รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน) : 5049-0855

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 20 : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 20)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
10.00
100
100 / 100
3
15.00
100
100 / 100
4
25.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- / 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนคอลีดีน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะศึกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 30 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 40 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนมิตรไมตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 -รวมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.63 แล้ว จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 เท่าเดิม) / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือนมี.ค. 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภท และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ) ในส่วนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายการคลังว่า สำนักงบประมาณให้ปรับลดเงินลง20% หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ให้ส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งฝ่ายรักษาฯ ได้ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อต้นเดือน พ.ค.63 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 20 มิย.63 และในวันที่ 27 มิย. 63 จะเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดด่าน ซอยประชาอุทิศ 101 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ตค.63 ถึง มิย.63 แล้วได้แก่ชมชน 9 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง )ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 61 และนอกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง และตลาด 4 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- / 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนคอลีดีน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะศึกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 30 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 40 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนมิตรไมตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 -รวมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.63 แล้ว จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50 / 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 เท่าเดิม) / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือนมี.ค. 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภท และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ) ในส่วนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายการคลังว่า สำนักงบประมาณให้ปรับลดเงินลง20% หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ให้ส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งฝ่ายรักษาฯ ได้ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อต้นเดือน พ.ค.63 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 20 มิย.63 และในวันที่ 27 มิย. 63 จะเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดด่าน ซอยประชาอุทิศ 101 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ตค.63 ถึง มิย.63 แล้วได้แก่ชมชน 9 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง )ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 61 และนอกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง และตลาด 4 แห่ง / 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-เดือนกรกฎาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.63 ชุมชนหมู่ 2 บางมด ซอยประชาอุทิศ 28 2. วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37 3. วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.63 ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90 แยก 1 4. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.63 ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ก.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง ) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 105.56 / 22/8/2563 : -เดือนสิงหาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. วันที่ 4 ส.ค.63 โรงเรียนนาหลวง 2. วันที่ 5 ส.ค.63 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ 3. วันที่ 6 ส.ค.63 โรงเรียนวัดทุ่งครุ 4. วันที่ 7 ส.ค.63 โรงเรียนชูสิน(ทองประดิษฐ์อนุสรณ์) 5. วันที่ 10 ส.ค.63 โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) 6. วันที่ 11 ส.ค.63 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 7. วันที่ 13 ส.ค.63 โรงเรียนคลองรางจาก 8. วันที่ 14 ส.ค.63 โรงเรียนรางราชพฤกษ์ -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ส.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 8 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง ) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 150 -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. มูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดหมายถึง มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งคัดแยกจากบ้านเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 2. นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอยเช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63) การวัดผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงเวลาการประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบสรุปผลการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและ นำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2563 2. หลักฐานการชี้แจงแนวทางการรายงานผลแก่สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)