รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) : 5049-0856

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 15 : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 15 : 16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 15)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.60
100
100 / 100
2
7.30
100
100 / 100
3
9.80
100
100 / 100
4
16.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม. / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-/ 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม. / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 500 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ม.ค.63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,660 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 18.46 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม.และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 1,470 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.พ..63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 4,230 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.35 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 680 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มี มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมทั้งจำนวน 1,870 กก. -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63 จำนวน 6,100 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 42.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 520 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 470 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 530 กิโลกรัม และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 400 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 130 กิโลกรัม รวม 5300 กิโลกรัม รวมเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอย อันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 2,050 กิโลกรัม -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน เม.ย. 63 จำนวน 8,150 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 56.56 / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 600 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 480 กิโลกรัม ครั้งที่3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมเดือนพฤษภาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,620 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน พ.ค.63 จำนวน 9,770 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 67.80 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 2 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 490 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม รวมเดือนมิถุนายน 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,140 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มิ.ย.63 จำนวน 10,910 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- / 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บหลอดไฟ 400 กก. ถ่านไฟฉาย 200 กก. บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน (กระป๋องสีสเปย์) 20 กก. จอทีวี 160 กก. รวมเป็น 780 กก. จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด กทม. / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 330 กก. ถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ จำนวน 200 กก. โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้ว จำนวน 1,210 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 9.09 / 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ จำนวน 950 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ธ.ค.62 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,160 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 14.99 / 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 500 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ม.ค.63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 2,660 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 18.46 / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัด กทม.และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน ได้หลอดฟูออเรสเซ็นต์ นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมแล้ว จำนวน 1,470 กก. โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.พ..63 จัดเก็บขยะอันตรายได้แล้วจำนวน 4,230 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.35 / 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 680 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มี มี.ค.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมทั้งจำนวน 1,870 กก. -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน มี.ค. 63 จำนวน 6,100 กก. (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 42.33 / 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 520 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 470 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 530 กิโลกรัม และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 ได้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จำนวน 400 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 130 กิโลกรัม รวม 5300 กิโลกรัม รวมเดือนเมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอย อันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 2,050 กิโลกรัม -รวมขยะอันตรายที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน เม.ย. 63 จำนวน 8,150 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 56.56 / 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 3 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 600 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 480 กิโลกรัม ครั้งที่3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 540 กิโลกรัม รวมเดือนพฤษภาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,620 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน พ.ค.63 จำนวน 9,770 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 67.80 / 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 10 หมู่บ้าน สถานประกอบการ ปั๊มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 2 ครั้ง ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 490 กิโลกรัม ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ได้หลอดไฟฟูลออเรสเซ็นต์ จำนวน 650 กิโลกรัม รวมเดือนมิถุนายน 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 1,140 กิโลกรัม รวมเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้และส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มิ.ย.63 จำนวน 10,910 กิโลกรัม (เป้าหมาย 14.41 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 75.71 / 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน นำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว รวม 4 ครั้ง ๆ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 ได้จำนวน 550 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ได้จำนวน 510 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 ได้จำนวน 660 กิโลกรัม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ได้จำนวน 600 กิโลกรัม และ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 ได้จำนวน 890 กิโลกรัม รวมเดือนกรกฎาคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายนำส่งศูนย์หนองแขม จำนวน 3,210 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ก.ค.63 รวมจำนวน 14,120 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.39 / 22/8/2563 : -จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้จากรถเก็บขนมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรนำร่อง 15 หมู่บ้าน สถานประกอบการปั้มน้ำมัน และศาสนสถาน และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอันตรายหนองแขมแล้ว เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63 เป็นหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซ็น จำนวน 450 กิโลกรัม -รวมมูลฝอยอันตราย ที่จัดเก็บได้และนำส่งศูนย์หนองแขมแล้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือน ส.ค.63 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14,570 กิโลกรัม (เป้าหมาย 13.79 ตัน/ปี) ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 105.66 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อและกากกัมมันตรังสี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต.ค.62 - ก.ย. 63)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แบบสรุปผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2563 2. หลักฐานการชี้แจงแนวทางการรายงานผลแก่สำนักงานเขต การคำนวณคะแนน : - กรณีหน่วยงานดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นคะแนนเต็ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)