ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด : 50490000-3348

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเอกลักษณ์ รุทระกาญจน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คลองบางมดเป็นคลองหลักที่ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียนใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ พร้อมทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยคลองบางมดเป็นคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ และเป็นคลองแบ่งพื้นที่ระหว่างเขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ โดยเริ่มต้นจากคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน ผ่านเขตจอมทอง สิ้นสุดที่คลองค้างคาว เขตทุ่งครุ มีความกว้างเฉลี่ย 6 - 12 เมตร ความยาวประมาณ 9.75 กิโลเมตร จากการสะท้อนปัญหาของประชาชนผ่านการประชุมคณะกรรมการชุมชน การลงพื้นที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนริมคลองบางมด ประกอบกับการระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนริมคลองบางมด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มัสยิด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นักศึกษาอาสาสมัคร องค์กรพัฒนาพื้นที่กลุ่ม 3C Project กลุ่ม Can do team เป็นต้น ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหา เช่น แหล่งท่องเที่ยวสภาพภูมิทัศน์เสื่อมโทรม มีจุดเปลี่ยวบริเวณใต้สะพานข้ามคลอง ทางจักรยานชำรุด การปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชน การลักลอบทิ้งขยะลงคลอง เป็นต้น สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลอง รณรงค์ให้บ้านเรือนริมคลองติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนริมคลองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยโครงการนี้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านหลักการมีส่วนร่วม หลักภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ หลักปลูกป่าในใจคน หลักการพึ่งตนเอง หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักรู้ รัก สามัคคี โครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด เป็นโครงการต่อยอดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 “โครงการคลองสวย น้ำใส ด้วยน้ำใจชาวทุ่งครุ” ซึ่งโครงการเดิมดำเนินเพียงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองบางมด ทำความสะอาดคูคลอง และ เติมน้ำหมักชีวภาพลงในคลองบางมดเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ

50490300/50490300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 คลองบางมด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2 เส้นทางจักรยานริมคลองบางมดเป็นเส้นทางสายสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว 3 ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียของการทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงคลอง 4 ประชาชนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

เป้าหมายของโครงการ

1 ปรับปรุงสภาพภูทัศน์ริมคลองให้สวยงามด้วยภาพวาดบนผนัง กำแพง รั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด พร้อมจัดให้มีป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว สวนหย่อมริมคลอง ม่านต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงให้เป็นจุด Check-in รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวคลองบางมดและตลาดนัดชุมชน 2 ปรับปรุงพื้นผิวทางจักรยานที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำสัญลักษณ์ทางจักรยาน สัญลักษณ์บอกระยะทาง 3 ส่งเสริมให้บ้านเรือนริมคลองติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง และจัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือเก็บขยะในคลองบางมดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลอง และเฝ้าระวังไม่ให้มีการทิ้งขยะลงคลอง 4 จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน “ลานวัฒนธรรม” ที่บริเวณลานมัสยิดนูรุลหุดา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :เสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-22)

92.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-05-30)

88.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-30)

85.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-03-30)

98.00

2020-3-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสรุปกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-27)

95.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลของกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-31)

80.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การเตรียมการทำกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 3 "เปิดตำนานขนมไทย ร่วมร้อยใจพหุวัฒนธรรม" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปรับปรุงสภาพภูทัศน์ริมคลองให้สวยงามด้วยภาพวาดบนผนัง กำแพง รั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด พร้อมจัดให้มีป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว สวนหย่อมริมคลอง ม่านต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงให้เป็นจุด Check-in รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวคลองบางมดและตลาดนัดชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-30)

75.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 2 "พายเรือหารักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาลำคลอง ปกป้องวัฒนธรรม" วันที่ 15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-29)

60.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. - ตั้งคณะทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในเขตและบุคลลภายนอก เช่น ชุมชน กลุ่มนักวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ - เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ณ มัสยิดนูรุลหุดา วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยรวมความเป็นเอกลักษณ์ • ศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข • ความหลากหลายของอาหารฮาลาล สูตรเด็ดของแต่ละมัสยิด ซึ่งงานนี้เราได้รับน้ำใจตอบรับเข้าร่วมงานถึง 11 มัสยิด ส่งตัวแทนสูตรเด็ดของแต่ละมัสยิดมาร่วมประกวด เพื่อดำรงไว้ซึ่งรสชาติอาหารฮาลาลที่ไม่เหมือนใคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมตั้งคณะกรรมการกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นเตรียมการ เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นดำเนินการ ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นสรุปผลโครงการ สรุปผลการดำเนินงานรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3348

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3348

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0854

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด"

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **