ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการแปรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ งบประมาณ 50,000 บาท : 50490000-3364

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประพันธ์ สังข์ขาว โทร.5576

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสถิติการเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี 2556 เก็บได้เฉลี่ย 9,963 ตัน/วัน ในปี 2559 จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,130 ตัน/วัน และในปี 2561 ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ เฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10,705 ตัน โดยร้อยละ 12 นำไปหมักทำปุ๋ย ร้อยละ 5 นำไปเผาในเตาเผา และร้อยละ 83 นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย การผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์และส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลงด้วย

50490600/50490600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารและพืชผักผลไม้ โดยการนำมาผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในครัวเรือน 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหาร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ชุมชน 10 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-22)

100.00

22/8/2563 : -เดือนสิงหาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. วันที่ 4 ส.ค.63 โรงเรียนนาหลวง 2. วันที่ 5 ส.ค.63 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ 3. วันที่ 6 ส.ค.63 โรงเรียนวัดทุ่งครุ 4. วันที่ 7 ส.ค.63 โรงเรียนชูสิน(ทองประดิษฐ์อนุสรณ์) 5. วันที่ 10 ส.ค.63 โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) 6. วันที่ 11 ส.ค.63 โรงเรียนสามัคคีบำรุง 7. วันที่ 13 ส.ค.63 โรงเรียนคลองรางจาก 8. วันที่ 14 ส.ค.63 โรงเรียนรางราชพฤกษ์ -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ส.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 8 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง ) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 150 -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 105.56 (2020-07-25)

105.56

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-เดือนกรกฎาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.63 ชุมชนหมู่ 2 บางมด ซอยประชาอุทิศ 28 2. วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37 3. วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.63 ชุมชนคลองเก้าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90 แยก 1 4. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.63 ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ก.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง ) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 105.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-06-25)

61.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ เมื่อวันที่ 20 มิย.63 และในวันที่ 27 มิย. 63 จะเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดด่าน ซอยประชาอุทิศ 101 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ตค.63 ถึง มิย.63 แล้วได้แก่ชมชน 9 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง )ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 61 และนอกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง และตลาด 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือนมี.ค. 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภท และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 ) ในส่วนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายการคลังว่า สำนักงบประมาณให้ปรับลดเงินลง20% หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ให้ส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งฝ่ายรักษาฯ ได้ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท ให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อต้นเดือน พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-25)

50.00

25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความก้าวหน้า ร้อยละ 50 เท่าเดิม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนมิตรไมตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 -รวมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ มาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.63 แล้ว จำนวน 7 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนดารีซีน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรางราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนคอลีดีน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะศึกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังวัดกลาง่นา เมือวันที่ 8 ธ.ค 62 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค่้าในตลาดประชาอุทิศ 84 และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานของสำนักฯ
:70%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:นำข้อมูลรายงานเข้าระบบรายงานของสำนัก
:100%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0855

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 20 : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 20)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
25.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **