ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50490000-3340

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรพรรณ อินศรี โทร 5583

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภํณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริง สะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึงผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภํณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภํณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

50490800/50490800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1,2,3 และ 4 ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-05)

100.00

5/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.62 (2020-09-30)

93.62

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 257,950,561.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 198,429,399.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 196,439,490.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 185,767,169.30 บาท คิดเป็น 93.62 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 45,863,485.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 46,056,296.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 45,750,225.49 บาท คิดเป็น 99.75 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,138,085.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,608,365.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 106.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- คิดเป็น 100 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,113,208.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,460,208.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 59,027,735.55 คิดเป็น 87.95 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 12,959,537.- บาท คิดเป็น 86.27 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 24,577,186.26 บาท คิดเป็น 98.44 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 34,568,961.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 30/09/63 เป็นเงิน 32,088,834.21 บาท คิดเป็น 92.83 % - ยอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณ 93.62 % - เบิกเงินเหลื่อมปี 10,802,861.- คิดเป็น 5.11 % - เงินงบประมาณที่ไม่ได้รับการตัดออกจากระบบ 2,653,000.- คิดเป็น 1.27% ยอดรวมงบประมาณเบิกจ่าย รวมเป็น 100% -วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เบิกเหลื่อมปี ทั้งหมด 10,802,861 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 5 ใบกัน รายการค่าจ้างเหมารายบุคคล รวมเป็นเงิน 69,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ยอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณ 93.62 % - เบิกเงินเหลื่อมปี 10,802,861.- คิดเป็น 5.11 % - เงินงบประมาณที่ไม่ได้รับการตัดออกจากระบบ 2,653,000.- คิดเป็น 1.27% ยอดรวมงบประมาณเบิกจ่าย รวมเป็น 100%

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.82 (2020-09-23)

72.82

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 257,835,091.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 211,456,170.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 209,304,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 153,986,673.02 บาท คิดเป็น 72.82 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 50,076,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 50,225,093.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 45,546,792.49 บาท คิดเป็น 90.96 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,835,939.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 8,306,219.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 97.07 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- คิดเป็น 100 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,261,421.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,608,421.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 34,601,488.55 คิดเป็น 51.44 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 22,601,678.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,601,678.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 11,817,112.- บาท คิดเป็น 52.28 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 25,470,274.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 25,352,374.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 24,428,986.26 บาท คิดเป็น 95.91 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 34,453,491.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,453,491.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,453,491.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 31,901,084.21 บาท คิดเป็น 63.57 %

** ปัญหาของโครงการ :- ขออุทธรณ์ยกเว้น ไม่นำรายการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 14 รายการ และงบกลาง จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,507,866.- บาท มาคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รายการดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการดังนี้ งานปกครอง 1.1 ค่าจ้างเหมารายบุคคล เป็นเงิน 15,000.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้ 1.2 ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร 54,891.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถ เบิกจ่ายได้ งานบริหารการจัดเก็บรายได้ 1.1 ค่าจ้างเหมารายบุคคล เป็นเงิน 11,960.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้ งานการโยธา 1.3 ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 118,345.- บาท : เป็นรายการที่สิ้นสุดสัญญาในปีใบประมาณ 2564 งานพัฒนาชุมชน 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นเงิน 16,240.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้ งานควบคุมอนามัย 1.5 ค่าจ้างเหมารายบุคคล เป็นเงิน 15,000.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้ งานบริหารการศึกษา 1.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 117,480.- บาท : ดำเนินการจนถึง วันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้ 2.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานการโยธา ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 เป็นเงิน 5,432,470.- บาท : เนื่องจาก รายการนี้ลงนามเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการประกาศเคอร์ฟิวส์ ส่งผลกระทบต่อการขนส่งวัสดุ ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน ห้างฯ ร้านค้าปิดทำการ ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งระหว่างก่อสร้างมีหน่วยงานประปานครหลวง ได้มาดำเนินการงานท่อประปาร่วม ทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในสัญญา 3.หมวดเงินอุดหนุน รายการดังนี้ 3.1ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 2,658,460.- บาท : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทำให้ต้องเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 3.2ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เป็นเงิน 1,678,520.- บาท : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทำให้ต้องเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 4.หมวดรายจ่ายอื่น งานบริหารการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 389,500.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-24)

60.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 343,958,504.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 207,921,670.12 คิดเป็น 56.21 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 45,736,623.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 35,627,734.19 คิดเป็น 67.41 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 7,140,288.14 คิดเป็น 39.28 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 23,844,662.28 คิดเป็น 33.04 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,911,455.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/08/63 เป็นเงิน 17,908,608.68- บาท คิดเป็น 55.97 %

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.86 (2020-07-23)

50.86

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 337,994,694.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 188,123,302.81 คิดเป็น 50.86 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 43,167,433.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 31,286,767.41 คิดเป็น 59.19% - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 6,861,822.27 คิดเป็น 37.75 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 13,183,289.68 คิดเป็น 18.27 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,723,235.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 22/07/63 เป็นเงิน 14,409,057.68 บาท คิดเป็น 45.03%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.23 (2020-06-25)

48.23

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.23 (2020-06-24)

48.23

2020-6-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.99 (2020-05-25)

40.99

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 370,441,571.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 335,559,749.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 151,837,411.68 คิดเป็น 40.99 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,445,301.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 23,752,588.40 คิดเป็น 44.94 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 6,100,491.74 คิดเป็น 33.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 5,138,692.28 คิดเป็น 7.12 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 32,524,972.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/05/63 เป็นเงิน 7,713,471.80 บาท คิดเป็น 23.72 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.57 (2020-04-27)

33.57

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 371,946,024.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 337,064,202.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 124,845,742.71 คิดเป็น 33.57 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,409,751.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,445,301.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 19,574,839.69 คิดเป็น 38.08 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 6,085,910.12 คิดเป็น 33.48 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 52.52 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.75 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 32,524,972.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/04/63 เป็นเงิน 7,194,958.80 บาท คิดเป็น 22.12 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.71 (2020-03-30)

25.71

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 352,839,544.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 99,850,904.62 คิดเป็น 25.71 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,454,850.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 15,793,270.42 คิดเป็น 30.58 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 5,736,481.87 คิดเป็น 31.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.44 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 27,126,900.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 6,721,100.- บาท คิดเป็น 20.02 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.25 (2020-02-26)

20.25

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 315,105,794.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 78,651,013.38 คิดเป็น 20.25 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 12,716,617.83 คิดเป็น 24.63 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 4,731,885.73 คิดเป็น 26.03 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,135,830.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 25/02/63 เป็นเงิน 4,948,252.- บาท คิดเป็น 14.74 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.03 (2020-01-29)

15.03

29/1/2563 :งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 316,956,480.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 58,671,244.78 คิดเป็น 15.03 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 9,772,231.44 คิดเป็น 18.92 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,949,092.99 คิดเป็น 21.73 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.56 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 81,928,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,090,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,222,358.- บาท คิดเป็น 9.61 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.53 (2019-12-26)

9.53

26/12/2562 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 248,342,680.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 37,191,360.84 คิดเป็น 9.53 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 5,395,133.61 คิดเป็น 10.45 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 3,373,581.88 คิดเป็น 18.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 211,480.- คิดเป็น 5.60 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,501,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0.00 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,903,210.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 24/12/62 เป็นเงิน 1,516,001.- บาท คิดเป็น 4.52 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.37 (2019-11-28)

4.37

28/11/2562 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,231,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 234,637,480.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 17,056,573.42 คิดเป็น 4.37 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 2,625,437.46 คิดเป็น 5.08 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 2,002,907.72 คิดเป็น 11.02 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,481,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,699,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 27/11/62 เป็นเงิน 269,681.- บาท คิดเป็น 0.81 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.18 (2019-10-29)

3.18

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 389,962,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 219,800,380.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน 12,414,855.28 คิดเป็น 3.18% - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน 18,600.- คิดเป็น 0.04 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,183,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน 323,078.19 คิดเป็น 1.78 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน - บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,212,600.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,634,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/10/62 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 %

** ปัญหาของโครงการ : - ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ยังไม้ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3340

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3340

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0847

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 93.6200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.03

100 / 100
2
25.71

100 / 100
3
48.23

100 / 100
4
93.62

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **