รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5049-0853

ค่าเป้าหมาย 5 ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ 5 ระดับ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(5 ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
60.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขยายผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงในลำดับต่อไป จำนวน 2 งาน มาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ซึ่งได้แก่ งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ และ งานตรวจเอกสาร ฝ่ายการคลัง และต่อยอดพัฒนางานเดิม โดยการคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา จำนวน 1 งาน มาต่อยอดพัฒนางาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - นำเรียนผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ขอความเห็นชอบดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน - จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ/ งานตรวจเอกสาร ฝ่ายการคลัง/ ปรับปรุงข้อปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง -จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานตรวจเอกสาร และงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง -ติดตามผลการปฏิบัตงานตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยสรุปจากวันลาป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ และงานตรวจเอกสาร ฝ่ายการคลัง (ระยะเวลาการเก็บสถิติ คือระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2563) - ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (เฟสบุ๊ค หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์) - รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการเขต และสำนักอนามัย เพื่อทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพ อนามัยที่ดีปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี โดยนำหลักการด้านอาชีวอนามัยมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การสืบค้น (Identify) การประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) เพื่อนำไปสู่การจัดการ ควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยได้ กำหนดสิ่งคุกคามสุขภาพในการทำงาน จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1. สิ่งคุกคามด้านกายภาพ (physical hazard) 2. ด้านเคมี (chemical hazard) 3. ด้านชีวภาพ (biological hazard) 4. ด้านการยศาสตร์ (ergonomic hazard) 5. ด้านจิตวิทยาสังคม (psychosocial health hazard) 6.ด้านความปลอดภัย (safety hazard) 7. ด้านอัคคีภัย และ 8. ด้านอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวมา

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักอนามัยกำหนด : ได้คะแนนเต็ม 2. ไม่เป็นไปตามขั้นตอน / ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักอนามัยกำหนด 2.1 เกินกำหนดเวลา หักวันละ 0.2 คะแนนต่อวันทำการ (พิจารณาจากวันประทับเรื่องจากสำนักอนามัย หรือ ตามที่สำนักอนามัยกำหนด) 2.2 ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน / ไม่เรียบร้อย - สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงาน ให้มารับเรื่องปรับแก้ ภายใน 3 วันทำการนับจากที่ได้รับการประสาน กรณีไม่มารับเอกสารภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนน 0.2 คะแนนต่อวันทำการ - ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงาน มารับเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับเอกสารที่จะปรับแก้ ณ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี กำหนดระยะเวลาในการแก้ไข 5 วันทำการนับถัดจากวันที่รับเรื่อง เมื่อปรับแก้แล้วเสร็จให้นำส่งคืนที่สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เกินเวลาที่กำหนดหักคะแนน 1 คะแนน กำหนดให้แก้ไข 1 ครั้ง เท่านั้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำนักงานเขตทุ่งครุ/สถานศึกษาในสังกัด กทม. เขตทุ่งครุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)