนะนำให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซํ้า 2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครและผ่านการทดสอบความรู้โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ๓.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สูตรการคำนวณ จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตทุ่งครุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)