รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5049-0847

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 93.62

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.03
100
100 / 100
2
25.71
100
100 / 100
3
48.23
100
100 / 100
4
93.62
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 316,956,480.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 58,671,244.78 คิดเป็น 15.03 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 9,772,231.44 คิดเป็น 18.92 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,949,092.99 คิดเป็น 21.73 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.56 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 81,928,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,090,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,222,358.- บาท คิดเป็น 9.61 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 352,839,544.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 99,850,904.62 คิดเป็น 25.71 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,454,850.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 15,793,270.42 คิดเป็น 30.58 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 5,736,481.87 คิดเป็น 31.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.44 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 27,126,900.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 6,721,100.- บาท คิดเป็น 20.02 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 335,559,749.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 178,418,497.15 คิดเป็น 48.23 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,891,623.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 28,005,491.28 คิดเป็น 52.98 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 6,576,502.04 คิดเป็น 36.18 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 12,886,539.68 คิดเป็น 17.85 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 9,667,462.68 บาท คิดเป็น 30.21 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 257,950,561.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 198,429,399.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 196,439,490.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 185,767,169.30 บาท คิดเป็น 93.62 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 45,863,485.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 46,056,296.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 45,750,225.49 บาท คิดเป็น 99.75 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,138,085.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,608,365.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 106.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- คิดเป็น 100 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,113,208.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,460,208.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 59,027,735.55 คิดเป็น 87.95 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 12,959,537.- บาท คิดเป็น 86.27 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 24,577,186.26 บาท คิดเป็น 98.44 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 34,568,961.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 32,088,834.21 บาท คิดเป็น 92.83 % ยอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณ 93.62 % - เบิกเงินเหลื่อมปี 10,802,861 คิดเป็น 5.11 % - เงินงบประมาณที่ไม่ได้รับการตัดออกจากระบบ 2,653,000 บาท คิดเป็น 1.27 % ยอดรวมงบประมาณเบิกจ่าย รวมเป็น 100 % -วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เบิกเหลื่อมปี ทั้งหมด 10,802,861 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 5 ใบกันรายการค่าจ้างเหมารายบุคคล รวมเป็นเงิน 69,100 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภํณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริง สะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึงผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภํณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภํณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 X 100 = ก % งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากส่วนราชการภายในหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)