รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" : 5049-0854

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00
100
100 / 100
2
98.00
100
100 / 100
3
98.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" ณ มัสยิดนูรุลหุดา วันที่ 1 ธันวาคม 2562 2. เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 2 "พายเรือหารักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาลำคลอง ปกป้องวัฒนธรรม" วันที่ 15 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุงพื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน จัดสัญลักษณ์ทางจักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98 ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุงพื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน จัดสัญลักษณ์ทางจักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98 ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมไว้ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.แสวงหาภาคีเครือข่าย และจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่ม 2. ดำเนินการออกแบบกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 2.1 จัดหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุ้ลหุดา 2.2 สเกตวาดภาพ ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด จำนวน 1 ชุด 2.3 นำภาพวาดบนผนัง กำแพงรั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยนักเรียนนักศึกษา จำนวน 5 จุด 2.4 ติดตั้งป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จำนวน 5 จุด 2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างใต้สะพาน เพิ่มแสงสว่าง สวนหย่อมริมคลองม่านต้นไม้จำนวน 1 จุด 2.6 ปรับปรุงผิวทางทางจักรยานที่ชำรุด จำนวน 15 จุด 2.7 ประกวดสัญลักษณ์ทางจักรยานและสัญลักษณ์บอกระยะทาง 2.8 นำภาพที่ชนะการประกวด ทำลวดลายบนผิวทางจักรยาน จำนวน 36 จุด 2.9 รณรงค์ให้ความรู้บ้านเรือนริมคลอง/ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง 2.10 จัดเก็บไขมันในครัวเรือนริมคลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2.11 จัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือเก็บขยะ จำนวน 1 ครั้ง 2.12 จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”ลานวัฒนธรรม”และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

0000000000000000000000000000000000000000

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

000000000000000000000000000000000000

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

00000000000000000000000000000000000000000

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)