ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50490000-3320

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอามีน๊ะ บิลตะสอน (02-4644393)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครพบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร และอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มลดลง และเพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครให้มีความต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

50490400/50490400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ในเรื่องอาหารปลอดภัย 4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1 ร้อยละ 90 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 2 ร้อยละ 100 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 3 ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน 142 แห่ง ครบตามจำนวน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.07 (2020-07-23)

95.07

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 142 แห่ง ดำเนินการตรวจรับรองป้ายสถานประกอบการจำนวน 135 แห่ง - สถานที่จำหน่ายอาหาร 79 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต3 แห่ง มินิมาร์ท 47 แห่ง ตลาด 6 แห่ง คงเหลือ 7 แห่ง คิดเป็น 95.07 %

** ปัญหาของโครงการ : ไม่สามารถตรวจรับรองป้ายให้กับสถานประกอบการจำนวน 7 แห่งได้ เนื่องจากสถานประกอบการถูกสั่งปิดตามพรบ.ควบคุมโรค ในสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.54 (2020-06-19)

91.54

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสถานประกอบการ ทั้งหมด 142 แห่ง ดำเนินการไปแล้วจำนวน 130 แห่ง คงเหลือ 12 แห่ง คิดเป็น 91.54 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-22)

78.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาด ยอดรวม 142 ราย ดำเนินการไปแล้ว 110 ราย คงเหลือดำเนินการ 32 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-22)

75.00

22/4/2563 : 1. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร ตลาด มินิมาร์ท และซุเปอร์มาร์เก็ต) 2. ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ 3. ดำเนินกิจกรรมค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-18)

70.00

18/3/2563 : 1.ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ 2.ดำเนินกิจกรรมค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-21)

50.00

21/2/2563 : 1.ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท ดำเนินกิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-23)

45.00

23/1/2563 : 1. ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท 2. ดำเนินกิจกรรมค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 5,000 บาท 3. ดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จำนวน 5,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การขออนุมัติโครงการแลพแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมค่าอาหารนอกเวลา
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0845

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.20

100 / 100
2
57.70

100 / 100
3
91.54

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **